Menu
Obec Tachty
ObecTachty

Vitajte na
oficiálnych
stránkach obce

Oznámenie

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

 

podľa §281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník“)

 

Obec Tachty, so sídlom Tachty č. 152 , IČO 00649732, zriadený zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „Obec Tachty“), DIČ 2021275586, v zastúpení starostom obce Júliusom Molnárom

 

v súlade s ustanovením § 281 Obchodného zákonníka týmto

 

v y h l a s u j e   

 

  o b c h o d n ú      v e r e j n ú    s ú ť a ž     n a    p r e n á j o m    n e b y t o v ý c h 

 

Vyhlasovateľ obchodnej súťaže, Obec Tachty  týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie nájomnej zmluvy, týkajúcej sa prenájmu nasledujúceho majetku:

 

PRENÁJOM  NEBYTOVÝCH  PRIESTOROV

 

PREDMET PRENÁJMU

        Predmetom nájmu je majetok Obce Tachty  nachádzajúci sa v k. ú. Tachty – v spoločnej budove Obecného úradu Tachty  s. č. 152 –  v celkovej výmere: 186,90 m2 nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 103  evidovanej na LV č.  1–  nebytové priestory   - Obchod s potravinami.

Minimálna cena za nebytový priestor o výmere 186,9 m2 je 400,- € za mesiac.

         Náklady za elektriku znáša nájomca. Ostatné náklady ako kúrenie, poplatok za vodu a odvoz komunálneho odpadu znáša prenajímateľ. 

 

PREDKLADANIE NÁVRHOV

Navrhovateľ vloží návrh do samostatného uzatvoreného nepriehľadného obalu. Obal návrhu musí obsahovať:

  1. adresu vyhlasovateľa – Obec Tachty, Tachty č. 152, 980 34 Tachty
  2. adresu navrhovateľa (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
  3. označenie „Obchodná verejná súťaž – neotvárať“,

Návrh možno zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak obsah návrhu zodpovedá podmienkam obchodnej verejnej súťaže.

 

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

          Návrhy je potrebné doručiť osobne   na Obecný úrad Tachty č.  152, alebo poštou ako doporučená zásielka na adresu Obec Tachty, Obecný úrad, Tachty č. 152, 980 34 Tachty a to   najneskôr do 30.11.2018  do 16,00 hod.

Dátum vloženia: 5. 11. 2018 15:44
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 11. 2018 15:44
Autor: Správce Webu

Život v obci

Sviatok a výročie

Meniny má Aleš, Artem, Artemon, Artemia, Artemida, Norma

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 1 2 3 4 5

Univerzálny prekladač

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish