Obsah

 

 

 

Záverečný   účet  Obce Tachty

 

 

 za rok  2021

 

 

 

 
 
 

Erb Tachty

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Návrh záverečného účtu je

zostavený v súlade so zákonom NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy v znení neskorších predpisov. Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je

účtovná uzávierka obce.

 

     Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. Obec

zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

              Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020  uznesením č. V/2020 bod A/3

Zmeny rozpočtu:

 • prvá  zmena  schválená dňa   8.10.2021    uznesením č. III/2021 bod A/1
 • druhá zmena schválená dňa   13.12.2021   uznesením č. IV/2021 bod A/1

 

 

         Záverečný účet obce je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2001 Z.z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Výsledok

hospodárenia sa tvorí podľa § 10 ods. 3 písm a) a b) zákona z rozdielu bežných príjmov

a výdavkov a kapitálových príjmov a výdavkov. Je to dokument, ktorý verne zobrazuje

výsledky rozpočtového hospodárenia za kalendárny rok. Je podložený ročnými účtovnými

a finančnými výkazmi spracovanými v rámci účtovnej závierky v zmysle zákona

o účtovníctve a rozpočtovej klasifikácie.

 

Rozpočet

 

Schválený a upravený rozpočet obce k 31.12.2021 v €

 

Schválený rozpočet na rok

2021

 

Upravený rozpočet na rok

2021

 

Skutočnosť   za rok 2021

% plnenia

 

Príjmy celkom: 

 

 

400 430,00

 

447 384,00

 

415 993,66

 

92,98

z toho:

Bežné príjmy

350 430,00

398 519,00

412 128,65

103,42

Kapitálové príjmy

45 000,00

45 000,00

0

 

Finančné operácie

5 000,00

3 865,00

3 865,01

100,00

 

Výdavky celkom

 

 

394 770,00

 

432 714,60

 

396 128,14

 

91,54

z toho:

Bežné výdavky

320 700,00

366 652,20

361 413,59

98,57

Kapitálové výdavky

        61 500,00

 55 362,40

23 361,48

42,20

Finančné výdavky

12 570,00

10 700,00

11 353,07

106,10

 

 Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v €

 

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

 

447 384,00

 

415 993,66

 

92,98

 

Bežné príjmy – daňové príjmy

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

 220 930,00

227 323,59

102,9

 

 Ide o daňový príjem z výnosu dane z príjmov podielových daní vo výške 213 955,81 €, z dani z nehnuteľností a daň za psa vo výške  5 589,85 €, daň za užívanie verejných priestorov vo výške 24,00 € a príjmy  za komunálne odpady vo výške 7 753,93 €.

 

Bežné príjmy –nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

32 609,00

35 274,83

108,18

 

   Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 668,00 €, z prenajatých budov a priestranstiev vo výške 11 834,96 €, za administratívne poplatky vo výške  751,60 €, za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške  10 534,68  €. Stravné  5 576,39 €,  z odvodov z hazardných hier vo výške 17,65, z príjmu dobropisu 2 943,23 €, z vratky 2 480,10  € z refundácie elektriky vo výške  468,22 €.

 

Bežné príjmy –transfery

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

144 980,00

149 530,23

103,14

 

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: v EUR

 

-- na školstvo –výkon prenes.komp. ZŠ                   101 196,00

- na predškolskú výchovu                                             1 811,00   

- na dopravné žiakom                                                      612,00

- aktivačná činnosť                                                       6 417,74

- SODB                                                                         3 008,19

- ZŠ – Covid                                                                    620,00

-  nenormatív Spolu múdrejší“                                     1 650,00   

- testovanie – Covid                                                     7 395,00

- školstvo digit. vzdelavanie                                           500,00

- na školské potreby pre ZŠ a MŠ                                  464,80

- na stravné pre deti                                                     6 764,40

- projekt ŠJ                                                                  3 400,00

- osobitný príjemca rodinných prídavkov                      634,40

- na úseku hlásenia pobytu občanov a RO                     183,81

 - na úseku starostlivosti o životné prostredie                 54,60

- na úseku dopravy                                                          24,06

- na vzdelávacie poukazy                                           1 030,00

- pre deti zo sociálne znevýhodnené prostredia         2 000,00

- na učebnice                                                                 995,00

- register adries                                                               22,80

- dávky v hmotnej núdzi                                            5 426,15

- MOPS                                                                     5 320,28

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

 

Kapitálové  príjmy 

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

45 000,00

0

0

 

Finančné operácie 

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

3 865,00

3 865,01

100,00

 

          Ide o príjem  -  prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2020 poskytnuté Okresným úradom odboru školstva, ktoré boli použité – vyčerpané do  31. marca 2021

 

Rezervný fond

         Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.           

                     

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2021

0

Prírastok - z prebytku rozpočtu za  rozpočtový rok 2021

22 236,66

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

 

 

20 802,72

KZ k 31.12.2021

1 433,99 

 

Použitie rezervného fondu  na  rekonštrukciu zadnej časti budovy obecného úradu – zateplenie - na základe rozhodnutia OZ  č .II/2021 bod A/4  zo dňa 25.6.2021.

