Obsah

 

 

Návrh tohto záverečného účtu:

bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: od: 8.5.2019

zvesené dňa: 23.5.2019

schválené Obecným zastupiteľstvom v Tachtách  dňa:  24.5.2019

uznesenie číslo:

 

 

 

Záverečný   účet  Obce Tachty

 

 

 za rok  2018

 

 

 

 
 
 

Erb Tachty

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodáreniaobce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Návrh záverečného účtu je

zostavený v súlade so zákonom NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy v znení neskorších predpisov. Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je

účtovná uzávierka obce.

 

     Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec

zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

              Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017  uznesením č. V/2017 bod a/3

Zmeny rozpočtu:

  • prvá  zmena  schválená dňa  27.6.2018   uznesením č. III/2018 bod A/6
  • druhá zmena schválená dňa   7.12.2018   uznesením č. V/2018 bod A/2

 

 

         Záverečný účet obce je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2001 Z.z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Výsledok

hospodárenia sa tvorí podľa § 10 ods. 3 písm a) a b) zákona z rozdielu bežných príjmov

a výdavkov a kapitálových príjmov a výdavkov. Je to dokument, ktorý verne zobrazuje

výsledky rozpočtového hospodárenia za kalendárny rok. Je podložený ročnými účtovnými

a finančnými výkazmi spracovanými v rámci účtovnej závierky v zmysle zákona

o účtovníctve a rozpočtovej klasifikácie.

 

Rozpočet

Schválený a upravený rozpočet obce k 31.12.2018 v €

 

Schválený rozpočet na rok

2018

 

Upravený rozpočet na rok

2018

 

Príjmy celkom: 

 

344 870,00

488 387,54

z toho:

Bežné príjmy

342 170,00

385 822,00

Kapitálové príjmy

0,00

83 201,42

Finančné operácie

2 700,00

19 364,12

 

 

 

Výdavky celkom

 

343 293,00

481 994,33

z toho:

Bežné výdavky

320 993,00

371 603,83

Kapitálové výdavky

13 500,00

101 590,50

Finančné výdavky

8 800,00

8 800,00

 

 Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

488 387,54

409 752,71

83,90

 

Bežné príjmy – daňové príjmy

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

185 930,00

199 471,03

107,28

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 172 500,- € z výnosu dane z príjmov boli

k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške  188 079,58 €, čo predstavuje

plnenie na 109,03 %

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 6 530,00,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 4 615,45 €,

čo je 70,68   plnenie. Za rozpočtový rok 2018 bola uhradená daň z pozemkov vo výške

 2 704,74 €, daň zo stavieb vo výške 1 910,71 € 

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 600,00 € bol skutočný príjem 555,50 €, čo je 92,58 % plnenie.  

d) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných  6 200,00 € bol skutočný príjem k  31.12.2018 5 912,50 €, čo je 95,36

% plnenie.  

c) Daň za užívania verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 100,00 € bol skutočný príjem 308,00 €, čo je 308 %  plnenie.

 

Bežné príjmy –nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

27 192,00

30 880,70

113,56

 

 Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 668,00 €, z prenajatých budov a priestranstiev vo výške 10 941,52 €, za administratívne poplatky vo výške 934,00 €, za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške  7 822,68  €  €, a z ročného zúčtovania so zdrav. poisťovní  2 491,95 €, z refundacie 1 300,00 €

 

Bežné príjmy –transfery

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

172 700,00

158 186,94

91,59

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: v EUR

 

- na aktivačnú činnosť                                            7 147,15

-- na školstvo –výkon prenes.komp. ZŠ               80 968,00

- na predškolskú výchovu                                       1 102,00

- na dopravné žiakom                                                313,00

- na voľby                                                                  526,86

- škola v prírode                                                     2 850,00

- na školské potreby pre ZŠ a MŠ                             581,00

- na stravné pre deti                                                3 259,00

- osobitný príjemca rodinných prídavkov                 568,00

- na úseku hlásenia pobytu občanov a RO                176,55

- na úseku starostlivosti o životné prostredie              51,06

- na úseku dopravy                                                      23,11

- na vzdelávacie poukazy                                           979,00

- pre deti zo sociálne znevýhodnené prostredia       2 100,00

- na učebnice                                                               45,00

- register adries                                                          218,00

- dávky v hmotnej núdzi                                           3 652,74

- MOPS                                                                   26 601,43

- MF                                                                        27 000.00 

   

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

 

Kapitálové  príjmy  

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

83 201,42

4 550,00

5,47

 

Rozpočtované finančné prostriedky  zo štátneho rozpočtu na  výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácii „KISTO“    z dôvodu odloženia termínu na jar 2019 .  Príjem vo výške 4 550,00 € je z predaja prebytočného majetku “Unimobuniek“

 

 

Finančné operácie 

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

19 364,12

16 664,12

86,05

 

          Ide o príjem  -  prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2017 poskytnuté Okresným úradom odboru školstva, ktoré boli použité – vyčerpané do konca 31. marca 2018.

