Obsah

 

Obec Tachty

 

Výročná správa  za rok  2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE Tachty

 

       Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.

       Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

        Základnou úlohou obce  pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            rozvoj jej územia a o potreby obyvateľov.

 

Identifikačné údaje:

Názov: Obec Tachty

             adresa pre poštový styk: Obecný úrad,   Tachty č. 152, 980 34 Nová Bašta

Tel:         047/5689120

Tel. fax: 047/5689112

e-mail: obectachty@post.sk

web: www.tachty.eu

Okres: Rimavská Sobota

IČO: 00649732

DIČ: 2021275586

Právna forma: právnická osoba

Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR

Rozloha obce:  783 ha

 

Geografické údaje

 

Geografická poloha obce :                MEDVEŠ

Susedné obce :                                  Studená, Večelkov,  Cered  - MR

Nadmorská výška :                           1 311 m.n.m.

 

       Demografické údaje

 

Počet obyvateľov k 31.12.2018:     528

Národnostná štruktúra:                   99 %  maďarskej národnosti

Štruktúra obyvateľstva podľa

náboženského významu:                 prevažne katolíci

Vývoj počtu obyvateľov:                úbytok obyvateľstva + migrácia mladej generácie

 

      Symboly obce

 

Symboly obce Tachty určené Štatútom obce Tachty:  erb, zástav, pečať

 

  

 

Erb:

 

 

 História obce

    Len necelý kilmeter od štátnych hraníc s Maďarskou republikou, uprostred krásnej prírody sopečného pohoria Cerová vrchovina leží malebná obec Tachty. Nad ňou pod kopcom Teplý vrch pramení riečka Gortva. Kataster obce má rozlohu 783 hektárov a časť z neho spadá do chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Ako jedna z osád zoskupená okolo Kostola sv. Mikuláša v Kostolnej Bašte sa Tachty spomínajú už v roku 1290. Prvá písomná zmienka o obci, už ako o majetku hajnáčskeho hradného panstva, pochádza z roku 1399. Jej vlastníkmi neskôr boli Tajtyovci, ktorých 20. mája 1649 do šľachtického stavu povýšil kráľ Ferdinand 3. a súčasne im udelil aj erb. Historický názov obce znie Tajty a súčasný názov sa začal používať až po roku 1948. Obec dlho nemala kostol, a tak medzi významné udalosti jej novodobej histórie patrí vysvätenie nového rímskokatolíckeho kostola v roku 2000. Nová dominanta stojí na vyvýšenine nad obcou a zasvätená je Ružencovej Panne Márii. V súčasnosti tu žije okolo 560 obyvateľov, ktorý sa zaoberajú hlavne poľnohospodárstvom. Špecifickým pre tento kraj je pestovanie uhoriek a tabaku. Občanom slúži kultúrny dom, futbalové ihrisko, predajne rozličného tovaru a dve pohostinstvá. Funguje tu materská a prvostupňová základná škola. V katastri obce sa nachádza vodná nádrž s rozlohou 24 hektárov, ktorá je rajom pre rybárov z úzkeho i širokého okolia. Okolie je vhodné pre ľahké turistické výlety a tiež podnikanie v oblasti agroturistiky.

     Výchova a vzdelávanie

 

       V roku 2018 navštevovalo  škôlku 14 detí,  z ktorých  6  bude v septembri roku 2019  školopovinných. Škôlka patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

       V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom

maďarským pre ročníky 1.- 4. Tachty / od 5. triedy ZŠ Gemerský Jablonec /. V roku

2018  navštevoval základnú školu 28 žiakov.

       Na mimoškolské aktivity v roku 2018bol zriadený školský klub detí.

