Obsah

Obec Tachty podľa ustanovenia § 6 ods. 1 v súvislosti s ustanovením § 4 ods. 5 bod 2. a zároveň podľa ustanovenie § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydáva

 

 

NÁVRH

V š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e

č. 2/2022

o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 22.04.2022

Návrh VZN vyvesený na webovom sídle dňa: 22.04.2022

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa:   .....................

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN dňa:............................

Na VZN sa obecné zastupiteľstvo uznieslo dňa:..............................

VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa:......................

VZN zvesené z úradnej tabule dňa: ...................................

VZN nadobudlo účinnosť dňa:       ......................................

 

 

 

PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Účelom Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene (ďalej len „nariadenie“) je vymedzenie podmienok pre udržiavanie, výsadbu a ochranu verejnej zelene, ako aj podmienok ochrany drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území obce Tachty (ďalej len „obec“) ako jednej z významných zložiek životného prostredia.

 

 1. Toto nariadenie vymedzuje:
 1. zásady a postupy pri výsadbe, udržiavaní a ochrane verejnej zelene;
 2. podrobnosti vo veci ochrany drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.

 

 1. Všetky činnosti, zásady a postupy súvisiace s výsadbou, údržbou a ochranou verejnej zelene musia byť v súlade s platným územným plánom, miestnym územným systémom ekologickej stability a ostatnými záväznými dokumentmi obce.

 

 

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

 

 1. Zeleň podľa tohto nariadenia sú stromy, kry a byliny rastúce v prirodzenom alebo architektonicky upravenom prostredí na pozemkoch a ich častiach ako plošné útvary alebo ako solitéry. Súčasťou zelene sú aj konštrukčné prvky, napr. opory, držiaky, konštrukcie na vedenie rastlín.
 2. Verejnou zeleňou sa rozumie plocha zelene vo vlastníctve a v oprávnenom užívaní obce, ktorá je verejnosti voľne prístupná. Jedná sa predovšetkým o parky, zeleň obytných súborov, sprievodnú zeleň miestnych komunikácií a ďalšie.

 

 1. Vyhradenou zeleňou sa rozumie verejná zeleň, ktorej užívanie je obmedzené časom alebo druhom návštevníkov. Jedná sa predovšetkým o zeleň cintorínov, športových a rekreačných areálov a iné.

 

 1. Oprávneným užívateľom pozemku pre účely tohto nariadenia sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá užíva pozemok na základe platných právnych predpisov, na základe zmlúv a na základe rozhodnutí orgánov verejnej správy alebo súdu.

 

 1. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo výlučnom vlastníctve obce, ktoré sú svojím účelom určené na všeobecné užívanie verejnosťou a ktoré sú verejnosti prístupné – najmä cesty, miestne komunikácie, chodníky, námestia, verejná zeleň – okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.

 

 

DRUHÁ ČASŤ

Správa, údržba, výsadba a ochrana verejnej zelene

a ochrana drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene

 

Článok 3

Správa verejnej zelene

 

 1. Správu verejnej zelene a vyhradenej zelene vykonáva obec.

 

 1. Správa verejnej zelene na území obce zahrňuje:
 1. evidovanie, vyhodnocovanie a aktualizovanie údajov o stave verejnej zelene;
 2. zabezpečovanie dokumentácie týkajúcej sa verejnej zelene (dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny);
 3. vypracovávanie podkladov pre rozpočet obce;
 4. kontrolu výkonu prác na plochách verejnej zelene;
 5. povoľovanie zásahov do verejnej zelene;
 6. kontrolovanie a preberanie plôch verejnej zelene po rozkopávkach a iných zásahoch;
 7. vydávanie súhlasu vlastníka alebo oprávneného užívateľa pozemku k výrubom drevín v súlade s platnými právnymi predpismi;
 8. spoluprácu s orgánmi ochrany prírody a krajiny, štátnej správy, neziskovými organizáciami a obyvateľmi obce;

 

 

Článok 4

Údržba verejnej zelene

 

 1. Údržba verejnej zelene je jej nepretržité udržiavanie v dobrom kondičnom a zdravotnom stave tak, aby mohla plniť funkcie podľa svojho umiestnenia v urbanizovanom prostredí alebo vo voľnej krajine.

 

 1. Verejná zeleň musí byť udržiavaná a zveľaďovaná podľa ekologických, urbanistických, estetických, biotechnických a bezpečnostných zásad. Plánovitá a pravidelná údržba verejnej zelene musí vytvárať vhodné podmienky pre jej optimálny rast a vývoj.

 

 1. Údržbu verejnej zelene vykonáva obec, pričom zabezpečuje:
 1. údržbu plôch verejnej zelene v takom zdravotnom a estetickom stave, ktorý nenarúša celkový vzhľad urbanizovaného prostredia (kosenie, hrabanie, okopávanie polievanie, rez a výrub drevín, náhradná výsadba drevín a pod.);
 2. výkon odborných technických a záhradníckych činností súvisiacich s výsadbou, ošetrovaním a ochranou všetkých prvkov a plôch  verejnej zelene;
 3. pravidelnú údržbu zabezpečujúcu požadovanú veľkosť a tvar korún stromov, krov, živých plotov, záhonov;
 4. údržbu veľkosti a tvaru zelene tak, aby nepresahovala na susediace pozemky a bol zabezpečený dostatočný rozhľadový trojuholník na miestnych komunikáciách a križovatkách a nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky;
 5. údržbu plôch zelene v takom stave, aby nedochádzalo k šíreniu burín a inváznych rastlín.

