Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Aktuálne počasie

dnes, streda 21. 3. 2018
3 °C -4 °C
štvrtok 22. 3. 2/-10 °C
piatok 23. 3. 1/-7 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 32
TÝŽDEŇ: 120
CELKOM: 19119

Obsah

Vitajte na nových webových stránkach

 

Obecný úrad Tachty

 

Okres Rimavská Sobota
Mikroregión MEDVEŠ
Prvá písomná zmienka 1391
Nadmorská výška 311 m.n.m.
Počet obyvateľov 522
Výmera katastra 783 ha
Chránené územia Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina
Zaujímavosti vodná nádrž Tachty
  pestovanie tabaku

 

Aktuality

12.03.2018

Oznámenie o vykonaní valného zhromaždenia

Oznámenie o vykonaní valného zhromaždenia

Detail Aktuality

22.02.2018

Oznámenie/Értesítés

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 2. marca 2018 t.j. piatok o 18.30 hod. sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tachty v kancelárii starostu obce. ....................................................................................................... A községi hivatal értesíti a lakosságot, hogy március 2-án, pénteken 18:30 órai kezdettel önkormányzati gyűlés lesz a polgármester irodájában.

Detail Aktuality

06.02.2018

Miestna občianska poriadková služba v Tachtách/Pogárőrség Tajtin

Miestna občianska poriadková služba v Tachtách/Pogárőrség Tajtin

Detail Aktuality

30.01.2018

Miestna občianska poriadková služba v Tachtách

Miestna občianska poriadková služba v Tachtách Základné informácie Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR Prijímateľ: OBEC TACHTY Sídlo prijímateľa: Tachty 152, 980 34 Nová Bašta Názov prioritnej osi: Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít Investičná priorita: 5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v Tachtách Kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1 Kód projektu: 312051J879 Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt Miesto realizácie: Tachty Začiatok realizácie: december 2017 Ukončenie: november 2020 Celkové náklady: 100 805,40 € Výška NFP: 95 765,13 € Opis projektu Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov na území mesta. Dlhodobo nezamestnaní občania v evidencii UoZ tvoria najpočetnejšiu skupinu znevýhodnených. Patria sem ťažko umiestniteľné osoby s nízkou vzdelanostnou úrovňou, bez kvalifikácie, čo negatívne ovplyvňuje postoj k výkonu zamestnania. Nedostatkom je aj nízka úroveň pracovných zručností. Typ aktivity - Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti. Obec má záujem zabezpečiť v oblastiach s prítomnosťou MRK poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb prostredníctvom činností MOPS v súčinnosti s Policajným zborom SR, najmä: ochranu verejného poriadku v súčinnosti s PZ SR, predchádzaním vzniku konfliktov a prevenciu protiprávneho správania sa vo vylúčenej lokalite, ochranu súkromného a verejného majetku, predchádzanie poškodzovania majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce a verejného majetku, ochranu životného prostredia, ohlasovanie požiarov, prevenciu protiprávneho správania pri nakladaní s odpadmi, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikáciách Aktivity projektu sú v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie a to prostredníctvom zabezpečenia poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v oblastiach s prítomnosťou MRK prostredníctvom činností MOPS. Obec chce pomocou realizácie projektu zabezpečiť súlad s princípmi 3D, aby nedochádzalo k prehlbovaniu chudoby a diskriminácie. Aktivity projektu budú realizované prostredníctvom 4 členov MOPS, ktorí budú dôkladne poznať prostredie a budú disponovať u komunity dostatočnou autoritou. Podporné aktivity sú súčasťou hlavnej aktivity projektu. Aktivity projektu Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK Výstupy projektu Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčne služby – 4 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje Odkazy na webové sídla www.employment.gov.sk www.esf.gov.sk www.minv.gov.sk www.ludskezdroje.gov.sk www.partnerskadohoda.gov.sk

Detail Aktuality

04.12.2017

Adventi délután 2017.12.22.

Adventi délután 2017.12.22.

Detail Aktuality

Fotogaléria

17.03.2018

15.3.2018

15.3.2018

Detail