      Stravovanie obce zabezpečuje prostredníctvom školskej jedálne

 

 

 

 

 

    Kultúra

 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec. Spoločenské akcie

uskutočnené   mimo kultúrneho domu a v kultúrnom dome v roku 2018:

 

- Adventné  slávnosti

 

   Sociálne zabezpečenie

Obec zabezpečuje pre dôchodcov možnosť donášky obedov do domácnosti. Obec nemá žiadny domov sociálnych služieb

     Hospodárstvo

 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:

 

- Molnárová Helena  –predajňa MOLIM

- Molnárová Mária SHR –poľnohospodárska výroba

- CBA  predajňa    

- Agro Company – poľnohospodárska výroba

- DLAPRO – Pádár Ladislav – výroba zámkovej dlažby

 

     Organizačná štruktúra obce

 

       Starosta obce:  Július Molnár za stranu MOST-HID.  Je starostom obce šieste volebné obdobie.

        Starostu volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Predstaviteľom

obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je verejná.

        Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych

vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,

v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

        Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich

uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom,

k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce,

ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

 

      Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených

v priamych voľbách, ktoré sa konali v roku 2018 na obdobie štyri roky v počte

sedem.    Poslanci obecného zastupiteľstva:

 

Básti Róbert - zástupca starostu 

 

Básti Tomá Bc.                             Molnár Krisztián Mgr.          

Básti Zoltán                                   Molnár Tomáš  Ing.    

Básti Szabolcs                             Pádár Ladislav

.                                                                        

 

 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, určuje zásady

hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny,

schvaľuje územný plán obce, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo

miestneho poplatku, určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku

a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, vyhlasuje hlasovanie

obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, zvoláva verejné

zhromaždenia občanov, uznáša s a na nariadeniach, schvaľuje dohody

o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení, určuje

organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra, schvaľuje

poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy, schvaľuje

majetkovú účasť obce v právnickej osobe, schvaľuje združovanie obecných

prostriedkov a činnosť a účasť v združeniach, zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na

samosprávu obce a určuje náplň ich práce, udeľuje čestné občianstvo obce, obecné

vyznamenania a ceny, ustanovuje erb obce a vlajku.

      Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej rez za tri mesiace. Rokovanie

zastupiteľstva je verejné. V roku 2018 zastupiteľstvo zasadalo  5 -krát .

Každé zasadnutie OZ sa konalo v zasadačke obecného úradu v Tachtách

Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 5 dni pred

konaním zasadnutia, písomné materiály boli doručené každému poslancovi na adresu v dostatočnom predstihu.

 

        Hlavná kontrolórka obce

      

    Hlavnou  kontrolórkou  obce je   Magdaléna Farkašová zo Starej Bašty, ktorá  bola zvolená na 6 rokov v roku 2015  podľa zákona č. 369/1990 Zb.   a je  riadnym zamestnancom obce .

    V roku 2018 pracovala hlavná kontrolórka v zmysle plánu práce schváleného

obecným zastupiteľstvom

 

     Obecný úrad

 

Obecný úrad je orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje

organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

 

Zamestnanci obce k 31.12.2018

 

Magdaléna Farkašová  - kontrolórka obce

Alžbeta Pálová – referentka obecného úradu

Július Pál - údržbár, kurič, koordinátor

Beáta Pálová – administratívna pracovníčka

 

 

Zamestnanci v ZŠ s MŠ s VaVJM:

 

Mgr. Beáta Bástiová - riaditeľka ZŠ s MŠ

 Mrg. Bástiová Anna - učiteľka ZŠ toho času na MD

Foldiová Eva - učiteľka MŠ

Pálová Nora - učiteľka MŠ

Alžbeta Bástiová Šóósová -  zastupujúca učiteľka počas MD

Katarína Vargová  - vychovávateľka v ŠKD

 Mária Bástiová - školníčka

Terézia Tóthová  - kuchárka

Jaromír Lupták Mgr. – učiteľ náboženstva

 

Miestna občianska poriadková služba /MOPS/ na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z MPSVaR SR od 1.12.2017 do 30.11.2020 

 

Ján Molnár – koordinátor  MOPS

František Botoš – člen MOPS

Štefan Botoš – člen MOPS

Barnabáš Csonka – člen MOPS

 

Účasť obce v združeniach

Združenie obcí Mikroregión Medveš, ZMOS, ZMOG, Geopark Novohrad-Nógrád, MAS Malohont

 

Spoločné úradovne zabezpečujúce prenesený výkon štátnej správy

Stavebný úrad Jesenské

 

Obec

 

        Obec Tachty je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej

republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou

osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone

samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej

obyvateľov.

         Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo

štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné

zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie

rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem,

možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj

z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými

právnickými a fyzickými osobami.

            Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok

obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej

celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku

obce je neprípustné.

             Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na

výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné

zastupiteľstvo. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti

alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.

            Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z.

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.

             Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú

prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti

patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe

zákona č. 597/2003 Z. z . o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do

prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného

výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí

prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.

             Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový

rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu

rozpočtovej kapitoly ŠR , do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má

financovať.

       

      Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z .

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je

právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom

SR podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

            Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo obcí je zákon

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtuje obec

v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení

neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré

sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú,

pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí

a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.

Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej

závierke. Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska

významnosti, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.

            Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia

individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad

s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obec to ustanovuje aj § 9

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov.

            Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je

zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie

účtovnej závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta

prekladania. Z hľadiska charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku

pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia účtovných kníh a zostavenie účtovnej

závierky.

               Prípravné práce sa uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto

okruhy činností:

- inventarizáciu

- kontrolu bilančnej kontinuity

- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na

syntetické účty

- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný

zostatok

- kontrolu účtu výsledku hospodárenia

- kontrola zúčtovania odpisov

- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia

- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.

        Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:

- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov

- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového

hospodárenia

- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

 

Obec Tachty od 01.01.2009 účtuje v mene euro.

 

   Rozpočet obce na rok 2018 a jeho plnenie

 

      Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018

 

      Obec na  rok 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018bol zostavený ako prebytkový.  

       Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018

       Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017  uznesením č. V/2017 bod a/3

Zmeny rozpočtu:

  •   prvá  zmena  schválená dňa  27.6.2018   uznesením č. III/2018 bod A/6

       -      druhá zmena schválená dňa   7.12.2018   uznesením č. V/2018 bod A/

 

 

         Záverečný účet obce je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2001 Z.z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Výsledok

hospodárenia sa tvorí podľa § 10 ods. 3 písm a) a b) zákona z rozdielu bežných príjmov

a výdavkov a kapitálových príjmov a výdavkov. Je to dokument, ktorý verne zobrazuje

výsledky rozpočtového hospodárenia za kalendárny rok. Je podložený ročnými účtovnými

a finančnými výkazmi spracovanými v rámci účtovnej závierky v zmysle zákona

o účtovníctve a rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet

Schválený a upravený rozpočet obce k 31.12.2018 v €

 

Schválený rozpočet na rok

2018

 

Upravený rozpočet na rok

2018

 

Príjmy celkom: 

 

344 870,00

488 387,54

z toho:

Bežné príjmy

342 170,00

385 822,00

Kapitálové príjmy

0,00

83 201,42

Finančné operácie

2 700,00

19 364,12

 

 

 

Výdavky celkom

 

343 293,00

481 994,33

z toho:

Bežné výdavky

320 993,00

371 603,83

Kapitálové výdavky

13 500,00

101 590,50

Finančné výdavky

8 800,00

8 800,00

 

 Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

488 387,54

409 752,71

83,90

 

Bežné príjmy – daňové príjmy

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

185 930,00

199 471,03

107,28

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 172 500,- € z výnosu dane z príjmov boli

k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške  188 079,58 €, čo predstavuje

plnenie na 109,03 %

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 6 530,00,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 4 615,45 €,

čo je 70,68   plnenie. Za rozpočtový rok 2018 bola uhradená daň z pozemkov vo výške

 2 704,74 €, daň zo stavieb vo výške 1 910,71 € 

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 600,00 € bol skutočný príjem 555,50 €, čo je 92,58 % plnenie. 

d) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných  6 200,00 € bol skutočný príjem k  31.12.2018 5 912,50 €, čo je 95,36

% plnenie. 

c) Daň za užívania verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 100,00 € bol skutočný príjem 308,00 €, čo je 308 %  plnenie.