 

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021 v €

 

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

432 714,60

396 128,14

94,54

 

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

366 652,20

361 413,59

98,57

V tom:

Funkčná klasifikácia

 

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Výdavky verejnej správy -obec 0111

151 004,00

143 568,21

95,08

Transakcia verejného dlhu 0170

1 900,00

1 540,60

81,08

Civilná ochrana 0220

300,00

288,00

96,00

Ochrana pred požiarmi 0320

540,00

585,00

108,33

Komunikácia  0451

1 604,71

1 604,00

100,04

Nakladanie s odpadmi 0510

20 655,00

19 850,66

96,11

Rozvoj obcí 0620

530,00

683,50

128,96

Zásobovanie vodou 0630

7 570,00

6 147,02

81,20

Verejné osvetlenie 0640

2 800,00

1 930,28

68,94

Náboženské a iné spol.služby 0840

1 560,00

1 444,88

92,62

Predškolská výchova 09111

30 040,00

28 934,91

96,32

Základné vzdelanie 09121

109 724,20

115 449,66

105,22

Zariadenie pre záujmové vzdel. 0950

16 880,00

17 017,85

100,81

Školská strava- ŠJ pri ZŠ a MŠ 09601

15 550,00

15 495,04

99,65

Staroba 1020

150,00

16,00

10,67

Bývanie 1060

1 745,00

1 431,92

82,06

Soc.pomoc 1070

4 100,00

5 426,15

132 ,35

Spolu:

366 652,20

361 413,59

98,57

             

 

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

55 362,40

23 361,48

42,19

 

 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

Rekonštrukcia    verejného osvetlenia II. – posledná etapa, rekonštrukcia zadnej časti budovy obecného úradu – zateplenie.  

Finančné operácie výdavkové

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

10 700,00

11 353,07

106,10

 

Vo finančných operáciách sú zahrnuté splátky úverov  za:

Vodovod:                                              5 254,32 €

Finančný prenájom                               4 088,88 €

ŠFRB                                                     2 009,87 € 

 

 

Bilancia výsledku rozpočtového hospodárenia

 

 

Bežný

rozpočet

 

Kapitálový

rozpočet

 

Celkom

PRÍJMY

 412 128,65

 0

412 128,65

VÝDAVKY

361 413,59

23 361,48

384 775,07

VÝSLEDOK

HOSPODÁRENIA

+ 50 715,06

 •  23 361,48

 

+ 27 353,58 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia s finančnými operáciami

 

 

Bežný

rozpočet

 

Kapitálový

rozpočet

 

Finančný operácie

Celkom

PRÍJMY

412 128,65

0

3 865,01

 415 993,66

VÝDAVKY

361 413,59 

23 361,48

 11 353,07

 396 128,14

VÝSLEDOK

HOSPODÁRENIA

+ 50 715,06

-  23 361,48

 

 -7 488,06

19 865,52

 

Riešenia hospodárenie obcí

Výsledok rozpočtového hospodárenia :                                          +  19 865,52

Nevyčerpané účelovo poskytnuté prostriedky:  na školstvo:          -  13 063,98

                                 

Prebytok hospodárenia obce:                                                           6 801,54    €

      Prebytok  rozpočtového hospodárenia v sume  6 801,54   EUR zistený  a po vylúčení nevyčerpaných účelovo poskytnutých prostriedkov / na školstvo/  o podľa  ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)  a § 16 ods. 6 ) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 navrhujem použiť na: -tvorbu rezervného fondu    6 801,54 €  / par. 15 ods. 4 zák. č.  583/2004

        Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok

2021  vo výške    6 801,54  Euro.

 

Stav pohľadávok a záväzkov

Prehľad o stave pohľadávok k 31.12.2021

 

   - za daň z nehnuteľnosti                                     4 344,49

   - poplatok za komunálny odpad                         2 183,73

   - nájomné                                                            4 430,99

   - preplatok SSE                                                      160,94

     

 

Spolu:                                                                  11 120,15

 

Prehľad o stave záväzkov k 31.12.2021

 • - sociálny fond                                                          3 416,91 €
 • - rezerva na audit                                                          780,00 €
 • - ost. zúčt. rozpočtu obce a VUC                            11 143,88  €
 • -  záväzky ŠFRB                                                     44 737,62 €
 • - dodávatelia:                                                             1 837,98 €
 • záväzky voči zamestnancom, poisťovniam

- mzdy,odvody,daň,                                                  19 613,96 €

 • prijaté preddavky šk.jedálne                                           237,22 €
 • bankové úvery                                                    35 979,44 €
 • prijaté návratné fin. Výpomoci z MF                 11 106,00 €
 • záväzky z nájmu                                                    1 362,96 €
 • Spolu:                                                                       130 215,97  €         

                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Stav finančných prostriedkov obce Tachty  k  31.12.2021

Účty obce v peňažných ústavoch:

 

Názov banky

Číslo účtu

Stav k 31.12.2021  v  €

VÚB – bežný účet

20024-392/0200

13 547,86

VÚB –školský účet

1659350257/0200

43 762,02

OTP banka – bežný účet

9860816/5200

784,93

OTP banka

12261750/5200

69,46

 OTP banka

11791418/5200

5 471,30

VUB – účet šk.jedálne

1226878451/0200

114,75

VÚB - DHN

3735409353/0200

41,73

OTP banka

17541233/5200

52,66

 

Finančné prostriedky v pokladni obecného úradu:

Stav finančných prostriedkov  k  31.12.20201                     2 533,04  €                            

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu

Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec v roku 2021  neposkytlo žiadne záruky.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

Obec v roku 2021  nevykonávala podnikateľskú činnosť.

