Menu
Obec Tachty
ObecTachty

Vitajte na
oficiálnych
stránkach obce

V e r e j n á v y h l á š k a

Nyilvános bejelentés

O B E C    G E M E R S K Ý   J A B L O N E C

980 35 Gemerský Jablonec ___________________________________________________________________________

Číslo: 112/2023                                                        V Gemerskom Jablonci dňa 28.07.2023

Vybavuje : Ing. Varga 

 

 

R O Z H O D N U T I E    O   U M I E S T N E N Í    S T A V B Y

V e r e j n á   v y h l á š k a

 

 

Obec  G e m e r s k ý   J a b l o n e c  ako príslušný orgán podľa § 33 ods.1 a § 117 ods.1 zákona.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Regionálna optická sieť Medveš – Líniová telekomunikačná stavba“ navrhovateľa W-NET s.r.o., Hajnáčka č. 233, 980 33 Hajnáčka, IČO: 44 546 254 zo dňa 29.05.2023, podľa § 39 a 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.453/2000 Z.z.  ktorou  sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva 

              

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

 

Druh stavby: Regionálna optická sieť Medveš – Líniová telekomunikačná stavba

 

Navrhovateľa:  W-NET s.r.o.

                           Hajnáčka 233

                           980 33 Hajnáčka

 

 Členenie stavby na stavebné objekty:  

Podzemné vedenie rozdeľujeme na 28 trás (vo výkresoch trasa označená červenou farbou):

 k. ú. Hajnáčka

1 trasa – od bodu I. (parc. č. CKN 1377/3, parc. č. EKN 824/1) – napojenie na 

               jestv. optické vedenie Fiľakovo-Hajnáčka po bod  II. (parc. CKN č. 437/1

               parc. EKN č. 130/2 – napojenie na jestv. optické vedenie Hajnáčka- Gem. Jablonec)

               smerom na južnú stranu v pôdorysnej dĺžke 481,0m, medzi bodmi 1 – 2  bude

               riešené križovanie cesty 3. triedy III/2783 mikrotunelovaním (označené fialovou  

               farbou), medzi bodmi a – b bude riešené križovanie vodného toku, potok Gortva,      

               mikrotunelovaním (označené zelenou farbou),              

2 trasa - od bodu III. (parc. č. CKN 1378/34) po bod IV. smerom na juhozápadnú potom na

              severovýchodnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 446,0m, medzi bodmi A – B C - D  

              bude riešené križovanie miestnej komunikácie mikrotunelovaním (označené

              tmavofialovou  farbou)

3 trasa - od bodu V. (parc. č. CKN 1609/2) po bod VI. (parc. č. CKN 1726) smerom na

              severovýchodnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 1.601,0m, medzi bodmi E – FH – G       

              bude riešené križovanie miestnej komunikácie mikrotunelovaním (označené

              tmavofialovou  farbou)

4 trasa - od bodu VII. (parc.č. CKN 1612/1) napojenie na jestv. optické vedenie hajnáčka-

              Gem. Jablonec po bod VIII. (parc. CKN č. 1635) hranica k.ú.Hajnáčka – Gem.

              Jablonec smerom na južnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 520,0m, medzi bodmi a1 – b1

              bude riešené križovanie vodného toku, potok Gortva, mikrotunelovaním (označené

               zelenou farbou), medzi bodmi 3 – 4 bude riešené križovanie cesty 3. triedy III/2783

              mikrotunelovaním (označené fialovou farbou)

k.ú. Gem. Jablonec

5 trasa - od bodu VIII. (parc. č. CKN 760) po bod IX. (parc. č. CKN 962) smerom na 

              južnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 437,0m,         

6 trasa -  od bodu IX. po bod X. (parc. č. CKN 755) smerom na západnú stranu, v pôdorysnej

               dĺžke 391,0m, medzi bodmi c – d bude riešené križovanie vodného toku, 

               Studený potok, mikrotunelovaním (označené zelenou farbou),              

7 trasa -  od bodu IX. po bod IXa. (parc. č. CKN 759) smerom na východnú stranu,

               v pôdorysnej dĺžke 230,0m,                

 k.ú. Stará Bašta

8 trasa -  od bodu X. (parc. č. CKN 531) po bod XI. (parc. č. CKN 538/1) smerom na    

               západnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 2.296,0m, medzi bodmi 5 – 6 bude riešené

               križovanie cesty 3. triedy III/2785 mikrotunelovaním (označené fialovou farbou)

               medzi bodmi e – f bude riešené križovanie vodného toku, Veľký potok,

               mikrotunelovaním (označené zelenou farbou),              

9 trasa -  od bodu XI. (parc. č. CKN 538/1) po bod XII. (parc. č. CKN 538/1) hranica obcí

               Stará Bašta a Nová Bašta smerom na východnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 24,0m,

10 trasa -od bodu XI. (parc. č. CKN 538/1) po bod XIa. (parc. č. CKN 538/5) hranica obcí

               Stará Bašta a Nová Bašta smerom na severozápadnú stranu, v pôdorysnej dĺžke  

               181,0m,

k.ú. Nová Bašta

11 trasa -od bodu XIa. (parc. č. CKN 596/1) po bod XIb. (parc. č. CKN 538/5) smerom na

               severozápadnú potom na juhozápadnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 1.679,0m,

               medzi bodmi g – h bude riešené križovanie vodného toku, Malý potok,

               mikrotunelovaním (označené zelenou farbou),              

12 trasa -od bodu XII. (parc. č. CKN 596/1) po bod XIII. (parc. č. CKN 709) smerom na

               juhovýchodnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 806,0m, medzi bodmi 7 – 8 bude riešené

               križovanie cesty 3. triedy III/2783 mikrotunelovaním (označené fialovou farbou),

13 trasa -od bodu XIII. (parc. č. CKN 709) po bod XIIIb. (parc. č. CKN 678) hranica Nová

               Bašta a Studená smerom na východnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 802,0m,  

k.ú. Studená

14 trasa -od bodu XIIIb. (parc. č. CKN 378) po bod XIV. (parc. č. CKN 383) hranica   

               Studená a Nová Bašta smerom na východnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 10,0m,  

               medzi bodmi m – n bude riešené križovanie vodného toku,                         

               mikrotunelovaním (označené zelenou farbou),              

k.ú. Nová Bašta

15 trasa -od bodu XIV. (parc. č. CKN 677) hranica Studená a Nová Bašta po bod XIVa.

              (parc. č.CKN 711/1) smerom na východnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 800,0m,  

16 trasa -od bodu XIII. (parc. č. CKN 709) po bod XV. (parc. č. CKN 692) smerom na

               južnú potom na západnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 1.053,0m, medzi bodmi 9 – 10   

               bude riešené križovanie cesty 3. triedy III/2783 mikrotunelovaním (označené

               fialovou farbou) medzi bodmi i – j bude riešené križovanie vodného toku,                        

               mikrotunelovaním (označené zelenou farbou),              

17 trasa -od bodu XV. (parc. č. CKN 692) XVa. (parc. č.CKN 692) hranica Nová Bašta

               a Večelkov smerom na západnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 447,0m,  

18 trasa -od bodu XV. (parc. č. CKN 692) XVI. (parc. č.CKN 563/2) hranica Nová Bašta

               a Tachty smerom na južnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 301,0m,  

k.ú. Tachty

19 trasa -od bodu XVI. (parc. č. CKN 1512) hranica Nová Bašta a Tachty po bod XVIa.