 

 

Bežné príjmy –nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

27 192,00

30 880,70

113,56

 

 Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 668,00 €, z prenajatých budov a priestranstiev vo výške 10 941,52 €, za administratívne poplatky vo výške 934,00 €, za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške  7 822,68  €  €, a z ročného zúčtovania so zdrav. poisťovní  2 491,95 €, z refundacie 1 300,00 €

 

Bežné príjmy –transfery

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

172 700,00

158 186,94

91,59

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: v EUR

 

- na aktivačnú činnosť                                            7 147,15

-- na školstvo –výkon prenes.komp. ZŠ               80 968,00

- na predškolskú výchovu                                       1 102,00

- na dopravné žiakom                                                313,00

- na voľby                                                                  526,86

- škola v prírode                                                     2 850,00

- na školské potreby pre ZŠ a MŠ                             581,00

- na stravné pre deti                                                3 259,00

- osobitný príjemca rodinných prídavkov                 568,00

- na úseku hlásenia pobytu občanov a RO                176,55

- na úseku starostlivosti o životné prostredie              51,06

- na úseku dopravy                                                      23,11

- na vzdelávacie poukazy                                           979,00

- pre deti zo sociálne znevýhodnené prostredia       2 100,00

- na učebnice                                                               45,00

- register adries                                                          218,00

- dávky v hmotnej núdzi                                           3 652,74

- MOPS                                                                   26 601,43

- MF                                                                        27 000.00 

   

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

 

Kapitálové  príjmy 

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

83 201,42

4 550,00

5,47

 

 Rozpočtované finančné prostriedky  zo štátneho rozpočtu na  výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácii „KISTO“    z dôvodu odloženia termínu na jar 2019 .  Príjem vo výške 4 550,00 € je z predaja prebytočného majetku “Unimobuniek“

 

Finančné operácie 

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

19 364,12

16 664,12

86,05

 

          Ide o príjem  -  prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2017 poskytnuté Okresným úradom odboru školstva, ktoré boli použité – vyčerpané do konca 31. marca 2018.

 

Rezervný fond

         Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.                                            

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2018

2 773,46

Prírastok - z prebytku rozpočtu za  rozpočtový rok 2017

2 007,54

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

 

 

0

KZ k 31.12.2018

4 781,00 

 

 

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v €

 

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

481 994,33

372 830,54

77,35

 

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

371 603,83

362 890,40

97,65

V tom:

Funkčná klasifikácia

 

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Výdavky verejnej správy -obec 0111

166 000,41

165 479,04

99,68

Transakcia verejného dlhu 0170

2 418,00

2 416,89

99,95

Civilná ochrana 0220

300,00

288,00

96,00

Ochrana pred požiarmi 0320

1 030,00

1 023,00

99,34

Komunikácia  0451

6 492,72

6 488,26

8,10

Nakladanie s odpadmi 0510

11 836,00

11 761,56

99,37

Rozvoj obcí 0620

2 506,46

2 506,76

100,01

Zásobovanie vodou 0630

7 225,00

7 143,45

98,87

Verejné osvetlenie 0640

2 220,00

2 222,72

100,12

Náboženské a iné spol.služby 0840

1 590,00

1 596,35

100,40

Predškolská výchova 09111

25 434,00

25 451,76

100,07

Základné vzdelanie 09121

116 657,24

108 792,42

93,26

Zariadenie pre záujmové vzdel. 0950

13 863,00

13 836,42

99,81

Školská strava- ŠJ pri ZŠ a MŠ 09601

8 665,00

8 584,90

99,08

Staroba 1020

500,00

469,95

93,99

Bývanie 1060

1 266,00

1 242,73

98,16

Soc.pomoc 1070

3 600,00

3 585,99

99,61

Spolu:

