Menu
Obec Tachty
ObecTachty

Vitajte na
oficiálnych
stránkach obce

Správa o vychovno-vzdelávacej cinnosti az skolsky rok 2021-2022

Správa_o_výchovno-vzdelávacej_činnosti_za_školský_rok_2021-2022 (40.62 kB)

 

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

             Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou s VJM Tachty - Alapiskola és Óvoda Tajti

Adresa školy: Tachty 72, 980 34

Telefón: 047/5689110

E-mail: tajtiiskola@post.sk

 

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

Mgr.Bástiová Beáta

0905128063

 

babea@post.sk

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

predseda – pedag. zamestnanec

Mgr. Anna Báštiová

nepedagogický zamestnanec

Mária Bástiová

zástupcovia rodičov

Monika Vargová

 

Monika Bástiová

zástupca zriaďovateľa

Básti Róbert

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo

 

Údaje o zriaďovateľovi

Názov: Obec Tachty

Sídlo: Tachty 152, 980 34

Telefón: 047 56 89 120

E-mail: obectachty@post.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy
.

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou s vjm Tachty – Alapiskola és Óvoda Tajti bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, funkčné obdobie začalo dňom  02.09.2019 na obdobie 4 rokov.

Poradným orgánom riaditeľa školy je aj pedagogická rada. Jej členmi, postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku pedagogickej rady. Pedagogickú radu tvorili všetci pedagogickí zamestnanci školy a vychovávateľka školského klubu detí.

Pedagogická rada

 • pripravovala kompetentné návrhy na rozhodovanie riaditeľa pri schvaľovaní:
 • triednych učiteľov
 • rozdelenie úväzkov
 • rozvrhu hodín
 • klasifikácie správaní žiakov
 • pri hodnotení učiteľov
 • aktívne sa podieľala na tvorbe celoškolských pedagogických dokumentov (vízia školy, školský vzdelávací program, učebné plány školy, výchovný program, plán práce, hodnotenie pedagogických zamestnancov a pod.)

 

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 30

Počet tried: 2

 

Ročník:

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

počet tried

1

0

0

1

 

 

 

 

počet žiakov

13

4

5

8

 

 

 

 

z toho v ŠKD

13

4

5

8

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

TPP

4

2

DPP

0

0

Znížený úväzok

0

0

ZPS

0

0

Na dohodu

1

0

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

0

3

 

vychovávateľov

0

1

 

asistentov učiteľa

0

0

 

špeciálny pedagóg

0

0

 

spolu

0

4

 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetky predmety sú odučené kvalifikovanými učiteľmi.

 

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

Školské mlieko – Program je určený na podporu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. Realizovaný je prostredníctvom spoločnosti Tatranská mliekáreň a.s.

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety - Národný projekt bude uskutočňovať obsahovú prestavbu vzdelávania na základných školách a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Realizuje ho Ústav informácií a prognóz školstva a financovaný je z prostriedkov operačného programu Vzdelávanie.(http://www.digitalnevzdelavanie.sk/)
Dňa 30. septembra sme dozvedeli, že patríme medzi podporenými školami v projekte „Spolu múdrejší 2“, a v januári sme pokračovali  v projekte „Spolu múdrejší 3“, pre tých žiakov ktorí sú ohrození školským neúspechom a potrebujú pomoc s učivom, aby zlepšovali vedomosti a zručnosti. Hlavným cieľom bolo, aby tieto žiaci nemuseli opakovať ročníky.

 

B) Krátkodobé

- Plody Zeme

- Deň vody

- Deň Zeme

- Deň matiek

- Deň starých 

 

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

 

Výsledky inšpekčnej činnosti

V tomto školskom roku nebola vykonaná žiadna inšpekčna činnosť Štátnou školskou inšpekciou v škole.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

1. Hodnotenie učební

- učebne sú vyhovujúce po stránke : veľkosti plochy na žiaka, osvetlenia , sú vybavené vhodným školským nábytkom, ktorý zohľadňuje telesnú výšku žiakov, pokryté podlahou PVC, ktorá má veľmi ľahkú údržbu. Vymenili sa svetlá v triedach. Všetky triedy sú vymaľované.