              (parc. č. CKN 146/1) smerom na juhozápadnú a potom na južnú stranu, v pôdorysnej

              dĺžke 790,0m, medzi bodmi k – l bude riešené križovanie vodného toku, potok

              Gortva mikrotunelovaním (označené zelenou farbou),  jestvujúca šachta 

         

k.ú. Večelkov

20 trasa -od bodu XVa. (parc. č. CKN 331/1) hranica Nová Bašta a Večelkov po bod XVb.

               (parc. č. CKN 146/1) smerom na západnú a potom na severnú stranu, v pôdorysnej

               dĺžke 659,0m,

k.ú. Gem. Jablonec

21 trasa - od bodu XVII. (parc.č. CKN 782/2) napojenie na jestv. optické vedenie Hajnáčka-

                Gem. Jablonec po bod XVIIa. (parc. CKN č. 189) smerom na južnú stranu,

                 v pôdorysnej dĺžke 217,0m, končí v jestvujúcej šachte

22 trasa - od bodu XVII. (parc.č. CKN 782/2) po bod XVIII. (parc. CKN č. 835) smerom na

                východnú a južnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 1.003,0m,

23 trasa - od bodu XVIII. (parc.č. CKN 835) po bod XVIIIa. (parc. CKN č. 717) smerom na

                západnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 120,0m, medzi bodmi 11 – 12   

                bude riešené križovanie cesty 3. triedy III/2790 mikrotunelovaním (označené    

                fialovou farbou)

24 trasa - od bodu XVIII. (parc.č. CKN 835) po bod XIX. (parc. CKN č. 824) hranica Gem.

                Jablonec a Dubno smerom na východnú a juhovýchodnú stranu, v pôdorysnej dĺžke

                768,0m,

k.ú. Dubno

25 trasa - od bodu XIX. (parc.č. CKN 232/16) hranice Gem. Jablonec a Dubno po bod

                XX. (parc. CKN č. 232/1) smerom na východnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 451,0m,

26 trasa - od bodu XX. (parc.č. CKN 232/1) po bod XXa. (parc. CKN č. 837) smerom na

                južnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 148,0m,

27 trasa - od bodu XX. (parc.č. CKN 232/1) po bod XXI. (parc. CKN č. 866/1) hranica

                Dubno a Petrovce smerom na východnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 924,0m,

k.ú. Petrovce

28 trasa - od bodu XXI. (parc.č. CKN 3650) hranica Dubno a Petrovce po bod XXII. (parc.       

                CKN č. 4140) smerom na juhovýchodnú  a južnú stranu, v pôdorysnej dĺžke

                1.398,0m, , medzi bodmi 13 – 14 bude riešené križovanie cesty 3. triedy III/2790

                mikrotunelovaním (označené fialovou farbou), medzi bodmi o – p bude riešené

                križovanie vodného toku, mikrotunelovaním (označené zelenou farbou),

 

na pozemkoch

Začiatok podzemného vedenia bude v bode I. na parc. č. CKN 1377/3 (EKN č.824/1) v k. ú. Hajnáčka a ďalej sa vedenie v jednotlivých bodoch rozvetvuje a končí vo viacerých bodoch v obciach regiónu Medveš (vo výkresoch označená trasa červenou farbou).

Podzemné vedenie bude vedené cez pozemky:  k. ú.  Hajnáčka parc. CKN č. 1377/1;

695/8; 695/5; 696; 697/2; 700/1; 702/3; 1341; 475/1; 476; 1371; 437/1; 1378/34; 1693/6; 1378/2; 1378/37; 1378/34; 1609/2; 1736/1; 1601; 1598; 1567; 1346; 1726; 1612/1; 1766/16; 1766/15; 1766/17; 1633/3; 1746; 1634/1; 1635; parc. EKN č. 824/1; 824/2; 824/3; 967/1;130/2; 825/2; 983/202; 838/1; 835/213; 835/101; 835/6; 835/9; 835/14; 836; 249/2; 249/3; 249/4; 249/5; 249/6; 249/19; 249/20; 249/21; 249/22; 249/23; 249/24; 249/11; 249/12; 249/13; 249/14; 249/1; 954/2; 959; 895/41; 895/42; 2068; 877/9; 877/10; 876/1; 876/2;     876/3; 876/4; 876/5; 876/6; 876/7;      

k. ú.  Gem. Jablonec parc. CKN č. 760; 961; 756; 962; 750/2; 751; 752/1; 753; 755; 782/2; 787/1; 721/1; 172; 175; 176; 196; 187/1; 189; 957; 789; 790; 791; 941; 834; 835; 935; 940; 836; 837/3; 825/3; 825/2; 825/1; 936/1; 824; par. EKN č.278; 277; 276; 275/2; 275/1; 274; 273; 1995/1; 19995/2; 1995/4; 1995/6; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002/1; 2002/2; 2003; 1981; 1980; 1979/2; 1979/1; 1978/1; 1978/2; 2129; 1975/1; 2058/1; 2058/2; 2057/3; 2057/2; 2057/1; 2056/4; 2056/3; 2056/2; 2056/1; 2055; 2054; 2053; 2052; 2051/4; 2049; 52/3; 2077; 597/1; 597/2; 597/3; 598; 599; 600; 2077; 627; 626/3; 2078; 642; 2081; 641/1; 643; 644; 647; 724/2; 725; 726/2; 726/3; 726/4; 727/1; 727/2; 729/1; 729/2; 729/3; 731/1; 731/2; 749/4;  749/3; 749/2; 749/1; 748; 747/1; 2091; 1035/2; 1035/3; 1040; 1041; 1046; 1047; 1052; 1053; 1058; 1059/1; 1059/2; 1064/1; 1064/2; 1064/3; 1064/4; 1065/1; 1065/2; 1070/1; 1070/2; 1005; 2126; 1006; 1003/4; 1003/3; 1003/2; 1003/1; 1000; 2093/1; 893/1; 896/3; 899/5; 899/6; 899/8;

k. ú.  Stará Bašta parc. CKN č. 531; 546; 534/1; 534/2; 548; 550/1; 538/1; 538/4; 538/5; parc. EKN č.  1057; 1056; 1055/2; 1055/1; 1054; 1053; 1052; 1051/2; 1050/2; 1050/1; 1049/2; 1049/1; 1048/2; 1048/1; 1047; 1046; 1045; 1044; 1043; 1042; 1040; 1039; 1036/5; 1036/4; 1129; 1035/2; 1035/1; 1035/3; 1034/2; 1034/1; 1033; 1032; 1031; 1030; 1029; 1028; 1027/1; 1026/103; 1026/102; 1026/101; 1025/2; 1025/1; 1024; 1023/2; 1023/1; 1012; 1011/3; 1011/2; 1011/1; 546/1; 546/2; 547; 552; 553/1; 553/2; 554/1; 555/1; 555/2; 556/1; 556/2; 557; 558/1; 558/2; 719; 716; 715; 712; 711; 710; 709/3; 709/2; 707/2; 707/1; 705/1; 706/1; 704/1; 703; 702; 701/4; 701/1; 700/1; 700/2; 697; 696; 695/1; 694/1; 693/1; 692/2; 692/1; 689/1; 689/2; 689/3; 689/4; 688; 687; 686; 685; 684/2; 684/1; 1128/2; 635/1; 1132/3; 635/2; 636/2; 637/2; 638/2; 638/3; 639/4; 379/1; 378/3; 378/2; 378/1; 377/2; 377/1; 376/2; 376/1; 375/2; 375/1;   

