Menu
Obec Tachty
ObecTachty

Vitajte na
oficiálnych
stránkach obce

NÁVRH Záverečného účtu Obce Tachty za rok 2022

Zárszámadás tervezete 2022

 

Návrh tohto záverečného účtu:

 

                   bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: od:  25.5.2023

                   zvesené dňa..........................

                   schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Tachty dňa: .....................

                   uznesenie číslo: ...............................

 

                                 

 

 

NÁVRH

Záverečného   účtu  Obce Tachty

 

 

 za rok  2022

 

 

 

 
 
 

 

     
     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Návrh záverečného účtu je

zostavený v súlade so zákonom NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy v znení neskorších predpisov. Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je

účtovná uzávierka obce.

 

     Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. Obec

zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako prebytkový.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

              Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2021  uznesením č. IV/2021 bod A/2

Zmeny rozpočtu:

 •  
 • druhá zmena schválená dňa15.7.2022uznesením č. III/2022 bod A/3
 • tretia zmena schválená dňa 16.12.2022 uznesením č. 14/2022

 

 

         Záverečný účet obce je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2001 Z.z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Výsledok

hospodárenia sa tvorí podľa § 10 ods. 3 písm a) a b) zákona z rozdielu bežných príjmov

a výdavkov a kapitálových príjmov a výdavkov. Je to dokument, ktorý verne zobrazuje

výsledky rozpočtového hospodárenia za kalendárny rok. Je podložený ročnými účtovnými

a finančnými výkazmi spracovanými v rámci účtovnej závierky v zmysle zákona

o účtovníctve a rozpočtovej klasifikácie.

 

 

Rozpočet

Schválený a upravený rozpočet obce k 31.12.2022 v €

 

Schválený rozpočet na rok

2022

 

Upravený rozpočet na rok

2022

 

Skutočnosť   za rok

2022

% plnenia

 

Príjmy celkom: 

 

 

422 020,00

 

459 167,00

 

469 244,87

 

102,19

z toho:

Bežné príjmy

417 020,00

438 050,00

448 084,66

102,29

Kapitálové príjmy

0

0

43,45

 

Finančné operácie

5 000,00

21 117,00

21 116,76

100,00

 

Výdavky celkom

 

 

419 030,00

 

449 738,60

 

456 851,03

 

 101,58

z toho:

Bežné výdavky

393 380,00

430 035,60

433 531,4

100,81

Kapitálové výdavky

        17 500,00

 11 553,00

15 012,78

129,95

Finančné výdavky

8 150,00

8 150,00

8 306,85

101,92

 

 Rozbor plnenia príjmov za rok 2022 v €

 

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

 

459 167,00

 

469 244,87

 

102,19

 

Bežné príjmy – daňové príjmy

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

 258 900,00

256 934,76

99,24

 

 Ide o daňový príjem z výnosu dane z príjmov podielových daní vo výške 237 724,32 €, z dani z nehnuteľností a daň za psa vo výške  11 679,56  €, daň za užívanie verejných priestorov vo výške 34,00 € a príjmy  za komunálne odpady vo výške 7 496,88 €.

 

Bežné príjmy –nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

26 920,00

27 748,80

103,08

 

   Ide o príjem z prenajatých budov a priestranstiev vo výške 10 347,48 €, za administratívne poplatky vo výške  659,50 €, za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške  9 084,49  €. Stravné  7 150,23 €,  z odvodov z hazardných hier vo výške 16,46 € , z príjmu dobropisu 160,94 €, z refundácie  188,00  €, iné – RZ -Dôvera  141,70 €.