2. Hodnotenie odborných učební

- máme 1 počítačovú učebňu, 2 stolové počítače, 6 tabletov, 6 notebookov, 2 interaktívne tabule, nábytok je nevhodný, okná sú zatemnené roletami.

3. Kuchyňa a šk. jedáleň

- škola má vlastnú kuchyňu a jedáleň, ktorá prešla čiastočnou rekonštrukciou, nová podlaha – obkladačky, vymaľované steny

6. Učebné pomôcky

Snažíme sa inovovať, dopĺňať učebné pomôcky, aby sme skvalitnili vyučovací proces podľa potrieb učiteľov a žiakov.

7. Budova školy

Budova školy patrí obci Tachty, zriaďovateľom je Obec Tachty. Budova je zrekonštruovaná, sú vymenené všetky okná aj strešná krytina, budova je zateplená.

 

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

 

 

Úspechy a nedostatky

Silné stránky

 

 

 

-     Spolupráca medzi členmi je na veľmi dobrej úrovni.

-     Stále nové nápady na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu    i mimo neho.

-     Úspechy v rôznych vystúpeniach.

-     Kladné ohlasy rodičov na našu prácu.

-     Mimoriadna situácia nás naučila mnohým novým prístupom, formám a metódam vyučovania

-     Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

-     Dobrá spolupráca s MŠ

-     Vytváranie pozitívnej socio-emocionálnej klímy v škole,

-     Estetické prostredie školy, tried, chodieb

-     Individuálny prístup k žiakom,

-     Spolupráca s rodičmi na eliminovanie výchovných problémov s deťmi

-     Dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi

-     Rodinná atmosféra v škole

Slabé stránky

 

 

 

 

-    Chýba nám telocvičňa

-    Slabé výsledky niektorých žiakov – pasivita, nezáujem, nemožnosť ich namotivovať, nenosenie pomôcok, slabá domáca príprava, časté absencie na hodinác

-     Nedostatok kabinetov 

 

Návrh opatrení

 -      skvalitniť čitateľskú zručnosť – čitateľské dielne zamerať na čítanie   s porozumením, analyzovať texty...

-        častejšie vzájomné hospitácie ako pomoc, návody pri práci;

-        častejšie realizovať tímovú prácu – naučiť žiakov spolupráci;

-        v prvouke a prírodovede využívať zážitkové učenie;

-          podľa možnosti v triede vyčleniť priestor na samostatnú realizáciu vlastných projektov a nápadov žiakov mimo rámec vyučovania (pomoc spolužiakovi, podpora talentov...).

-          zdokonaľovať čitateľskú gramotnosť žiakov

-          častejšie zaraďovať do vyučovania zážitkové formy učenia, besedy, exkurzie, prácu v teréne

-          zlepšovať vyjadrovacie schopnosti žiakov ústnymi odpoveďami, prezentáciami projektov

-          spolupracovať s rodičmi na hľadaní rovnakej stratégie pri vzdelávaní dieťaťa

-     vzdelávanie učiteľov v online vyučovaní

 

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov: 1

-      spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe  individuálneho vzdelávacieho  programu, hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému  žiakovi

 -    priebežné konzultácie o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese

-     poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim individuálne začleneného žiaka odporúčanú odbornú literatúru, ako aj odborné  konzultácie

 

  Spolupráca s rodičmi

- v dohodnutých termínoch individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom individuálne začleneného dieťaťa

 Spolupráca so špecializovanými zariadeniami  

- CPPPaP Rimavská Sobota

 

- konzultácie týkajúce sa konkrétneho žiaka (problémy v učení) 

Práca počas dištančného vzdelávania

     Pedagogickí zamestnanci v rámci dištančného vzdelávania vzdelávali žiaka so zdravotným znevýhodnením, zohľadňovali individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov. Prioritou bolo upevňovanie a prehlbovanie nadobudnutých schopností, zručností a návykov žiakov, gramatických javov, zdokonaľovanie techniky čítania a porozumenia, práca s textom, a motivácia žiakov.