k. ú.  Nová Bašta parc. CKN č. 596/1; 708; 795/1; 795/2; 794/2; 794/1; 721; 705; 704; 783/1; 783/2; 596/1; 722; 797/1; 709; 534; 690/1; 689; 678; 677; 676; 674; 713; 711/1;693; 719; 692; 563/2; parc. EKN č. 1485/1; 1486; 1488/1; 1488/2; 1489/1; 1489/2; 1491; 1492; 1493; 1403/1; 1402; 1399/3; 1399/4; 1391; 1395/1; 1394/1; 1394/2; 1393/1; 1392/1; 1390/1; 1390/2; 1390/3; 1389/1; 1389/2; 1389/3; 1388; 1386/1; 1386/2; 1385/1; 1382/1; 1379/1; 1374/1; 1377/1; 1375; 1377/2; 1372; 1371/2; 1348; 1346; 1347;  1241; 1242; 1485/2; 1484/2; 1483/3; 1483/2; 1479/7; 1479/8; 1529/2; 1529/1; 176; 1527; 208/1; 1528; 486; 205; 204/2; 204/1; 1526; 964; 2-110; 1544; 2-116; 657; 667; 731; 2-99; 2-100; 2-101; 2-102/2; 2-102/1; 2-103; 2-104; 755/4; 755/5; 756/2; 733; 756/1; 757/1; 177; 178; 179; 180; 181; 182/3; 182/2; 182/1; 183/3; 183/2; 183/1; 321/1; 321/2; 322; 323; 324; 325; 326; 327/1; 327/2; 328; 329/1; 329/2; 330; 331; 332; 333/1; 333/2; 334; 335; 336; 337; 338; 339/1; 339/2; 340; 341; 342/1; 484; 483; 482; 481/1; 481/2; 481/3; 480/3; 480/2; 480/1; 479; 478; 477; 476; 475; 455; 2-158/2; 2-159/2; 1-1648/1; 1-1647/6; 1-1247/5; 1-1647/1; 1-1647/21; 1-1647/22; 1-2111/1;      

k. ú.  Tachty parc. CKN č. 1512; 1513; 1511; 1474/1; 1470; 146 J.Š.; EKN č.287; 288/3; 288/2; 288/1; 289; 290; 291; 292; 266; 265; 264; 263; 262; 261; 260; 259; 258; 257; 256; 255; 254; 253; 252; 251; 250; 249; 248; 247; 246; 221/2; 217; 218; 220/2; 220/1; 219;

k. ú.  Večelkov parc. CKN č. 331/3; 331/1; 393/4; 185/1; EKN č.287; 122; 119/2; 118/2; 116/2; 115/2; 114/2; 113/2; 112/2; 111/2; 106/1; 105/3; 103/3; 101/2; 100/2; 99/2; 98/2;

k. ú.  Studená parc. CKN č. 378; 383; EKN č.159

k. ú.  Dubno parc. CKN č. 232/16; 232/1; 252/1; 521; 254; 837; 256/2; 890; 1098; 866/1; EKN č. 203; 204; 213; 220/2; 220/3; 220/4; 220/5; 228/1; 228/4; 229/5; 229/4; 229/3; 229/7; 229/6; 229/102; 235; 233/2; 233/3; 233/4; 236; 238/1; 232; 237; 252; 254; 255; 521; 256; 906/1; 906/2; 906/3; 906/4; 905; 904; 903; 902; 901; 900; 1098; 876/1; 876/2; 877/1; 877/2; 878; 879; 827; 828; 829/1;

k. ú.  Petrovce parc. CKN č. 3650; 3649; 3648; 3647; 4903; 3642; 3641; 4947; 422/2; 410/1; 410/2; 410/4; 422/16; 413/3; 413/2; 412/3; 412/2; 411/2; 411/4; 411/3; 114/11; 114/12;, 2068/1; 2108/1; 1/10; 1/8; 997/1; 999/1; 999/2; 970/8; 4139; 4140; EKN č. 429/2; 429/3; 429/4; 309/1; 430/1; 331/1; 331/2; 330; 331/5; 331/6; 424/41; 426/41; 426/51; 427/1; 421/11; 422/11; 425/31; 419/41; 420/21; 420/31; 420/41; 420/51; 416/11; 416/21; 416/12; 415/1; 414/21; 414/11; 413/4; 413/3; 2068; 2108/1; 2074/8; 1000/2; 1001; 1002/2; 1002/1; 1003; 993.

Umiestnenie stavby na dotknutých pozemkoch podľa katastrálnej mapy:

Optická sieť zemná rieši nové zemné optické vedenie v obciach Hajnáčka, Gem. Jablonec, Stará Bašta, Nová Bašta, Večelkov,  Tachty, Studená, Dubno a Petrovce s napojením na jestvujúce vedenia, tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Trasa optického zemného vedenia bude vedená územím s rovinatým až mierne kopcovitým terénom na parcelách  uvedených vyššie. Stavba sa radí medzi líniové stavby.          

 

Základné údaje o stavbe:

 

Pôdorysná dĺžka podzemného vedenia :

k.ú. Hajnáčka, Gem. Jablonec, Stará Bašta, Nová Bašta, Večelkov,

Tachty, Studená, Dubno a Petrovce:        18.983,0m

Skutočná dĺžka vedenia:                        18.983,0m  x 1,10 = 20.881,3m(rezerva 10%)

 

Podzemné vedenie: Chránička DuraMulti DB multizväzok 4x12/8mm. Kábel optický k zafúknutí  MIKRO AIRBLOWN, 72 vláknový SM 9/125, SM 6mm

Optický kábel nebude napájaný žiadnym napätím, pri montáži a po ukončení prác nehrozí žiadne nebezpečenstvo pri styku s vedením, nie je životu nebezpečné!

   Predmetný projekt rieši podzemné vedenie optickej trasy v časti k.ú. Hajnáčka, k.ú. Gem. Jablonec, k.ú. Stará Bašta, k.ú. Nová Bašta, k.ú. Večelkov, k.ú Tachty, k.ú. Studená, k.ú. Dubno a k.ú. Petrovce – prepojenie z HDPE rúr a následné zafúknutie optického kábla. Účelom a cieľom stavby je vybudovanie optickej trasy za účelom poskytovania telekomunikačných služieb. 

Na trubkách budú umiestnené identifikačné údaje určujúce vlastníka a uľahčujúce budúcu identifikáciu. V mieste spojky HDPE vo výkopoch rúr treba ponechať rezervu na prekrytie na oboch koncoch rúr cca 1 m. K montáži sa použijú spojky 12/8mm. Miesto spojky HDPE rúr vo výkope bude označené pomocou rezonančného markera. Rúry, ktoré budú uložené vo výkope v zemi budú označené rezonančnými markermi nasledovne:

- v rovnej trase každých 50 m

- križovanie s podzemnými sieťami

Káble sa uložia do ochranných PVC rúr, ktoré sa uložia do pieskového lôžka vo výkope rozmerov 350 x 850 mm vo voľnom teréne v intraviláne, min. 900 mm pod úrovňou  miestnej komunikácie (vozovka)  a v dostatočnej vzdialenosti min.400 mm od plynovodu , ktoré spĺňa požiadavku STN 73 6005 pri súbežnom vedení plynovodu a telekomunikačného kábla. Hĺbka uloženia ochranných trubiek vo voľnom teréne v intraviláne je minimálne v hĺbke 700 mm, pozdĺžne v chodníkoch (pridružených priestoroch) je minimálna hĺbka uloženia 400 mm. V extraviláne je hĺbka uloženia vo voľnom teréne min. 1200 mm.  

