Menu
Obec Tachty
ObecTachty

Vitajte na
oficiálnych
stránkach obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tachty č. 9/2024 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce

Návrh VZN vyvesený dňa:                           26.2.2024

VZN schválené dňa:                                   ....................

VZN vyvesené po schválení dňa:             ......................

VZN nadobúda účinnosť dňom:              ....................

N Á V R H

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tachty č. 9/2024

o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov

v čase volebnej kampane na území obce

 

 

Obec Tachty, Obecné zastupiteľstvo v Tachtách v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v nadväznosti na ustanovenie § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

 

§ 1

Predmet úpravy

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov (ďalej  len „VZN“), prípadne iných nosičov informácií v čase volebnej kampane upravuje postup kandidujúcich politických strán alebo koalícií a nezávislých kandidátov pri umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií (ďalej len „volebné plagáty“) na verejných priestranstvách v Obci Rejdová v čase volebnej kampane:

             a) volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

             b) volieb do Európskeho parlamentu

             c) volieb do orgánov samosprávnych krajov

             d) volieb do orgánov samosprávy obcí

             e) volieb prezidenta Slovenskej republiky

             f) referendum

      2.  Volebnou kampaňou sa pre účely tohto VZN rozumie činnosť politickej strany, koalície alebo   

            nezávislého kandidáta (ďalej ako „NEKA“), prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu

            alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany, koalície alebo nezávislého kandidáta

           formou umiestňovania plagátov na verejných priestranstvách obce. Podrobnosti o podmienkach

          volebných kampaní podľa ods. 1 tohto VZN ustanovuje platná legislatíva SR.

 

§ 2

Miesto na umiestňovanie volebných plagátov

  1. Umiestňovať volebné plagáty v čase volebnej kampane možno len na miestach vyhradených v            

súlade s týmto VZN – na drevenej ploche pred administratívnou budovou Obecného úradu.

  1. Plocha pre účely umiestnenia volebných plagátov bude rozdelená tak, aby rozdelenie

zodpovedalo zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán, koalícií a NEKA.

 

§ 3

Organizácia vylepovania volebných plagátov

  1. Na miestach určených týmto VZN môžu vylepovať volebné plagáty len členovia strany, 

ktorých členovia kandidujú vo voľbách a NEKA, resp. osoby, ktoré sa preukážu splnomocnením týchto subjektov.

  1. Strany a NEKA sa považujú za oprávnené a povinné osoby na plnenie práv a povinností  

vyplývajúcich z tohto VZN.

     3.   Vylepovanie plagátov na určených miestach organizuje správca vylepovacích miest.

     4.   Správcom vylepovacích miest je Obecný úrad Tachty.

     5.   Ak nie je vylepovacie miesto označené číslom kandidujúcej strany, alebo NEKA, osoby  

           vylepujúce plagáty musia požiadať správcu o pridelenie vylepovacej plochy, kde dostanú  

           bližšie  pokyny.

 

   6.   Vylepovanie volebných plagátov na iných plochách a zariadeniach vo vlastníctve Obce nie je    

         dovolené a zakladá   dôvod na vyvodenie sankcií voči porušovateľovi tohto všeobecne

         záväzného nariadenia.

    7.  Kandidujúce subjekty do 7 dní po skončení volebnej kampane sú povinné vylepené plagáty

         odstrániť na vlastné náklady.

 

§ 4

Kontrola dodržiavania ustanovení VZN

      1.  Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:

           a) starosta obce

           b) hlavný kontrolór

           c) poverení zamestnanci obce

 

§ 5

Sankcie

  1. Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom podľa zákona č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch           

v znení neskorších zmien a doplnkov.

  1. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle § 86 písm. b) zákona č. 372/ 1990 Zb. o    

priestupkoch  v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 33 € starosta obce.

  1. Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto nariadením dotknuté.

 

§ 6

Záverečné ustanovenia

  1. Obecné zastupiteľstvo v Tachtách sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa ......................., uznesením č. ...................... a  toto VZN nadobúda účinnosť dňom ......................

 

 

 

 

 

       Róbert   B á š t i

       Starosta obce Tachty