 

      Rodičia potvrdili, že úlohy zvláda a pomoc nepotrebuje. Pracovné listy a pomôcky boli doručené v papierovej podobe priamo domov.  

 

     Plusy dištančného vzdelávania: žiak si sám podľa svojich potrieb mohol rozvrhnúť čas potrebný na vypracovanie úloh. Plusom bolo aj to, že nebol rušení kolektívom. Je to menej stresujúce ako práca v kolektíve.

            Mínusy dištančného  vzdelávania: nedostatočný dosah k žiakovi, žiak nemal dostatočné vybavenie na komunikáciu s učiteľom (počítač, internet, telefón, tlačiareň,...). Mínusom bol aj chýbajúci priamy výklad daného učiva vyučujúcim.                             

     

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov : súčet 7 / počet dievčat 3

Skutočný počet prvákov: súčet 13/ počet dievčat 5

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 0/ počet dievčat 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022: 0

 

 

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried
Zabezpečenie kvality vyučovacieho procesu je pre našu školu prioritou. Snažíme sa o kvalitnú procesuálnu stránku vyučovania, aby i napriek tomu, že sú v jednej triede žiaci

dvoch ročníkov, nepociťovali nedostatočný priestor pre sebarealizáciu. Pri plánovaní jednotlivých vyučovacích hodín sme sa pridržiavali tematických plánov pre jednotlivé ročníky, pričom sme učivo jednotlivých ročníkov spájali hľadaním spoločných prvkov v úvodnej motivačnej časti vyučovacej hodiny. Striedanie samostatnej práce jedného ročníka s prácou druhého ročníka nám uľahčovali vopred pripravované pracovné listy pre žiakov, tvorivé úlohy a využívanie medzipredmetových vzťahov. U žiakov sme sa snažili rozvíjať slovnú zásobu, pamäť, komunikatívne zručnosti a schopnosť asertívneho, a pritom slušného správania. Osobitnú pozornosť sme venovali žiakom s pomalším pracovným tempom.

Klasifikácia bola vykonaná v súlade s Metodickými pokynmi č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ a Usmernením k súhrnnému hodnoteniu  žiakov  základných škôl od 1. januára 2022.

      V 1., 2., 3. a 4. ročníku boli klasifikované všetky vyučovacie predmety.

 

 

Ročník

SJaSL

MJL

MAT

1AJ

INF

PDA

NBV

VLA

PVO

 

 

 

 

ETV

I.

 3,46

 3,46

 3

 -------

 ------

 -------

1,27

 -------

 2,61

 

 

 

 

1

II.

3

2,75

 2,5

 -------

 ------

 -------

1

 -------

2,5

 

 

 

 

1

III.

2,8

 2,8

 2,4

 2,8

 1

 2,8

1,2

 3,2

-------

 

 

 

 

------

IV.

2,5

 2,5

 2,12

 1,71

1

 2,37

1

2,37

 ------

 

 

 

 

2

 

Ročník

PVC

HUV

VYV

TSV

I.

---------

1,07

 1

 1,13

II.

--------

1

 1

1

III.

1

1

 1

1

IV.

1

1,12

1,12

1,12


Učíme podľa ISCED 1  schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5620/3295:1-100A  ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015.

 

Prospech žiakov

 

Ročník

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

I.

13

9

4

0

II.

4

4

0

0

III.

5

5

0

0

IV.

8

8

0

0

 

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

......

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

V školskom roku 2021/22 pracovali v ŠKD 2 vychovávateľky, v oddeleniach. Hlavné úlohy plánu vychádzali zo Sprievodcu školského roka a rozpracované boli na miestne podmienky školy. ŠKD zabezpečuje odpočinok po vyučovaní, rekreáciu, záujmové využitie voľného času a príprava domácich úloh na ďalší vyučovací deň, zníženie negramotnosti žiakov a prispieť k ich harmonickému a mnohostrannému rozvoju osobnosti.  Tu sa deti zaoberali s výtvarnými a technickými úlohami.