Optický kábel bude vedený v extraviláne min. 2,0m od krajnice vozovky.

Kábel bude v celom priebehu vyznačený výstražnou fóliou š.220 mm oranžovej farby. Výstavba optického vedenia pozostáva zo zafúknutia optického kábla do PVC rúr na projektovanej trase, montáž optických spojok a merania na optickom kábli.

   Pri montáži HDPE rúr je potrebné dodržať minimálny polomer ohybu 2,0 m. Po montáži jednotlivých úsekov je nutné preveriť ich stav kalibrovaním. Všetky konce rúr budú utesnené koncovkami už pri pokládke.

 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: Polohopisné a výškové umiestnenie stavby - stavbu realizovať tak, ako je to uvedené v projektovej dokumentácii overenej v tomto konaní.

Pri vyhotovení realizačnej projektovej dokumentácie dodržať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí a prípojok.

Dodržať požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a z STN.  

 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy:

 

* Banskobystrický samosprávny kraj – Oddelenie cestnej správy – vyjadrenie č. 10032/2023/ODDCS-2/29582/2023 z 12.06.2023.

Líniová stavba bude v dotyku s cestami III/2783, III/2785 a III/2790 a to vedením v súbehu a križovaním v sídelných aj mimo sídelných útvarov obcí. Podzemné vedenie sa rozdeľuje na 28 trás, pričom v dotyku s cestami III. triedy vo vlastníctve BBSK budú nasledovné trasy: 1.trasa, 4.trasa, 8.trasa, 12.trasa, 16.trasa, 23.trasa, 28.trasa. Pozemky pod uvedenými cestami nie sú zapísané v liste vlastníctva v prospech BBSK. Z hľadiska záujmov chránených Banskobystrickým samosprávnym krajom ako vlastníkom ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s umiestnením a realizáciou plánovanej stavby Regionálna optická sieť Medveš - líniová stavba súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok: Podmienky stanovené správcom cesty v stanovisku č.: BBRSC/00838/2023-2 zo dňa 20.3.2023 žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a dodržať.

Križovanie ciest III/2783, III/2785 a III/2790 požadujeme realizovať v zmysle predloženej PD, bez rozkopávkovou metódou — pretláčaním v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky tak, aby v budúcnosti uložené vedenie nebránilo prípadnej rekonštrukcii a modernizácii cesty.

Montážne jamy pre riadené pretláčanie požadujeme zhotoviť v zmysle predloženej PD, konkrétne „POPIS STAVBY V OCHRANNOM PÁSME III. TRIEDY ŠTATNEJ CESTY“ mimo telesa cesty tak, aby nedošlo k podkopaniu konštrukčných vrstiev vozovky a k poklesu telesa vozovky.

V prípade vzniknutých škôd na vozovke v súvislosti so zriadením pretláčania, žiadame tieto bezodkladne odstrániť po dobu 60 mesiacov od realizácie pretláčania. V prípade realizácie montážnych jám v telese rigolu, požadujeme tento spevniť vydláždením v celom poškodenom úseku.

Trasu siete v súbehu s cestami III/2783, III/2785 a III/2790 požadujeme viesť mimo telesa cesty, t.j. v telese chodníkov resp., za chodníkmi a vo vzdialenosti 0,6 m za vonkajšou hranou cestnej priekopy. V prípade že bude trasa pripojenia vedená v telese odvodňovacieho systému vozovky (cestného rigola) požadujeme viesť ju v dostatočnej hĺbke min. 0,6 m pod dnom cestného rigola a tieto úseky požadujeme spevniť vydláždením v celom úseku uloženého vedenia tak, aby plnil funkciu odvádzania vôd.

V prípade vedenia optickej trasy v priestranstve zeleného pásu v súbehu s cestou, požadujeme túto viest vo vzdialenosti minimálne 2 m od spevnenej krajnice, t.j. mimo líniu dopravného značenia. V prípade že to šírkové pomery a možnosti nedovolia, v miestach línie dopravného značenia požadujeme vedenie uložiť v hĺbke minimálne 1 m pod niveletou jestvujúceho terénu, aby uložené vedenie nebránilo možnému osádzaniu dopravného značenia.

Križovanie vodných tokov požadujeme realizovať mimo telesa mostov 2783-004 a 2783-009 vo vzdialenosti min. 5 m od telesa mosta.

Vedenie v súbehu s cestami musí byť situované vo vzdialenosti min. 3m od telesa priepustov P20781, P20793.

V prípade budovania nových podperných bodov vzdušnej siete, tieto požadujeme situovať mimo cestný pozemok uvedených ciest.

Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho organu, povolenia na zvláštne užívanie uvedených ciest a výnimky zo zákazu. O povolenie požiadajte príslušný cestný orgán pre cesty III/2783, III/2785 a III/2790, Okresný úrad v Rimavskej Sobote, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Prechádzať cestné priekopy stavebnými mechanizmami je v zmysle zákona zakázané a pre prístup na stavenisko žiadame využiť existujúce vjazdy resp. požiadať cestný správny orgán o zriadenie vjazdu z cesty pre prístup na stavbu.

Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a bezpečnosť cestnej premávky, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty a jeho okolí, vchádzaním na vozovku so znečistenými vozidlami.

Za ukončenie prác v dotyku s cestami je pre BBSK ako vlastníka ciest považované odovzdanie dotknutých úsekov zodpovednému pracovníkovi BBRSC, na základe zápisničného preberacieho protokolu.

V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, prace v dotyku s cestou sa považujú za neukončené.

V prípade, že pri realizácií a umiestnení stavby nebudú zohľadnené podmienky BBSK pojednávajúce o ich umiestnení, investor resp. stavebník sa dopusti priestupku podľa § 22 odst. a, c Zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon ), pričom cestný správny orgán môže uložiť pokutu a nariadiť odstránenie nedostatkov.

BBSK ako vlastník cesty III/2783, III/2785 a III/2790 požaduje, aby pred začatím prác spojených s uložením optickej trasy investor zvolal pracovné rokovanie spojené s miestnou obhliadkou za účelom odsúhlasenia trasy a technických podmienok realizácie stavby za účasti investora stavby, zhotoviteľa stavby, BBSK a BBRSC a.s.

V prípade, že vedenie optickej siete bude uložené v cestnom pozemku tak, že bude obmedzovať jeho údržbu, vlastník vedenia si nebude nárokovať na náhradu škody v prípade že pri údržbe dôjde k jeho poškodeniu.

Trasa optického vedenia musí byť uložená mimo spevnenej časti telesa uvedených ciest. Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byt’ obmedzená údržba cesty a strojné čistenie odvodňovacieho systému vozovky.

BBSK ako vlastník dotknutých pozemných komunikácií si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cesty, je vlastník vedenia na výzvu vlastníka alebo správcu cesty rešpektovať vykonanú zmenu technického riedenia optickej siete.

 

* Hydromeliorácie, š.p. – vyjadrenie č. 1113-2/342/2023 z 28.03.2023. Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že navrhovaná optická sieť stavby ,Regionálna optická siež Medveš” sa v jednotlivých kú. dotkne hydromelioračných zariadení v správe Hydromeliorácie, š.p. nasledovne:

- v k.ú. Gemerský Jablonec - bude križovať odvodňovací kanál krytý Cez cestu (evid.č. 5309 378 005), ktorý bol vybudovaný vr. 1989 o celkovej dĺžke 0,646 km v rámci stavby ,,OP Gemersky Jablonec — Dubno“,

-v k.ú. Nová Bašta - bude križovať podzemné rozvody závlahovej vody, vetvy ,K“ — 2x, J“ - 2x, ,,G“ — 2x, ,,A“ — 3x vodnej stavby ,,ZP Nová Bašta” (evid.č. 5309 334). Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1982 s celkovou výmerou 358 ha.