 

 

Bežné príjmy –transfery

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

152230,00

163401,10

107,34

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: v EUR

 

-- na školstvo –výkon prenes.komp. ZŠ

93 432,00

- na predškolskú výchovu

3 772,00

- na dopravné žiakom

1 233,00

- aktivačná činnosť

11 656,63

- voľby

2 168,68

- spolu múdrejší

2 750,00  

- odmeny za prenes.výkon

134,95     

- na školské potreby pre ZŠ a MŠ

381,90

- na stravné pre deti

2 347,80

- osobitný príjemca rodinných prídavkov

329,02

- na úseku hlásenia pobytu občanov a RO

186,78

- na úseku starostlivosti o životné prostredie

56,59

- na úseku dopravy

24,45

- na vzdelávacie poukazy

966,00

- pre deti zo sociálne znevýhodnené prostredia

1 600,00

- na učebnice

1 291,00

- register adries

18,00

- dávky v hmotnej núdzi

8 892,16

- MOPS

31 801,80

- štátny účelový fond

358,34

 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

 

Kapitálové  príjmy 

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

0

43,45

0

Je to príjem za predaj pozemku parc.č. 319/2 vo výmere 581 m2.

Finančné operácie 

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

21 117,00

21 116,76

100,00

 

          Ide o príjem  -  prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 poskytnuté Okresným úradom odboru školstva, ktoré boli použité – vyčerpané do  31. marca 2023 vo výške 13 063,98 €, a prevod z rezervného fondu obce vo výške 8 052,78 €.

 

 

Rezervný fond

         Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.           

                     

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS  k  1.1.2022

1 433,99

Prírastok - z prebytku rozpočtu za  rozpočtový rok 2021

6 801,54

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

 

 

8 052,78

KZ   k   31.12.2022

182,75 

 

Použitie rezervného fondu  na  výmenu  oplotenia ZŠ na základe rozhodnutia OZ  č. IV/2022 bod A/4  zo dňa 22.9.2022.

 

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2022 v €

 

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

449 738,60

456 851,03

101,58

 

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

430 035,60

433 531,40

100,81

V tom:

Funkčná klasifikácia

 

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Výdavky verejnej správy -obec 011

203 254,10

212 275,89

104,44

Transakcia verejného dlhu 017

1 900,00

1 521,95

80,10

Civilná ochrana 022

300,00

324,00

108,00

Ochrana pred požiarmi 032

540,00

495,00

91,67

Cestná doprava  045

24,00

23,70

98,75

Nakladanie s odpadmi 051

22 250,00

19 903,70

89,45

Rozvoj obcí 062

840,00

489,13

58,23

Zásobovanie vodou 063

9 130,00

8 029,68

87,95

Verejné osvetlenie 064

3 000,00

1 852,96

61,77

Náboženské a iné spol.služby 084

2 560,00

1 469,56

57,40

Predškolská výchova 09111

32 544,00

30 676,20

94,26

Základné vzdelanie 09121

114 758,50

115 232,21

109,93

Zariadenie pre záujmové vzdel. 0950

12 150,00

16 301,08

134,17

Školská strava- ŠJ pri ZŠ a MŠ 09601

12 540,00

11 049,77

88,12

Staroba 1020

500,00

0

0

Bývanie 1060

5 245,00

4 994,41

95,22

Soc.pomoc 1070

8 500,00

8 892,16

177,84

Spolu:

430 035,60

433 531,4

100,81

 

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

11 553,00

15 012,78

129,95

 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

Rekonštrukcia  a výmena oplotenia ZŠ vo výške 13 932,78 € a aktualizácia projektovej dokumentácie na rekonštrukciu obecných ciest.

Finančné operácie výdavkové

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

8 150,00

8 306,85

101,92

 

Vo finančných operáciách sú zahrnuté splátky úverov  za:

Vodovod:                                              5 254,32 €

Finančný prenájom                               1 022,22 €

ŠFRB                                                     2 030, 31 €

 

 

 

Bilancia výsledku rozpočtového hospodárenia

 

 

Bežný

rozpočet

 

Kapitálový

rozpočet

 

Celkom

PRÍJMY

448 084,66

 43,45

448 128,11

VÝDAVKY

433 531,40

15 012,78

448 544,18

VÝSLEDOK

HOSPODÁRENIA

14 553,26

- 14 969,33

- 416,07

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia s finančnými operáciami

 