 

 

Článok 5

Výsadba zelene

 

 1. Výsadbu na plochách verejnej zelene zabezpečuje obec podľa územno-plánovacej dokumentácie, miestneho územného systému ekologickej stability a ostatných záväzných dokumentov mesta.

 

 1. Na plochách verejnej zelene nie je dovolené vysádzať rastliny bez vedomia a písomného súhlasu obce.

 

 1. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o výsadbu rastlín na plochách verejnej zelene je povinná požiadať o písomný súhlas obec ako správcu verejnej zelene a následne rešpektovať podmienky uvedené v súhlase.

 

 

Článok 6

Ochrana a užívanie verejnej zelene a ochrana drevín, ktoré sú jej súčasťou

 

 1. Ochrana verejnej zelene a drevín je komplexná činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií a na predchádzanie jej neodôvodneného odstraňovania. Cieľom ochrany verejnej zelene a drevín je predchádzať a obmedzovať zásahy, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia ich stav a podmienky rastu a vývoja.

 

 1. Verejnú zeleň je možné užívať len primeraným spôsobom.

 

 1. Pri užívaní verejnej zelene je povinnosťou osôb zachovávať poriadok a čistotu a vyvarovať sa všetkého, čo by viedlo k jej poškodeniu alebo k narušeniu či ohrozeniu účelu, ktorému verejná zeleň slúži.

 

 1. Dočasné využitie existujúcich plôch verejnej zelene a plôch určených pre verejnú zeleň musí byť v súlade s ich perspektívnou funkciou a týmto využitím nesmú byť znehodnocované.

 

 1. Na plochách verejnej zelene sa za účelom zabezpečenia jej ochrany ako aj ochrany drevín zakazuje:
 1. odcudzovať, ničiť, trhať, lámať, neodborne alebo bez súhlasu obce orezávať konáre alebo inak poškodzovať nadzemné a podzemné časti stromov a krov a iných okrasných rastlín;
 2. akýmkoľvek spôsobom znečisťovať trávniky, záhony a ostatné plochy verejnej zelene;
 3. bez platného povolenia obce vykonávať výkopové práce, uskladňovať (aj dočasne) stavebný materiál, umiestňovať reklamné zariadenia, exteriérové sedenia, prípadne iné zariadenia na verejnej zeleni;
 4. bez platného povolenia obce umiestňovať reklamné stavby, pódia, maringotky, stánky, zariadenia staveniska, kontajnery na odpad, exteriérové sedenia a terasy, prípadne iné zariadenia, svojvoľne zriaďovať chodníky a iné spevnené plochy;
 5. užívať verejnú zeleň na účely, ktoré nevhodne vplývajú na jej prirodzené funkcie, ohrozujú jej životaschopnosť a zdravotný stav, napr. vešanie a pripevňovanie akýchkoľvek predmetov a zariadení na dreviny, zastavenie, státie a jazda motorových vozidiel na plochách zelene s výnimkou vozidiel a techniky zabezpečujúcej údržbu verejnej zelene, atď.;
 6. zakladať ohne, táboriť a využívať plochy verejnej zelene na nocovanie, okrem tej plochy verejnej zelene, ktorá je obcou na niektorý z účelov určená.

 

 1. Pri prácach (napr. stavebných a iných) prebiehajúcich v blízkosti drevín je osoba vykonávajúca tieto práce povinná zabezpečiť ochranu existujúcich drevín v dosahu prác pred mechanickým poškodením a pred zhutňovaním koreňového priestoru pojazdom mechanizmov a vozidiel.

 

 1. Počas výkonu prác nesmie byť koreňový systém stromov pod korunou zaťažený výkopovou zeminou alebo stavebným materiálom. Výkopová zemina musí byť ukladaná mimo koreňovú zónu stromov, tzn. za vonkajšiu líniu koruny.

 

 1. Pokiaľ sa pracovné mechanizmy dostanú do bezprostrednej blízkosti drevín, je ich nutné zabezpečiť pred mechanickým poškodením obalením jutovinou, debnením, vyviazaním konárov alebo iným spôsobom zabraňujúcim možnému poškodeniu.

 

 1. Počas výkopových prác musí byť výkopová ryha vedená minimálne 1,5 m od kmeňa dreviny a korene stromov o priemere väčšom ako 3 cm nesmú byť prerušené. Pokiaľ dôjde k ich prerušeniu v letnom období, je nutné ich chrániť pred vysychaním zakrytím nasiakavou tkaninou. Tkanina musí byť neustále udržiavaná vo vlhkom stave.

 

 1. Pokiaľ dôjde počas prác k akémukoľvek poškodeniu dreviny, je stavebník povinný zabezpečiť jej odborné ošetrenie fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať takúto činnosť.

 

 

TRETIA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

 

Článok 7

Spoločné ustanovenia

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom starostu, osôb poverených obcou a hlavného kontrolóra obce.

 

 

 

 

Článok 8

Účinnosť

 

Na tomto nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Tachtách na svojom zasadnutí dňa  .............................. a nadobúda účinnosť ..............................

 

 

 

                                                                                                                                              Július Molnár

                                                                                                           starosta obce