- bude križovať odvodňovací kanál Veľká Lúka (evid.č. 5309 325 003), ktorý bol vybudovaný vr. 1981 o celkovej dĺžke 0,740 km v rámci stavby ,,OP a ÚT Nová Bašta“,

-v k.ú. Večelkov - bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody, vetvu ,,G“ vodnej stavby ,,ZP Nová Bašta“ (evid.č. 5309 334),

-v k.ú. Tachty - bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody, vetvu ,,A3“ vodnej stavby ,,ZP Nová Bašta“ (evid.č. 5309 334), 

-v k.ú.. Studená - bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody, vetvu ,, A“ vodnej stavby ,,ZP Nová Bašta“ (evid.č. 5309 334),

-v k.ú. Hajnáčka, Dubno, Petrovce, Stará Bašta v navrhovanej trase optickej siete neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v navrhovanej trase optickej siete v k.ú. Hajnáčka, Gemerský Jablonec, Stará Bašta, Nová Bašta a Studená je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka.

V prílohe Vám zasielame situácie v M 1 : 11000 — 1x a M 1 : 12000 — 2x s orientačným vyznačením časti závlahovej stavby, závlahových potrubí, odvodňovacieho kanála otvoreného, odvodňovacieho kanála krytého, plochy drenáže a trasy navrhovanej stavby. O vytýčenie závlahového potrubia v teréne ako aj identifikáciu odvodňovacích kanálov v teréne je potrebné požiadať na základe objednávky zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Levice — kontaktná osoba Ing. Havetta, č. t. 0903 997 983.

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- križovanie navrhovanej trasy optickej siete so závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi navrhnúť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 ,Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r.1983

- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia ako aj identifikáciu odvodňovacích kanálov v teréne zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Levice — kontaktná osoba Ing. Havetta, č.t. 0903 997 983

- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím a s krytým odvodňovacím kanálom vykonať ručne

- optický kábel v mieste križovania so závlahovým potrubím a s krytým odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky

- v mieste križovania optického kábla so závlahovým potrubím a s krytým odvodňovacím kanálom dodržať min. 0,20 m zvislú vzdialenosť

- optický kábel v mieste križovania s odvodňovacím kanálom v otvorenom profile uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanála

- miesto križovania optického kábla s odvodňovacím kanálom v otvorenom profile vyznačiť výstražnými tabuľami

- počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť u otvoreného odvodňovacieho kanála

- k ukončeniu prác prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania

- v prípade poškodenia majetku štátu — závlahového potrubia, odvodňovacích kanálov — otvoreného a krytého, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora

Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania optického kábla so závlahovým potrubím, krytým odvodňovacím kanálom a s odvodňovacím kanálom otvoreným a so zakreslením križovania optického kábla so závlahovým potrubím a odvodňovacími kanálmi do situácie žiadame predložiť na odsúhlasenie.

Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy so závlahovým potrubím a odvodňovacími kanálmi.

 

* Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica - záväzné stanovisko č. KPUBB-2023/6365-2/40919/BRE z 22.05.2023. KPÚ BB u hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom súhlasí so zámerom investora realizovať líniovú stavbu, ktorá sa nenachádza v pamiatkovom území s nasledovnými pripomienkami:

-           Ohlásiť termín začatia výkopových prác na danom území minimálne 5 dní v predstihu písomne alebo telefonicky.

-           umožniť KPÚ BB vykonať obhliadku zemných prác súvisiacich s realizáciou predmetnej stavby

-           každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ BB.

 

* Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry – stanovisko č. SEMal-EL13/2-7-1317/2023 z 12.04.2023: Súhlasíme s umiestnením líniovej stavby v trase zakreslenej v predložených podkladoch. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

 

* Okresný úrad Rimavská Sobota – Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny- Vyjadrenie č.OU-RS-OSZP-2023/007869-004 zo dňa  19.04.2023 -Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe stanoviska ŠOP SR Správy CHKO Cerová vrchovina k územnému konaniu na stavbu „Regionálna optická sieť Medveš“ má nasledované pripomienky a odporúčania:

• Dodržať presnú trasu a spôsob realizácie výkopových prácna celom úseku, ako aj v blízkosti existujúcich stromov a drevín v zmysle predloženej PD,

• pri výkopových prácach nakladať s vrchnou vrstvou zeminy tak, aby ju bolo možné uložiť na povrch výkopovej ryhy po ukončení prác (t. z. vrchnú vrstvu s vegetáciou uložiť ako skrývku),

• prioritne dbať na dodržiavanie § 2 ods. 1 písm. e) Vyhlášky č. 30/2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina -Porimavie,

• zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie prípravných a stavebných prác (§ 35 zákona 543/2002 Z. z.),

• pri nevyhnutnom výrube drevín rastúcich na predmetnej lokalite dodržať (§ 47 zákona 543/2002 Z. z) a tento plánovať mimo vegetačné obdobie (t. j. od 1.10. do 28./29.2.),

• zachovať migračnú priechodnosť biokoridoru veľkých suchozemských živočíchov, a to najmä veľkých šeliem,

• všetky činnosti vykonávané v blízkosti vodných tokov, ako aj ich bezmenných prítokov realizovať v súčinnosti so správcom toku a zabezpečiť, aby nedošlo nijakým spôsobom k zásahom do brehovej vegetácie (v inom prípade platia ustanovenia § 6 ods.5 zákona č. 543/2002 Z. z.),

• v prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014) a v prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky (v zmysle Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky) je potrebné postupovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov, • dbať na dodržanie § 3 a § 4 zákona, k všeobecnej ochrane prírody a krajiny,

• plánovaná trasa je projektovaná v časti CHVÚ Cerová vrchovina-Porimavie, kde platia ustanovenia § 28 zákona č. 543/2002 Z. z., predbežne však nepredpokladáme významne negatívny vplyv danej činnosti na územie Natura 2000.

Dodržaním podmienok ochrany prírody a krajiny uvedených v tomto stanovisku pri realizácii predmetnej stavby sa zníži riziko negatívneho vplyvu stavby na biotickú zložku ekosystému a pravdepodobne nebude mať významný vplyv na záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

* Okresný úrad Rimavská Sobota – Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva:

- Vyjadrenie č. OU-RS-OSZP-2023/007759-002 z 10.03.2023. Podľa § 108 ods.1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) dáva k územnému konaniu kladné stanovisko za nasledovných podmienok:

1. Pôvodca odpadov(v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu) a je povinný s nimi nakladať v súlade s § 14 ods. 1 zákona o odpadoch a v súlade s § 77 ods.3 písm. c) a d) zákona o odpadoch.

2 Pôvodca odpadov je povinný s odpadmi vzniknutými realizáciou stavby nakladať v súlade Vyhláškou č. 371/2015 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, Vyhláškou č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov a Vyhláškou č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

3. V prípade , že v rámci realizácie stavby dôjde k zhromažďovaniu odpadov bez predchádzajúceho triedenia je držiteľ odpadu povinný mať na túto činnosť udelený súhlas v zmysle §97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch.

4. Pri kolaudácii stavby je potrebné požiadať tunajší úrad o vyjadrenie v zmysle zákona o odpadoch podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5.