 

Bežný

rozpočet

 

Kapitálový

rozpočet

 

Finančný operácie

Celkom

PRÍJMY

448 084,66

 43,45

21 116,76

469 244,87

VÝDAVKY

433 531,40

15 012,78

8 306,85

456 851,03

VÝSLEDOK

HOSPODÁRENIA

 

14 553,26

- 14969,33

 

12 809,91

 

12 393,84

 

Riešenia hospodárenie obcí

Výsledok rozpočtového hospodárenia :                                                           +  12 393,84

Nevyčerpané účelovo poskytnuté prostriedky:  na školstvo a referendum:        -  8 614,13

                                 

Prebytok hospodárenia obce:                                                           3 779,71    €

      Prebytok  rozpočtového hospodárenia v sume  3 779,71   EUR zistený  a po vylúčení nevyčerpaných účelovo poskytnutých prostriedkov / na školstvo/  o podľa  ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)  a § 16 ods. 6 ) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 navrhujem použiť na: -tvorbu rezervného fondu    3 779,71 €  / par. 15 ods. 4 zák. č.  583/2004

        Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok

2022  vo výške    3 779,71  Euro.

 

Stav pohľadávok a záväzkov

Prehľad o stave pohľadávok k 31.12.2022

 

   - za daň z nehnuteľnosti                                     2 007,99 €

   - poplatok za komunálny odpad                         2 407,91 €

   - nájomné                                                            3 911,04 €

 

     

Spolu:                                                                    8 326,94 €

 

Prehľad o stave záväzkov k 31.12.2022

 • - sociálny fond                                                            3 951,55 €
 • - rezerva na audit                                                           780,00 €
 • - ost. zúčt. rozpočtu obce a VUC                               8 614,13  €
 • -  záväzky ŠFRB                                                       42 707,31 €
 • - dodávatelia:                                                                  1 732,27 €
 • záväzky voči zamestnancom, poisťovniam

- mzdy,daň,                                                                   37 948,91 €

 • prijaté preddavky šk.jedálne282,35 €
 • bankové úvery30 725,12 €
 • prijaté návratné fin. Výpomoci z MF11 106,00 €

Spolu:                                                                       137 847,64  €         

                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Stav finančných prostriedkov obce Tachty  k  31.12.2022

Účty obce v peňažných ústavoch:

 

Názov banky

Číslo účtu

Stav k 31.12.2022  v  €

VÚB – bežný účet

20024-392/0200

18 267,62

VÚB –školský účet

1659350257/0200

 34 200,84

ČSOB – bežný účet

4030260231/7500

322,22

 ČSOB banka -dotačný účet

 4030260477/7500

67,81

 ČSOB banka -sporiaci účet

 4030260370/7500

5 520,66

VUB – účet šk.jedálne

1226878451/0200

181,02

VÚB - DHN

3735409353/0200

170,03

 Účet 261-peniaze na ceste

 

24,98

 

 

Finančné prostriedky v pokladni obecného úradu:

Stav finančných prostriedkov  k  31.12.20202                     898,15  €                            

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu

Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec v roku 2022  neposkytlo žiadne záruky.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

Obec v roku 2022 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

 

Bilancia aktív a pasív

Aktíva:

Rok 2022 

v   €

Rok 2021 

v   €

Pasíva:

 

Rok 2022

 v €

Rok 2021

 v €

Majetok

1 516 866,05

1 573 867,63

Vlast. imanie

369 875,50

392 765,36

Zásoby

20,12

55,19

ŠFRB

40 677,31

42 751,49

Pohľadávky

2 723,38

5 824,75

Bankové úvery

30 725,12

35 979,44

Pokladňa

898,15

2 533,04

Záväzky  krátkodobé

41 993,53

25 038,25

Bankové účty

58 705,22

63 844,71

Výnosy bud.obd.

