Obsah

Obec Tachty na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 67 ods. 1 a čl. 68 Ústavy

Slovenskej republiky v súlade s § 4 ods. 1, ods. 2 písm. b) ods. 3 písm. m), §4 ods. 5 a § 6 a podľa §11ods.4,písm.g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce

č.4/2020

o organizácii miestneho referenda

 

Návrh VZN vyvesené dňa 22.04. 2022

Návrh VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa 22.04.2022

Návrh VZN zvesené z úradnej tabule dňa .........................

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN dňa ....................

VZN schválené OZ dňa ............................

VZN vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na webovom sídle obce dňa..............................

VZN nadobúda účinnosť dňa .......................

 

Prvá časť

Úvodné ustanovenia

§ 1

Predmet úpravy

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie podrobne ustanovuje postup vyhlásenia, prípravy,

organizácie, priebehu a zverejnenia výsledkov miestneho referenda v obci Tachty (ďalej

len „Obec“).

2. Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa pod pojmom miestne referendum

rozumie priame hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach samosprávy obce.

 

 

§ 2

Oprávnenie na hlasovanie v referende

1. Právo hlasovať v miestnom referende majú občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom v obci Tachty, ktorí najneskôr v deň konania miestneho referenda dovŕšili 18 rokov veku ( ďalej len „oprávnený občan“).

2. Prekážkou vo výkone práva hlasovať v miestnom referende je:

a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia

b) výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obvzlášť závažného zločinu

c) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

 

 

Druhá časť

Vyhlásenie miestneho referenda

§ 3

Oprávnenie a dôvody vyhlásenia miestneho referenda

1. Oprávneným orgánom na vyhlásenie miestneho referenda je obecné zastupiteľstvo.

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:

a) zlúčenie obce s inou obcou

b) rozdelenie, alebo zrušenie obce

c) zmenu názvu obce

d) odvolanie starostu obce

e) petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30% oprávnených občanov

f) zmenu označenia obce

3. Miestne referendum o rozdelení obce môže byť vyhlásené len vtedy, ak nové obce budú

mať katastrálne územie, alebo súbor katastrálnych území tvoriaci súvislý územný celok,

najmenej 3000 obyvateľov a ak urbanisticky nesplynuli s ostatnými časťami obce. Obec

nie je možné rozdeliť, ak do rozvoja odčleňovanej časti obce boli vložené investície, od

ktorých je závislá celá Obec1.

1 § 2a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

4. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak:

a) o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených občanov

b) hrubo, alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu

Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

O návrhu podľa tohto písmena rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou

väčšinou všetkých poslancov.

5. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak

neprítomnosť, alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť

mesiacov.

6. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších

dôležitých veciach samosprávy obce.

7. Návrh na vyhlásenie miestneho referenda obecnému zastupiteľstvu predkladá:

a) starosta obce, ak má byť miestne referendum vyhlásené vo veci podľa ods. 2

písm. a) – c) a písm. f) tohto paragrafu

b) poslanec, alebo skupina poslancov obecného zastupiteľstva, ak má byť miestne

referendum vyhlásené vo veci podľa ods. 2, písm. d) tohto paragrafu

c) starosta obce, alebo poslanec, alebo skupina poslancov obecného zastupiteľstva,

ak má byť miestne referendum vyhlásené podľa ods. 2 písm. e) tohto paragrafu

 

.

§ 4

Petícia

1. Petícia, ktorá má za cieľ vyvolať vyhlásenie miestneho referenda, musí obsahovať okrem

všeobecných náležitostí petície podľa zákona o petičnom práve2 pri každom podpise aj

meno a priezvisko podpisujúceho a adresu trvalého pobytu.

2. Petičné hárky spolu so žiadosťou o vyhlásenie miestneho referenda sa odovzdávajú

obecnému zastupiteľstvu prostredníctvom podateľne Obecného úradu v Tachtách (ďalej

len „obecný úrad“).