Zároveň je potrebné v žiadosti uviesť:

- či pôvodca zabezpečil prednostne materiálové zhodnotenie odpadov z realizácie stavby alebo, či výstup z recyklácie realizovaný na mieste vzniku prednostne využil pri svojej činnosti, ak to dovoľujú technické, ekonomické a organizačné podmienky ( §77 ods. 3 písm. c)

- či zabezpečil pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom ( § 77 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch) a prílohou žiadosti majú byť doklady o spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými realizáciou predmetnej stavby

 

* Okresný úrad Rimavská Sobota – Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy:

- Vyjadrenie č.OU-RS-OSZP-2023/007771-002 z 16.03.2023 v zmysle §28 zákona  NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) konštatuje, že navrhovaná stavba z hľadiska  ochrany vodných pomerov je možná za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

 • stavebník je povinný počas realizácie stavby používať stroje a mechanizmy v dobrom technickom stave, aby nedošlo k ohrozeniu povrchových alebo podzemných vôd prípadnými únikmi ropných látok - Upozorňujeme, že v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona je potrebný súhlas orgánu ŠVS ak ide o stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, v inundačom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo  stavby vo vzdialenosť do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze. K žiadosti o súhlas je potrebné doložiť aj stanovisko správcu toku. Súhlas je potrebný ešte pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
 • Križovanie tokov realizovať v čase nízkych resp. obvyklých prietokoch v jednotlivých tokoch.

 

* Súhlas na uskutočnenie stavby č. OU-RS-OSZP-20232/010941-002 zo dňa 11.05.2023:

Podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona udeľuje súhlas pre stavbu s podmienkami:

- počas realizácie navrhovaných prác používať stroje a mechanizmy v dobrom technickom stave, aby nedošlo k ohrozeniu povrchových alebo podzemných vôd prípadnými únikmi ropných látok

- stavebný materiál a suť neskladovať na miestach, odkiaľ by mohli byť splavované do tokov

- stavebné práce vykonávať počas nízkych alebo bežných vodných stavov a riadiť sa aktuálnou hydrologickou situáciou na vodnom toku, - po realizácii stavby pobrežné pozemky a korytá vodných tokov upraviť a uviesť v celom rozsahu do pôvodného stavu

- súbeh s vodnými tokmi realizovať mimo pobrežných pozemkov, t.j. 5 metrov od brehovej čiary.

- prípadný výrub stromov riešiť v súlade s § 47 zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

- začatie a ukončenie prác oznámiť v dostatočnom predstihu správcovi toku SVP š.p.

- v plnom rozsahu dodržať podmienky stanovené správcom tokov k predmetnej stavbe uvedené vo vyjadrení č. CS SVP OZ BB 1055/2023/4-342060 z 05.04.2023.

 

* Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod – stanovisko č. CS SVP OZ BB 1055/2023/4-342060 z 05.04.2023. Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s realizáciou predmetnej stavby súhlasíme s nasledovnými pripomienkami:

 1. križovanie a súbeh optického vedenia s vodnými tokmi je nutné realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“
 2. Všetky križovania žiadame realizovať metódou mikrotunelovania
 3. Pri jednotlivých križovaniach vodných tokov je mikrotunelovanie potrebné realizovať min. 1,5 m pod najhlbším dnom koryta, v žiadnom prípade nevykonať mikrotunelovanie v nánose, kábel pod korytom toku uložiť v chráničke presahujúcej min. 6 m od brehovej čiary toku, pri súbehu káblového vedenia s vodnými tokmi  žiadame vedenie uložiť vo vzdialenosti min 6 m od brehovej čiary toku, resp. vzdušnej päty ochrannej hrádze pre ohrádzovaných vodných tokoch.
 4. Kábel uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie ťažkou technikou min. do 25 t, aby správca vodného toku mohol pri správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení
 5. Podzemné vedenia križujúce vodný tok na obidvoch brehoch vodných tokov označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBAGROVAŤ“, v prípade ich poškodenia či odcudzenia prevádzkovateľ (užívateľ) podzemného vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu.
 6. Pozemky správcu vodného toku musia byť po ukončení stavby (jednotlivých objektov) uvedené do pôvodného stavu.
 7. Pri križovaní káblového vedenia s melioračnými odpadmi, suchými priekopami a odvodňovacími rigolmi, ktoré nie sú v správe SVP š.p., je potrebné vyžiadať si stanovisko os vlastníkov, resp. správcov jednotlivých melioračných odpadov, priekop a rigolov.
 8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezplatne vytýčiť podzemné vedenia v prípade údržby vodných tokov vykonávanej správcom toku.
 9. V prípade, že križovanie vodných tokov podzemným vedením nebude realizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na jeho uvedenie do prevádzkyschopného stavu bude znášať prevádzkovateľ podzemného vedenia.
 10. K zahájeniu každého križovania vodného toku v správe nášho podniku žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod Košice, Prevádzkové stredisko Rimavská Sobota, p. Bc. Roberta Korčoka (0910 890 767, robert.korcok@svp.sk)
 11. Cestou nášho odboru správy majetku požadujeme uzavrieť zmluvu o dočasnom užívaní pozemkov v prípade zásahu do koryta toku a následne Zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho vodný tok, resp. zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemky pod vodným tokom. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby, vypracovaný odborne spôsobilou osobou a Protokol o vykonaní kontroly uloženia podzemného vedenia.
 12. Súbeh s dotknutými vodnými tokmi žiadame realizovať v odstupnej vzdialenosti min. 5 m od brehovej čiary. Pobrežnými pozemkami pri drobnom vodnom toku sú pozemky do 5 m od brehovej čiary.
 13. Výkresy skutočného vyhotovenia križovania optického vedenia dotknutými vodnými tokmi v požadovanom rozsahu (situácia, pôdorys, priečny rez s vyznačením hĺbky uloženia potrubia), ako aj výškovo zameranú trasu križovania dotknutých vodných tokov v systéme BPV, žiadame po uskutočnení križovania, a to najneskoršie pri preberacom konaní stavby odovzdať zamestnancovi SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod Košice, Prevádzkové stredisko Rimavská Sobota, (p. Bc. Robert Korčok 0910 890 767, robert.korcok@svp.sk), ktoré budú tvoriť prílohu preberacieho protokolu.
 14. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V takom prípade správca vodného toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) optickej siete pri výkone prevádzky a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom toku.
 15. Upozorňujeme na povinnosti vlastníka vodnej stavby vyplývajúce z § 53 Vodného zákona. Podľa § 49 ods. 2 Vodného zákona môže správca vodného toku pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. V zmysle § 50 ods. 1 Vodného zákona je vlastník pobrežného pozemku povinný umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia, dbať o ochranu vôd a zdržať sa Činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich vodných stavieb. Pobrežné pozemky slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní správy a údržby vodného toku, ako aj pri vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. Na základe uvedeného žiadame rešpektovať pobrežné pozemky toku.
 16. Počas výstavby a prevádzky stavby žiadame dodržiavať všetky zásady na zabránenie znečisteniu povrchových a podzemných vôd, napríklad aj použitím stavebných mechanizmov v bezchybnom technickom stave, použitím vhodných materiálov, technológií a zariadení.
 17. Podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca drobných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pročom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.
 18. Vzhľadom na údržbu a kosbu svahov upozorňujeme, že tu nesmú byť ponechané kamene alebo iné predmety brániace správcovi vodných tokov, bezpečnému výkonu správy na vodných tokoch (§ 48 a § 49 ods. 2 vodného zákona)

Upozorňujeme, že v zmysle § 47 vodného zákona sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinný na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.