 

 

 

Rezervný fond

         Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.                                            

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2018

2 773,46

Prírastok - z prebytku rozpočtu za  rozpočtový rok 2017

2 007,54

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

 

 

0

KZ k 31.12.2018

4 781,00  

 

 

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v €

 

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

481 994,33

372 830,54

77,35

 

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

371 603,83

362 890,40

97,65

V tom:

Funkčná klasifikácia

 

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Výdavky verejnej správy -obec 0111

166 000,41

165 479,04

99,68

Transakcia verejného dlhu 0170

2 418,00

2 416,89

99,95

Civilná ochrana 0220

300,00

288,00

96,00

Ochrana pred požiarmi 0320

1 030,00

1 023,00

99,34

Komunikácia  0451

6 492,72

6 488,26

8,10

Nakladanie s odpadmi 0510

11 836,00

11 761,56

99,37

Rozvoj obcí 0620

2 506,46

2 506,76

100,01

Zásobovanie vodou 0630

7 225,00

7 143,45

98,87

Verejné osvetlenie 0640

2 220,00

2 222,72

100,12

Náboženské a iné spol.služby 0840

1 590,00

1 596,35

100,40

Predškolská výchova 09111

25 434,00

25 451,76

100,07

Základné vzdelanie 09121

116 657,24

108 792,42

93,26

Zariadenie pre záujmové vzdel. 0950

13 863,00

13 836,42

99,81

Školská strava- ŠJ pri ZŠ a MŠ 09601

8 665,00

8 584,90

99,08

Staroba 1020

500,00

469,95

93,99

Bývanie 1060

1 266,00

1 242,73

98,16

Soc.pomoc 1070

3 600,00

3 585,99

99,61

Spolu:

371 603,83

362 890,40

97,65

             

 

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

101 590,50

999,00

0,98

 

Ide o nasledovné investičnú akciu: vyhotovenie projektovej dokumentacie  „Revitalizácia obce“ .  Rozpočtované finančné prostriedky  zo štátneho rozpočtu na  výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácii „KISTO“    z dôvodu odloženia termínu na jar 2019

 

Finančné operácie výdavkové

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

8 800,00

8 941,14

101,60

 

Vo finančných operáciách sú zahrnuté splátky úverov  za:

Vodovod:                                       5 254,32 €

ŠFRB                                             1 946,82 €

Kamerový systém:                         1 740,00 € 

 

Bilancia výsledku rozpočtového hospodárenia

 

 

Bežný

rozpočet

 

Kapitálový

rozpočet

 

Celkom

PRÍJMY

388 538,67

4 550,00

393 088,67

VÝDAVKY

362 890,40

999,00

363 889,40

VÝSLEDOK

HOSPODÁRENIA

+ 25 648,27

+ 3551,00

+29 199,27

 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia s finančnými operáciami

 

 

Bežný

rozpočet

 

Kapitálový

rozpočet

 

Finančný operácie

Celkom

PRÍJMY

388 538,67

4 550,00

16 664,04

409 752,71

VÝDAVKY

362 890,40

999,00

8 941,14

372 830,54

VÝSLEDOK

HOSPODÁRENIA

+ 25 648,27

+ 3551,00

+ 7 722,90

+36 922,17

 

 

Riešenia hospodárenie obcí

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia :                                       +  29 199,27 €

Nevyčerpané účelovo poskytnuté prostriedky:  na školstvo:       -    9 638,81 €

                                    z MF  na rekonštrukciu strechy OcÚ:      -   27 000,00 €

Schodok  hospodárenia obce:                                                      - 7 439,54  €                              

 

Za rok 2018 rezervný fond obec netvorí.  

 

 

Stav pohľadávok a záväzkov

 

Prehľad o stave pohľadávok k 31.12.2018

 

   - za daň z nehnuteľnosti                                   1 971,05 €.

   - poplatok za komunálny odpad                       2 688,89 €

   - nájomné                                                         3 822,51 €

   - preplatok SSE, SPP                                           71,68 €

Spolu:                                                                 8 554,13  €

 

 

 

Prehľad o stave záväzkov k 31.12.2018

 

   - sociálny fond                                                 2 998,75 €

   - rezerva na audit                                                900,00 €

   - ost. zúčt. rozpočtu obce a VUC                   36 638,81 €

   -  záväzky ŠFRB                                            50 707,76 €

   - dodávatelia:                                                   1 161,91 €

   - záväzky voči zamestnancom, poisťovniam

      mzdy,odvody,daň,                                      17 945,56 €

  • prijaté preddavky šk.jedálne                        263,87 €
  • bankové úvery                                          54 808,70 €

Spolu:                                                              165 425,36 €          

                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Stav finančných prostriedkov obce Tachty  k  31.12.2018