 

Bilancia aktív a pasív

Aktíva:

Rok 2021 

v   €

Rok 2020 

v   €

Pasíva:

 

Rok 2021

 v €

Rok 2020

 v €

Majetok

1 573 867,63

1 644 336,18

Vlast. imanie

392 765,36

372 595,23

Zásoby

55,19

94,78

ŠFRB

42 751,49

44 767,49

Pohľadávky

5 824,75

7 424,42

Bankové úvery

35 979,64

35 979,44

5 254,32

Pokladňa

2 533,04

3 361,71

Záväzky  krátkodobé

25 038,25

25 585,38

Bankové účty

63 844,71

45 457,17

Výnosy bud.obd.

1 123 585,49

1 193 887,48

Náklady budúcich období

441,50

441,50

Rezervy krátkodob.

780,00

600,00

Príjmy budúcich období

 

 

Sociálny fond

3 416,91

3 386,38

 

 

 

Zúčtovanie rozpočtu   úč. 357 / školstvo, cest., /

11 143,88

3 865,31

 

 

 

Záväzky z nájmu

0

4 088,73

 

 

 

Návratný fin.výpomoc z MF SR

11 106,00

11 106,00

 

Celkom:

 

1 646 566,82

 

1 701 115,76

 

 

1 646 566,82

 

1 701 115,76

 

       Na účte 357  sú  zohľadnené   pohľadávky voči  ÚPSVaR   za aktivačnú činnosť vo výške 1 920,10 €.

 

Prehľad o nákladoch a výnosoch obce za rok 2021

 

V súvislosti so zmenou účtovníctva subjektov verejnej správy od 1.1.2008 vykazuje

obec výsledok hospodárenia aj na základe akruálneho / časového / princípu a vyhodnocuje

hospodárenie podľa výnosov a nákladov príslušného účtovného obdobia, ktorým je

kalendárny rok.

Podľa uvedeného vykázala obec nasledovné výsledky hospodárenia.

 

Prehľad o nákladoch a výnosoch Obce Tachty za rok 2021

 

Náklady v €

Rok 2021

Rok 2020

Výnosy v €

Rok 2021

Rok 2020

Spotrebované  nákupy

52 914,96

38 037,44

Tržby za vlastné

výkony a tov

16 340,71

12 311,20

Služby

46 792,86

39 503,44

Daň. a colné výnosy

z popl

232 167,56

215 953,23

Osobné náklady                 

238 429,58

257 795,81

Ostatné výnosy

z prev činnosti

9 103,77

10181,19

Ost.nákl.na prev.čin

11 328,95

9 007,66

Finančné výnosy

6,62

35,83

Odpisy,rez.a opr.pol.

z prev.a fin.čin.a

zúčt.čas.rozl.           

94 467,958 304,38

98 821,33

Výnosy z transf.a roz.

príjmy v obciach

rezerva

213 591,06

236 083,43

 

 

 

Zúčtov. rezervy  a opr.pol.

1 199,09

664,45

Finančné náklady           

 

6 549,09

Výsledok hospodárenia

 

- 20 170,13

- 25 514,56

Náklady spolu

452 238,68

449 714,77

Výnosy spolu :

 

452 238,68

449 714,77

             

 

 

    Predložená správa o plnení rozpočtu a záverečný účet obce Tachty za rok 2021

vyjadrujú celkovú finančnú situáciu obce.

      Z hľadiska cieľov Obec Tachty aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov

plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy,

tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. O prechode niektorých pôsobností z

orgánov štátnej správy na obec. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti

realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia

obce a potreby jej obyvateľov.

    Obec Tachty  na rok 2022 plánuje nasledovné investičné akcie:

 

 • Oprava miestnych komunikácii 
 • Výmena oplotenia v ZŠ s MŠ
 • Nákup traktora pre triedený zber komunálnych odpadov
 • Nákup úpravne vody vo vodojeme

 

Významné riziká a neistoty

   Obec nevedie súdny  spor a neeviduje významné riziká s vplyvom na účtovnú uzávierku.

Udalosti osobitného významu za obdobie za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

   Nenastali žiadne udalosti.

 

V Tachtách, 23.3.202

 

 

Vypracovala:                                                                        Predkladá:

Alžbeta   P á l o v á                                                              Július   M o l n á r

Referentka obce                                                                   Starosta obce