 

* Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote, Okresný dopravný inšpektorát – stanovisko č. ORPZ-RS-ODI-84-021/2023 z 06.04.2023 – z hľadiska ochrany záujmov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v zmysle § 8 cestného zákona súhlasí  za dodržania nasledovných podmienok:

1. Stavebník počas realizácie stavebných prác nesmie ohrozovať a obmedzovať cestnú premávku. V prípade obmedzenia cestnej premávky je potrebné na tunajší dopravný inšpektorát predložiť projekt prenosného dočasného dopravného značenia k jeho posúdeniu.

2. Dopravný inšpektorát žiada, aby bol informovaný o začatí a o ukončení prác, ako aj o akejkoľvek zmene v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na telefónne číslo 0961 683511

3. Dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uložené podmienky zmeniť ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo dôležitý verejný záujem v ostatných písomných stanoviskách.

 

* Okresný úrad Rimavská Sobota, Pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, vyjadrenie č. OU-RS-PLO1-2023/007800-002 – Ukladá nasledovné podmienky: investor je povinný dodržať všetky ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, t.j.:

- pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde požiada investor osobitnou žiadosťou o vydanie súhlasu k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok v zmysle § 18 ods. 2 zákona o ochrane PP. K žiadosti predloží projektovú dokumentáciu – situáciu osadenia stavby s vyznačením plochy na nepoľnohospodárske použitie a dotknutých pozemkoch, bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy (vypracovaná oprávnenou osobou), návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, kolok v hodnote 3,-€, a splnomocnenie/ súhlas vlastníkov pozemkov.

- pred realizáciou stavby požiada o vydanie rozhodnutia a trvalom odňatí pozemkov podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona o ochrane PP, alebo o vydanie stanoviska podľa § 17 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane PP, ak ide o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku s výmerou do 500 m2 v hraniciach zastaveného územia obce podľa § 2 písm. i).     

* Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote -  Stanovisko č.: ORHZ-RS1-2023/000083-002  z 29.03.2023:

ORHaZZ v RS posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a 40b vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

 

* Banskobystrická regionálna správa ciest – vyjadrenie č. BBRSC/00838/2023-2 z. 20.03.2023 – súhlasí s umiestnením stavby za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

V mieste, kde dochádza k zásahu do cestného pozemku medzi voľnou šírkou cesty a hranicou cestného pozemku žiadame rešpektovať nasledovné: Vykop. - vykopanú zeminu z jám je potrebné pri realizovaní optickej siete odviezť na skládku, nesmie byt použitá na spätný zásyp.

Zásyp a úprava podložia - krytie optického kábla musí byť v hĺbke min. 1,20 m od nivelety vozovky,

- podložie v celom objeme od ochrannej vrstvy optickej siete zasýpať štrkodrvou frakcie 0 — 32 mm po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním,

- posledná ochranná vrstva musí byť zhutnená min. na Edef2 = 60 Mpa.

Križovanie ciest žiadame realizovať kolmo na os cesty výlučne technológiou pretláčania so zatiahnutím optického kábla do chráničky, presahujúcej o min. 1,00 m cestný pozemok po oboch stranách, miesto križovania označiť označníkom po oboch stranách ciest, vo vzdialenosti min. 0,50 m od vonkajšieho okraja cestného pozemku (vonkajšia hrana cestného násypu, odvodňovacieho systému atď.).

V miestach, kde kábel optickej siete bude uložený technológiou pretláčania, žiadame rešpektovať nasledovné:

Výkop. - bližšia hrana štartovacej a cieľovej jamy musí byť zriadený mimo hranice cestného pozemku,

- kábel optickej siete musí byť umiestnený v chráničke s hĺbkou krytia min. 1,20 m od nivelety vozovky, s hĺbkou krytia min. 0,70 m pod dnom cestnej priekopy, s ukončením chráničky za hranicou cestného pozemku, bez porušenia telesa cesty a jeho súčasti.

Zásyp a úprava podložia. - materiál z jám je potrebné pri zrealizovaní stavebných prác odviezť na skládku,

- zásyp v celom objeme od ochrannej vrstvy optického kábla zasypať štrkodrvou frakcie 0-63 mm, po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním,

- posledná vrstva musí byť zhutnená min. na Edef2 = 60 Mpa.

Upozorňujeme, že v trase navrhovanej zemnej optickej siete sa nachádzajú mosty ev. č. 2783-004, 2783-009 a aj cestné priepusty P20781, P20793. Vzdialenosť súbehu optickej siete s mostom musí byť min. 5,00m od vonkajšieho okraja (odrazového pruhu) mosta a vzdialenosť súbehu optickej siete s cestným priepustom musí byť min. 3,00m od vonkajšieho okraja (od čela) cestného priepustu. V žiadnom prípade nie je povolené uloženie cudzích zariadení na mostné objekty a cestné priepusty nachádzajúce sa na regionálnych cestách II. a III. triedy, ktorých vlastníkom je BBSK. Križovanie vodného toku žiadame realizovať technológiou pretláčania pod dnom koryta toku alebo uložením na samostatný mostík. V prípade, že pri správe a údržbe cesty dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty alebo v cestnom pozemku, nebude si správca vedenia resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.

Z majetkovoprávneho hľadiska je potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest, mostov a cestných pozemkov, Banskobystrický samosprávny kraj. Trasu optickej siete uložiť mimo spevnenej časti telesa ciest III/2783, III/2785 a III/2790 v zelenom páse, pod chodníkom, v násype. Vytýčenie jestvujúcich IS zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.

Požiadavky na kvalitu prác: - stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom odbornej firmy, mimo zimnej údržby ciest (ZUC: 15.11. - 30.03. bežného kalendárneho roka). Všeobecné požiadavky:

1. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dopravné značenie schválené príslušným ORPZ SR - ODI a určené príslušným Okresným úradom Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Dočasné dopravné značenie, ako aj trvalé dopravné značenie zabezpečí stavebník na vlastné náklady. 2. Pred zahájením stavebných prác je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať cestný správny orgán, t. j. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o povolenie na zvláštne užívanie predmetnej cesty ako aj o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme.

3. BBRSC, a. s., súhlasí s vydaním povolenia na zvláštne užívanie cesty a určením dočasného dopravného značenia.

4. Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácií (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a. i.) a použitá na spätný zásyp. V prípade znečistenia komunikácie stavebník bez prieťahov vykoná očistenie PK na vlastné náklady.

5. V priebehu realizácie stavebných prác, ako aj po ich ukončení bezpodmienečne musia byť zabezpečené odtokové pomery z PK.

6. Zrealizované práce a dotknutý úsek cesty je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní od ukončenia prác zástupcovi BBRSC, a.s.. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, prace sa považujú za neukončené.

7. Kontaktná osoba BBRSC, a.s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Robert Nagy t.č.: 0908 962 387.

8. Na zrealizovanú stavebnú úpravu cesty sa určuje záručná doba 36 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác.

9. Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi cesty, ako aj tretím osobám v dôsledku realizácie stavebných prác.

10.V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 0 pozemných komunikáciách (cestný zákon).

11.BBRSC, a. s., ako správca dotknutých pozemných komunikácií, s ohľadom na ochranu predmetných ciest, má právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžaduje verejný záujem.