 

Účty obce v peňažných ústavoch:

 

Názov banky

Číslo účtu

Stav k 31.12.2018   v  €

VÚB – bežný účet

20024-392

37 125,76

VÚB –školský účet

1659350257/0200

13 481,21

OTP banka – bežný účet

9860816/5200

614,15

OTP banka

12261750/5200

60,51

 OTP banka

11791418/5200

735,07

VUB – účet šk.jedálne

1226878451/0200

6,79

VÚB - DHN

3735409353/0200

277,92

OTP banka

17541233/5200

12 206,81

 

Finančné prostriedky v pokladni obecného úradu:

Stav finančných prostriedkov  k  31.12.2018                      3 321,67  €                             

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu

Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec v roku 2018 neposkytlo žiadne záruky.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

Obec v roku 2018 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

 

 

Bilancia aktív a pasív

Aktíva:

Rok 2018  v

 €

Rok  2017 v

          €

Pasíva:

 

Rok 2018 v

Rok 2017 v

 € 

Majetok

1 627 838,67

1 711 506,73

vlastné imanie

352 968,34

342 919,37

Zásoby

55,53

128,28    mat. v ŠJ

ŠFRB

48 736,79

50 707,71

Pohľadávky

3 447,43

1 503,56

Bankové úvery

47 814,38

6 994,32

54 808,70

6 994,32

Pokladňa

3 321,67

3 341,53

Záväzky  krátkodobé

21 342,31

24 128,94

Bankové účty

64 508,22

43 687,94

Výnosy bud.obd.

1 184 698,78

1 264  324,30

Náklady budúcich období

98,45

94,80

Rezervy krátkodob.

900,00

900,00

Príjmy budúcich období

3 822,51

/nájomné/

3 667,57 /nájomné/

Sociálny fond

2 998,75

2 541,46

 

 

 

Zúčtovanie rozpočtu   úč. 357 / školstvo, cest., /

36 638,81

16 605,61

 

Celkom:

 

1 703 092,48

 

 

1  763 930,41

 

 

1 073 092,48

 

1  763 930,41

             

 

 

Prehľad o nákladoch a výnosoch obce za rok 2018

 

V súvislosti so zmenou účtovníctva subjektov verejnej správy od 1.1.2008 vykazuje

obec výsledok hospodárenia aj na základe akruálneho / časového / princípu a vyhodnocuje

hospodárenie podľa výnosov a nákladov príslušného účtovného obdobia, ktorým je

kalendárny rok.

Podľa uvedeného vykázala obec nasledovné výsledky hospodárenia.

 

Prehľad o nákladoch a výnosoch Obce Tachty za rok 2018

 

Náklady v €

Rok 2018

Rok 2017

Výnosy v €

Rok 2018

Rok 2017

Spotrebované  nákupy

62 895,16

51 821,20

Tržby za vlastné

výkony a tov

13 882,88

12 587,49

Služby

46 553,04

55 951,27

Daň. a colné výnosy

z popl

202 921,05

181 414,22

Osobné náklady                 

224 432,75

173 946,86

 

Ostatné výnosy

z prev činnosti

18 475,21

20 119,28

Ost.nákl.na prev.čin

14 360,83

7 931,00

 

Finančné výnosy

500,02

114,46

Odpisy,rez.a opr.pol.

z prev.a fin.čin.a

zúčt.čas.rozlíšenia              

83 661,93

79 381,16

 

Výnosy z transf.a roz.

príjmy v obciach

rezerva

215 513,26

 

 

165 193,52

 

 

 

600,00

Finančné náklady           

9 339,74

9 455,15

 

Výsledok hospodárenia

 

- 10 048,97

-1 542,33

Náklady spolu

441 243,45

378 486,64

Výnosy spolu :

 

441 243,45

378 486,64

             

 

 

  

     Predložená správa o plnení rozpočtu a záverečný účet obce Tachty za rok 2018

vyjadrujú celkovú finančnú situáciu obce.

      Z hľadiska cieľov Obec Tachty aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov

plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy,

tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. O prechode niektorých pôsobností z

orgánov štátnej správy na obec. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti

realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia

obce a potreby jej obyvateľov.

    Obec Tachty  na rok 2019 plánuje nasledovné investičné akcie:

 

  •  Dokončenie rekonštrukcie budovy MŠ a ZŠ   Tachty
  • oprava miestnych komunikácii – odložené z roku 2018
  • nákup rodinného domu č. 71
  • nákup osobného motorového vozidla

 

         Záverečný účet sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018.

         Účtovná závierka bola  zaslaná do RIS SAM  v elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone. Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

 

 

 

V Tachtách, 28.3.2017

 

 

 

 

Vypracovala:                                                                        Predkladá:

Alžbeta   P á l o v á                                                              Július   M o l n á r

Referentka obce                                                                   Starosta obce