371 603,83

362 890,40

97,65

             

 

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

101 590,50

999,00

0,98

 

Ide o nasledovné investičnú akciu: vyhotovenie projektovej dokumentacie  „Revitalizácia obce“.   Rozpočtované finančné prostriedky  zo štátneho rozpočtu na  výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácii „KISTO“    z dôvodu odloženia termínu na jar 2019

 

Finančné operácie výdavkové

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

8 800,00

8 941,14

101,60

 

Vo finančných operáciách sú zahrnuté splátky úverov  za:

Vodovod:                                       5 254,32 €

ŠFRB                                             1 946,82 €

Kamerový systém:                         1 740,00 € 

 

Bilancia výsledku rozpočtového hospodárenia

 

 

Bežný

rozpočet

 

Kapitálový

rozpočet

 

Celkom

PRÍJMY

388 538,67

4 550,00

393 088,67

VÝDAVKY

362 890,40

999,00

363 889,40

VÝSLEDOK

HOSPODÁRENIA

+ 25 648,27

+ 3551,00

+29 199,27

 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia s finančnými operáciami

 

 

Bežný

rozpočet

 

Kapitálový

rozpočet

 

Finančný operácie

Celkom

PRÍJMY

388 538,67

4 550,00

16 664,04

409 752,71

VÝDAVKY

362 890,40

999,00

8 941,14

372 830,54

VÝSLEDOK

HOSPODÁRENIA

+ 25 648,27

+ 3551,00

+ 7 722,90

+36 922,17

 

 

Riešenia hospodárenie obcí

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia :                                       +  29 199,27 €

Nevyčerpané účelovo poskytnuté prostriedky:  na školstvo:       -    9 638,81 €

                                    z MF  na rekonštrukciu strechy OcÚ:      -   27 000,00 €

Schodok  hospodárenia obce:                                                      - 7 439,54  €                              

 

Za rok 2018 rezervný fond obec netvorí. 

 

 

Stav pohľadávok a záväzkov

 

Prehľad o stave pohľadávok k 31.12.2018

 

   - za daň z nehnuteľnosti                                   1 971,05 €.

   - poplatok za komunálny odpad                       2 688,89 €

   - nájomné                                                         3 822,51 €

   - preplatok SSE, SPP                                           71,68 €

Spolu:                                                                 8 554,13  €

 

 

 

Prehľad o stave záväzkov k 31.12.2018

 

   - sociálny fond                                                 2 998,75 €

   - rezerva na audit                                                900,00 €

   - ost. zúčt. rozpočtu obce a VUC                   36 638,81 €

   -  záväzky ŠFRB                                            50 707,76 €

   - dodávatelia:                                                   1 161,91 €

   - záväzky voči zamestnancom, poisťovniam

      mzdy,odvody,daň,                                      17 945,56 €

  • prijaté preddavky šk.jedálne                        263,87 €
  • bankové úvery                                          54 808,70 €

Spolu:                                                              165 425,36 €          

                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Stav finančných prostriedkov obce Tachty  k  31.12.2018

 

Účty obce v peňažných ústavoch:

 

Názov banky

Číslo účtu

Stav k 31.12.2018   v  €

VÚB – bežný účet

20024-392

37 125,76

VÚB –školský účet

1659350257/0200

13 481,21

OTP banka – bežný účet

9860816/5200

614,15

OTP banka

12261750/5200

60,51

 OTP banka

11791418/5200

735,07

VUB – účet šk.jedálne

1226878451/0200

6,79

VÚB - DHN

3735409353/0200

277,92

OTP banka

17541233/5200

12 206,81

 

Finančné prostriedky v pokladni obecného úradu:

Stav finančných prostriedkov  k  31.12.2018                      3 321,67  €                            

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu

Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec v roku 2018 neposkytlo žiadne záruky.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