 

* SPP Distribúcia, a.s. – Vyjadrenie k PD pre územné konanie z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení č. TD/NS/0178/2023/Ve z 03.04.2023. Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania všeobecných podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-sluzby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (čast E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (dalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (dalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (dalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. TKAC Peter, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, OSOBITNE PODMIENKY:

SPP -D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujete prosím zástupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, č.t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distrubucia.sk

 

* Slovak Telekom, a.s. – Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí č. 6612312765 z 10.05.2023. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti (SEK) Slovak Telekom, a.s. a/alebo Digi Slovakia, s.r.o.. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu: • Všeobecné podmienky ochrany SEK • Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť: • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s. • Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia • Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907 UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: • Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, • Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené • Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) • Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia • Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) • Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777 • Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

 

 * Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská bystrica – vyjadrenie k PD č. 5/04/2023 z 02.01.2023: V predmetných lokalitách v k.ú. Hajnáčka, k.ú. Gem. Jablonec, k.ú. Stará Bašta, k.ú. Nová Bašta, k.ú. Večelkov, k.ú. Tachty stavby sa vodárenské zariadenia v našej prevádzke nenachádzajú. V predmetných lokalitách a pri záujmových územiach stavby v k.ú. Studená, k.ú. Dubno, k.ú. Petrovce sa nachádzajú vodárenskú zariadenia tak, ako sú orientačne zakreslené v situáciách, ktoré prikladáme.

Vodárenské zariadenia v našej prevádzke žiadame pred zahájením stavby i počas stavebných prác vytýčiť našimi pracovníkmi na základe Vami vystavenej objednávky.

Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov a zariadení v prevádzke StVPS, a.s. v záujmovom území stavby:

 • Pri umiestnení stavebných objektov a realizácií prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne:
  •  min. 1,8 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane.
  •  min. 3,0 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
 • V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne:
  •  min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne
  •  min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.
 • V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané:
  •  vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav
  •  vysádzať trvalé porasty
  •  umiestňovať skládky
  •  vykonávať terénne úpravy.
 • Pri križovaní vodovodného/ kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“
 • V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
 • Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh).
 • V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
 • V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.

Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok k stavbe „Regionálna optická sieť Medveš“ s vydaním územného rozhodnutia súhlasíme.

 

* Stredoslovenská distribučná, a.s. – Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie č. 202303-UR-0028-1 z 05.05.2023:

1. V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

2. Všeobecné podmienky:

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre účely stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby.

2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite. 2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

 

* Obec Hajnáčka – vyjadrenie č. R2023/051-001 z 17.03.2023 – Súhlasíme so zámerom spoločnosti W-NET s.r.o. na vybudovanie Telekomunikačného vedenia v katastrálnom území Hajnáčka podľa predložených dokladov a projektovej dokumentácie bez pripomienok.

* Obec Gemerský Jablonec – vyjadrenie z 17.03.2023 – Súhlasíme so zámerom spoločnosti W-NET s.r.o. na vybudovanie Telekomunikačného vedenia v katastrálnom území Gemerský Jablonec podľa predložených dokladov a projektovej dokumentácie bez pripomienok.

* Obec Stará Bašta – vyjadrenie z 17.03.2023 – Súhlasíme so zámerom spoločnosti W-NET s.r.o. na vybudovanie Telekomunikačného vedenia v katastrálnom území Stará Bašta podľa predložených dokladov a projektovej dokumentácie bez pripomienok.

* Obec Nová Bašta – vyjadrenie z 20.03.2023 – Súhlasíme so zámerom spoločnosti W-NET s.r.o. na vybudovanie Telekomunikačného vedenia v katastrálnom území Nová Bašta podľa predložených dokladov a projektovej dokumentácie bez pripomienok.

* Obec Večelkov – vyjadrenie z 17.03.2023 – Súhlasíme so zámerom spoločnosti W-NET s.r.o. na vybudovanie Telekomunikačného vedenia v katastrálnom území Večelkov podľa predložených dokladov a projektovej dokumentácie bez pripomienok.

* Obec Tachty – vyjadrenie z 20.03.2023 – Súhlasíme so zámerom spoločnosti W-NET s.r.o. na vybudovanie Telekomunikačného vedenia v katastrálnom území Tachty podľa predložených dokladov a projektovej dokumentácie bez pripomienok.

* Obec Dubno – vyjadrenie z 20.03.2023 – Súhlasíme so zámerom spoločnosti W-NET s.r.o. na vybudovanie Telekomunikačného vedenia v katastrálnom území Dubno podľa predložených dokladov a projektovej dokumentácie bez pripomienok.

* Obec Petrovce – vyjadrenie z 20.03.2023 – Súhlasíme so zámerom spoločnosti W-NET s.r.o. na vybudovanie Telekomunikačného vedenia v katastrálnom území Petrovce podľa predložených dokladov a projektovej dokumentácie bez pripomienok.

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Oznámenie o začatí územného konania stavby bol vyvesený 15 dní na úradnej tabuli obcí Hajnáčka, Gem. Jablonec, Stará Bašta, Nová Bašta, Večelkov, Tachty, Studená, Dubno a Petrovce a neboli  vznesené žiadne pripomienky. 

 

Správny poplatok: 100,-€ (uhradené na obecnom úrade)  

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov pri líniových stavbách tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona (§ 71 ods. 1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel. Podľa § 40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.   

 

O d ô  v o d n e n i e :  

 

Navrhovateľ – W-NET, s.r.o. podal dňa 29.05.2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Regionálna optická sieť Medveš – Líniová telekomunikačná stavba“ na pozemkoch uvedených vo výrokovej časti, v katastrálnom území Hajnáčka, Gem. Jablonec, Stará Bašta, Nová Bašta, Večelkov, Tachty, Studená, Dubno a Petrovce. Začatie územného konania bolo oznámené verejnou vyhláškou účastníkom konania v súlade s § 3 ods.2 vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z. a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám mohli byť vydaným územným rozhodnutím priamo dotknuté.

Obec Gemerský Jablonec ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

 

Obec Gemerský Jablonec ako príslušný stavebný úrad posúdila návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistila, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom obcí. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhlášky č.453/2000 Z.z.  

 

K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií. Obec Gemerský Jablonec ako príslušný správny orgán oznámil podľa § 36  stavebného zákona dňa 31.05.2023 začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu – v súlade s § 3 ods.2 vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z.) a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným územným rozhodnutím priamo dotknuté.

 

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.  

 

P o u č e n i e :  

Podľa § 54 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno  odvolať. Odvolanie sa podáva na Obecnom úrade v obci Gemerský Jablonec v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

Štefan Farkas

starosta obce

Doručuje sa :

 

 1. W-NET s.r.o., 980 33 Hajnáčka 233
 2. Obec Gemerský Jablonec (na založenie do spisu)
 3. Verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu - v súlade s § 36 ods.4 stavebného zákona) a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným územným rozhodnutím priamo dotknuté.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona, jeho doručenie sa uskutoční vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obcí Hajnáčka, Gem. Jablonec, Stará Bašta, Nová Bašta, Večelkov, Tachty, Studená, Dubno a Petrovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa :.......................................                      Zvesené dňa:......................................

/ dátum, pečiatka a podpis /                                           / dátum, pečiatka a podpis /

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vloženia: 7. 9. 2023 9:46
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 9. 2023 9:48
Autor: Správce Webu

Život v obci

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Sviatok a výročie

Meniny má Sidónia, Sidón

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Na Božie telo /prvá nedeľa po svätom Duchu, slávnosť svätej trojice, vo štvrtok po tejto nedeli je slávnosť Božieho tela/ skoč do vody smelo.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:38

Slnko zapadá:20:46