3. Petíciu doručenú ako prílohu žiadosti o vyhlásenie miestneho referenda overia starosta

obce a traja poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí získali najväčší počet hlasov vo

voľbách. V prípade, že niektorý z týchto troch poslancov je členom petičného výboru,

nastupuje na jeho miesto poslanec s ďalším najvyšším počtom získaných hlasov vo

voľbách. Starosta obce neoveruje petíciu, ktorej predmetom je požiadavka na jeho

odvolanie. Informovanie dotknutých poslancov o doručení petície zabezpečuje obecný

úrad bezodkladne.

4. Za účelom náležitého overenia petície poskytne obecný úrad osobám, ktoré petíciu overujú

zoznam oprávnených občanov na hlasovanie v miestnom referende.

5. Ak petícia na základe výsledkov overenia spĺňa všetky náležitosti, starosta obce

bezodkladne predloží obecnému zastupiteľstvu návrh na vyhlásenie miestneho referenda.

Ak je predmetom petície odvolanie starostu obce návrh na vyhlásenie predkladá

zastupiteľstvu skupina poslancov poverená overením petície.

6. Ak petícia spĺňa všetky náležitosti a ak ide o rozdelenie obce sú splnené aj podmienky

rozdelenia, obecné zastupiteľstvo je povinné referendum vyhlásiť.

2 zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve znení neskorších predpisov

 

 

§ 5

Spôsob vyhlásenia miestneho referenda

1. Miestne referendum vyhlasuje obecné zastupiteľstvo uznesením.

2. V uznesení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie:

a) na základe čoho sa referendum vyhlasuje

b) dátum prijatia uznesenia o vyhlásení referenda, alebo dátum prijatia petície obyvateľov

obce

c) predmet referenda

d) presné znenie otázky, alebo otázok predložených na rozhodnutie oprávneným občanom.

Otázka, alebo otázky musia byť formulované tak, aby na ne bolo možné jednoznačne

odpovedať „ÁNO“ alebo „NIE“. Otázky nesmú byť navzájom podmienené.

e) deň konania a hodinu začiatku a ukončenia referenda.

Deň konania miestneho referenda musí byť určený tak, aby sa miestne referendum

uskutočnilo do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia o jeho vyhlásení alebo odo dňa

doručenia petície a súčasne bola zachovaná 30 dňová lehota na prípravu referenda.

f) určenie osoby /osôb zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie prípravy

a priebehu miestneho referenda

g) určenie lehoty na vytvorenie okrskov na hlasovanie v miestnom referende

h) určenie lehoty na vytvorenie orgánov pre miestne referendum

i) určenie lehoty na uskutočnenie prvého zasadnutia orgánov pre miestne referendum

3. Miestne referendum sa koná jeden deň, spravidla v sobotu od 7.00 do 20.00 hodiny.

 

 

Tretia časť

§ 6

Okrsky na konanie miestneho referenda

 

1.Pre konanie miestneho referenda v obci Tachty je stanovený jeden hlasovací obvod.

2. Miestnosť na hlasovanie schvaľuje starosta obce.

 

 

Štvrtá časť

§ 7

Orgány pre miestne referendum

1. Pre riadenie priebehu hlasovania, sčítavania hlasov a zisťovania výsledkov hlasovania sa

vytvárajú orgány pre miestne referendum ( ďalej len „komisia“):

a) obecná komisia pre miestne referendum (ďlej len „obecná komisia“)

b) okrsková komisia pre každý vytvorený okrsok

2. Komisia musí mať najmenej 5 členov,

3. Členom komisie môže byť len oprávnený občan.

4. Každá skupina poslancov obecného zastupiteľstva reprezentujúcich rovnakú politickú

stranu alebo politické hnutie, ako aj skupina nezávislých poslancov majú právo najneskôr 25

dní pred dňom konania miestneho referenda delegovať zo svojich radov do každej

komisie jedného člena a jedného náhradníka. Ak bolo miestne referendum vyhlásené na

základe petície, právo delegovať do každej komisie jedného člena a jedného náhradníka má

aj petičný výbor, prípadne osoba určená v petícii na styk s obcou, ak petičný výbor nebol

vytvorený.