Vychovávateľky pracovali podľa týždenných plánov. Činnosť bola zameraná na posilňovanie humánnych  a priateľských vzťahov medzi rovesníkmi. Plán práce ŠKD bol zameraný na rôzne aktivity, besiedky, čitateľské aktivity.  Snažila  sa posilňovať citový vzťah k rodine, starším ľuďom, okoliu a oboznamovali sme ich s ľudovými zvykmi a tradíciami. V príprave na vyučovanie zabezpečovali vychovávateľky žiakom pomoc a individuálny prístup. K činnostiam, ktoré mali žiaci v ŠKD obľúbené patrili činnosti v rámci hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy záujem o organizovanú činnosť. Pri príprave na vyučovanie úzko spolupracovali s vyučujúcimi. Podľa ich pokynov precvičovali upevňovali učivo preberané v škole.

 

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi
  
       V minulom školskom roku rodičovské schôdzky sa uskutočnili individuáln pre mimoriadnu situáciu s COVID-19. Problémy správania resp. učenia sa žiakov, boli riešené priebežne individuálnymi pohovormi s rodičmi po ich predvolaní do školy.

- konzultácie osobne alebo elektronicky, telefonicky

- o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a akciách boli rodičia informovaní prostredníctvom žiackej knižky a informovaných súhlasov

 

Spolupráca školy s rodičmi

vzájomná spolupráca a komunikácia počas dištančného vzdelávania – s rodičmi sme komunikovali počas celého školského roka formou sms správ,  telefonicky, prípadne osobne, ale len individuálne, cez internet.

 

§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné

Iné podstatné skutočnosti

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  v čase mimoriadnej situácie

      Riaditeľka školy sa rozhodla, že základnou platformou pri online vyučovaní bude ZOOM. Ďalšími nástrojmi pre dennú kommunikáciu boli mobil, messenger, facebook.
Dištančné vzdelávanie sa riadilo osobitným rozvrhom hodín, ktorý má upravený počet hodín. Dĺžka online hodiny bola 40 minút. Učitelia vzdelávali online a zadávali žiakom úlohy v dňoch vyučovania v čase od 8.00 do 14.00 hod. Žiaci odovzdávali vypracovania zadaných úloh v uvedených dňoch do 15:00 hod., prípadne podľa dohody s vyučujúcim daného predmetu.

Do online vyučovania (ZOOM) sa zapojilo 12 žiakov.

 

Rozvrh hodín počas dištančného vzdelávania
 

1-3. roč.

9.30 – 10.00

10.30 – 11.00

11.30 – 12.00

Pondelok

Maďarský jazyk

Slovenský jazyk

Matematika

Utorok

Anglický jazyk

(3. roč.)

Matematika

Anglický jazyk

(4. roč.)

Streda

Maďarský jazyk

Slovenský jazyk

Matematika

Štvrtok

Anglický jazyk

(3. roč.)

Prvouka / Prírodoveda

Anglický jazyk

(4. roč.)

Piatok

Maďarský jazyk

Slovenský jazyk

Vlastiveda (3. roč.)

 

 

2-4. roč.

9.30 – 10.00

10.30 – 11.00

11.30 – 12.00

Pondelok

Maďarský jazyk

Slovenský jazyk

Matematika

Utorok

Maďarský jazyk

Matematika

Anglický jazyk

(3.-4. roč.)

Streda

Maďarský jazyk

Slovenský jazyk

Matematika

Štvrtok

Maďarský jazyk

Prvouka / Prírodoveda

Anglický jazyk

(3.-4. roč.)

Piatok

Maďarský jazyk

Slovenský jazyk

Vlastiveda (4. roč.)

 

Žiakom, ktorí nemali prístup k pripojeniu na internet a nemohli používať digitálne technológie triedne učiteľky zasielali, roznášali učebný materiál a pracovné listy v listinnej podobe 1x týždenne ( každý pondelok).
Počet žiakov, ktorí sa vzdelávali v listinnej podobe bol 17.
 