1 071 930,49

1 123 585,49

Náklady budúcich období

440,71

441,50

Rezervy krátkodob.

780,00

780,00

Príjmy budúcich období

 

 

Sociálny fond

3 951,55

3 416,91

 

 

 

Zúčtovanie rozpočtu   úč. 357 / školstvo, cest., /

8 614,13

11 143,88

 

 

 

Návratný fin.výpomoc z MF SR

11 106,00

11 106,00

 

Celkom:

 

1 579 653,63

 

1 646 566,82

 

 

1 579 653,63          

 

1 646 566,82

 

       Na účte 357  nie sú vykázané  pohľadávky voči  ÚPSVaR   za aktivačnú činnosť 441,24 € a za MOPS  7 950,44 €.  

 

Prehľad o nákladoch a výnosoch obce za rok 2022

 

V súvislosti so zmenou účtovníctva subjektov verejnej správy od 1.1.2008 vykazuje

obec výsledok hospodárenia aj na základe akruálneho / časového / princípu a vyhodnocuje

hospodárenie podľa výnosov a nákladov príslušného účtovného obdobia, ktorým je

kalendárny rok.

Podľa uvedeného vykázala obec nasledovné výsledky hospodárenia.

 

Prehľad o nákladoch a výnosoch Obce Tachty za rok 2022

 

Náklady v €

Rok 2022

Rok 2021

Výnosy v €

Rok 2022

Rok 2021

Spotrebované  nákupy

56 841,97

52 914,96

Tržby za vlastné

výkony a tov

16 284,67

16 340,71

Služby

36 224,25

46 792,86

Daň. a colné výnosy

z popl

255 723,50

232 167,56

Osobné náklady                 

332 402,93

238 429,58

Ostatné výnosy

z prev činnosti

10 474,60

9 103,77

Ost.nákl.na prev.čin

11 461,05

11 328,95

Finančné výnosy

374,80

6,62

Odpisy,rez.a opr.pol.

z prev.a fin.čin.a

zúčt.čas.rozl.           

73 627,47

8 600,83

 

94 467,95

8 304,38

Výnosy z transf.a roz.

príjmy v obciach

rezerva

212 856,66

213 591,06

 

 

 

Zúčtov. rezervy  a opr.pol.

554,41

1 199,09

Finančné náklady

 

 

 

 

 

Náklady spolu

519 158,50

452 238,68

Výnosy spolu :

 

496 268,84

472 408,81

 

 

 

Výsledok hospodárenia

 

22 889,86

- 20 170,13

 

 

    Predložená správa o plnení rozpočtu a záverečný účet obce Tachty za rok 2022

vyjadrujú celkovú finančnú situáciu obce.

      Z hľadiska cieľov Obec Tachty aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov

plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy,

tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. O prechode niektorých pôsobností z

orgánov štátnej správy na obec. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti

realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia

obce a potreby jej obyvateľov.

    Obec Tachty  na rok 2023 plánuje nasledovné investičné akcie:

 

 • Oprava miestnych komunikácii
 • Rozšírenie dvora ZŠ s MŠ s VJM Tachty
 • Nákup úpravne vody vo vodojeme

 

Významné riziká a neistoty

   Obec nevedie súdny  spor a neeviduje významné riziká s vplyvom na účtovnú uzávierku.

Udalosti osobitného významu za obdobie za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

   Nenastali žiadne udalosti.

 

V Tachtách, 12.5.2023

 

 

Vypracovala:                                                                        Predkladá:

Alžbeta   P á l o v á                                                              Róbert    B á š t i

Referentka obce                                                                   Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vloženia: 25. 5. 2023 13:12
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 5. 2023 13:14
Autor: Správce Webu

Život v obci

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Sviatok a výročie

Meniny má Sidónia, Sidón

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Na svätú Trojicu / prvá nedeľa po svätom Duchu/ pozri na policu.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:38

Slnko zapadá:20:46