Obec v roku 2018 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

 

 

Bilancia aktív a pasív

Aktíva:

Rok 2018  v

 €

Rok  2017 v

          €

Pasíva:

 

Rok 2018 v

Rok 2017 v

 € 

Majetok

1 627 838,67

1 711 506,73

vlastné imanie

352 968,34

342 919,37

Zásoby

55,53

128,28    mat. v ŠJ

ŠFRB

48 736,79

50 707,71

Pohľadávky

3 447,43

1 503,56

Bankové úvery

47 814,38

6 994,32

54 808,70

6 994,32

Pokladňa

3 321,67

3 341,53

Záväzky  krátkodobé

21 342,31

24 128,94

Bankové účty

64 508,22

43 687,94

Výnosy bud.obd.

1 184 698,78

1 264  324,30

Náklady budúcich období

98,45

94,80

Rezervy krátkodob.

900,00

900,00

Príjmy budúcich období

3 822,51

/nájomné/

3 667,57 /nájomné/

Sociálny fond

2 998,75

2 541,46

 

 

 

Zúčtovanie rozpočtu   úč. 357 / školstvo, cest., /

36 638,81

16 605,61

             

 

 

Prehľad o nákladoch a výnosoch obce za rok 2018

 

V súvislosti so zmenou účtovníctva subjektov verejnej správy od 1.1.2008 vykazuje

obec výsledok hospodárenia aj na základe akruálneho / časového / princípu a vyhodnocuje

hospodárenie podľa výnosov a nákladov príslušného účtovného obdobia, ktorým je

kalendárny rok.

Podľa uvedeného vykázala obec nasledovné výsledky hospodárenia.

 

Prehľad o nákladoch a výnosoch Obce Tachty za rok 2018

 

Náklady v €

Rok 2018

Rok 2017

Výnosy v €

Rok 2018

Rok 2017

Spotrebované  nákupy

62 895,16

51 821,20

Tržby za vlastné

výkony a tov

13 882,88

12 587,49

Služby

46 553,04

55 951,27

Daň. a colné výnosy

z popl

202 921,05

181 414,22

Osobné náklady                 

224 432,75

173 946,86

 

Ostatné výnosy

z prev činnosti

18 475,21

20 119,28

Ost.nákl.na prev.čin

14 360,83

7 931,00

 

Finančné výnosy

500,02

114,46

Odpisy,rez.a opr.pol.

z prev.a fin.čin.a

zúčt.čas.rozlíšenia              

83 661,93

79 381,16

 

Výnosy z transf.a roz.

príjmy v obciach

rezerva

215 513,26

 

 

165 193,52

 

 

 

600,00

Finančné náklady           

9 339,74

9 455,15

 

Výsledok hospodárenia

 

- 10 048,97

-1 542,33

Náklady spolu

441 243,45

378 486,64

Výnosy spolu :

 

441 243,45

378 486,64

             

 

 

     Predložená správa o plnení rozpočtu a záverečný účet obce Tachty za rok 2018

vyjadrujú celkovú finančnú situáciu obce.

      Z hľadiska cieľov Obec Tachty aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov

plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy,

tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. O prechode niektorých pôsobností z

orgánov štátnej správy na obec. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti

realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia

obce a potreby jej obyvateľov.

    Obec Tachty  na rok 2019 plánuje nasledovné investičné akcie:

  •  Dokončenie rekonštrukcie budovy MŠ a ZŠ   Tachty
  • oprava miestnych komunikácii – odložené z roku 2018
  • nákup rodinného domu č. 71
  • nákup osobného motorového vozidla

 

         Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018.

         Účtovná závierka bola  zaslaná do RIS SAM  v elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone. Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

 

V Tachtách, 28.3.2017

 

Vypracovala:                                                                        Predkladá:

Alžbeta   P á l o v á                                                              Július   M o l n á r

Referentka obce                                                                   Starosta obce