1. Metódy a formy

Počas dištančného vzdelávania

 • výber vhodného dištančného vzdelávania
  .         vytvorenie stabilného systému vzdelávania (denne, raz do týždňa, online vzdelávanie)
 • formou stabilného rozvrhu – tabuľka
 • online vzdelávanie – využívali sme aplikácie ZOOM

Po otvorení škôl

 • vhodnými formami prieskum vedomostí a zručností získaných v domácej príprave;
 • docvičenie niektorých tém;
 • čítanie s porozumením
 •  rozvoj komunikačných, sociálnych  a matematických zručností;
 • pohybové aktivity vonku;
 • individuálny prístup k žiakom, ktorí mali problémy s pochopením učiva.


  2. Spôsob hodnotenia
   
  Počas dištančného vzdelávania sa hodnotila práca vypracovaných pracovných listov slovná spätná väzba (pochvala príp. vysvetlenie )
  1. – 4. ročník – klasifikácia známkami, telesná výchova – absolvoval/ neabsolvoval /a

Výsledná známka bola určená na základe:

 • známok získaných počas mesiacov, v ktorých prebiehalo vyučovanie prezenčným spôsobom v škole,
 • známok za vypracovanie úloh v pracovných listoch počas dištančného vzdelávania,
 • známok za previerky počas dištančného vzdelávania,

miery samostatnosti v riešení úloh počas dištančného vzdelávania

 

Plnenie opatrení a plánu hlavných úloh v školskom roku 2021/2022

 

 • Dodržali sme učebné plány a učebné osnovy platné pre školský rok 2021/2022 pre všetky predmety, ŠVP a ŠkVP, Sprievodcu školským rokom 2021/2022 a vzdelávacie štandardy
 • Podporovali sme v rodičoch ochotu spolupracovať so školou
 • Monitorovali sme sociálnu klímu v triedach, snažili sme sa vytvárať podmienky pre tvorivú a motivujúcu atmosféru
 • Výtvarné a estetické cítenie si žiaci rozvíjali prostredníctvom rôznych tematických výzdob v triedach a na našich chodbách
 • Prírodno-vlastivedné vedomosti sme obohacovali projektami, prezentáciami, videami,
 • Venovali sme pozornosť rozvíjaniu čitateľskej a finančnej  gramotnosti žiakov vo všetkých predmetoch, kládli sme dôraz na čítanie s porozumením
 • Využívali sme aktivizujúce metódy: projektová metóda a skupinové vyučovanie
 • V celom edukačnom procese sme rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov podľa iŠkVP
 • Aktívne sme chránili žiakov pred nežiaducimi vplyvmi a prejavmi násilia, šikanovania, fyzického a psychického týrania predchádzali všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a rasizmu
 • Priebežne sme monitorovali správanie sa žiakov
 • Vyučujúci svedomite pripravovali žiakov na zvládnutie učiva daného ročníka (prispôsobeného k prerušeniu vyučovania v školách – COVID 19)
 • Rozvíjali sme enviromentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

 

Záver

V škole panuje atmosféra vzájomnou dôverou, spoluprácou, kreativitou. Žiak sa v nej cíti bezpečne. Našim cieľom je naďalej vytvoriť optimálne podmienky pre plynulú prevádzku školy, a skvalitnenie výchovno  - vzdelávacieho procesu. Dosiahnuť také správanie sa učiteľov a žiakov, ktoré prispieva k bežnému a usporiadanému školskému prostrediu. Spolupráca školy a obecného zastupiteľstva je veľmi dobrá. Vzťahy sú korektné a činnosť obidvoch inštitúcií sa vzájomne dopĺňa.

 

Vypracoval: Mgr. Beáta Bástiová

V Tachtách, 24. augusta 2022

 

 

Obec

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Sviatok a výročie

Meniny má Sidónia, Sidón

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Na Božie telo /prvá nedeľa po svätom Duchu, slávnosť svätej trojice, vo štvrtok po tejto nedeli je slávnosť Božieho tela/ skoč do vody smelo.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:38

Slnko zapadá:20:46