5. Ak počet členov komisie vytvorenej podľa ods. 4 nedosahuje stanovený počet, prípadne ak počet členov klesne pod 5 z dôvodu zániku členstva niektorého člena, pričom nie je možné

ho nahradiť náhradníkom, zostávajúcich členov komisie vymenuje starosta obce z radov

zamestnancov, prípadne občanov obce. V prípade, že predmetom miestneho referenda je

odvolanie starostu, zostávajúcich členov menuje obecné zastupiteľstvo.

6. Člen komisie sa ujíma členstva zložením sľubu nasledovného znenia „Sľubujem na svoju

česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom

riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi“ a jeho potvrdenia vlastnoručným

podpisom.

7. Prvé zasadnutie komisie sa uskutoční v lehote určenej uznesením obecného zastupiteľstva

o vyhlásení miestneho referenda .

8. Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, na

platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade

rovnosti hlasov sa považuje návrh za zamietnutý. O prijatých uzneseniach komisia

vyhotovuje zápisnicu.

9. Komisia na svojom prvom zasadnutí určí dohodou zo svojho stredu predsedu a podpredsedu.

V prípade, že k dohode nedôjde, predseda a podpredseda komisie sa určia žrebom.

Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.

10. Funkcia člena komisie zaniká doručením písomného odvolania subjektom, ktorý ho do

komisie delegoval, doručením písomného vzdania sa členstva v komisii, alebo

neprítomnosťou člena komisie v mestskej aj okrskovej komisii v určenú hodinu začatia

miestneho referenda.

 

§ 8

Obecná komisia

Obecná komisia pre miestne referendum

a) dohliada na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri príprave

a priebehu miestneho referenda

b) spolupracuje s osobou/osobami poverenými organizačno-technickým zabezpečením

prípravy a priebehu miestneho referenda

c) dozerá na priebeh hlasovania a zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch

d) rozhoduje o sťažnostiach proti postupu okrskovej komisie

e) zisťuje konečné výsledky hlasovania v miestnom referende

f) doručuje zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende obecnému zastupiteľstvu

g) odovzdáva dokumenty súvisiace s jej činnosťou a zisťovaním výsledkov hlasovania

v miestnom referende do úschovy obce

h) plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z tohto VZN

 

§ 9

Okrsková komisia

Okrsková komisia pre miestne referendum plní nasledovné úlohy:

a) v deň konania miestneho referenda zabezpečuje priebeh hlasovania v okrsku

b) dohliada na dodržiavanie poriadku v miestnosti na hlasovanie a jej bezprostrednom okolí

c) v deň konania miestneho referenda dopľňa zoznam oprávnených občanov na hlasovanie

o osoby, ktoré nie sú zapísané v zozname, avšak náležite preukážu svoje právo hlasovať

v miestnom referende

d) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania v okrsku, ktorú po podpísaní

bezodkladne predloží mestskej komisii pre miestne referendum.

e) odovzdáva dokumenty súvisiace s konaním miestneho referenda a hlasovaním do úschovy

obce

§ 10

Zapisovateľ komisie

1. Starosta obce najneskôr 30 dní pred dňom konania miestneho referenda určí zapisovateľa

miestsnej komisie pre miestne referendum ako aj zapisovateľov okrskových komisií pre

každý okrsok na území obce, spravidla zo zamestnancov obce.

2. Zapisovateľ nie je členom komisie pre miestne referendum.

3. Zapisovateľ komisie plní funkciu odborného poradcu komisie a zabezpečuje administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh komisie.

 

Piata časť

Príprava miestneho referenda

§ 11

Zoznam oprávnených občanov na hlasovanie v miestnom referende

1. Zoznam oprávnených občanov na hlasovanie v miestnom referende ( ďalej len „zoznam

oprávnených občanov“) vyhotoví vecne príslušný organizačný útvar obecného úradu zo

stáleho zoznamu voličov.

2. Zoznamy oprávnených občanov sú k dispozícii na nahliadnutie a uplatnenie prípadných

námietok najmenej 15 dní pred konaním miestneho referenda na mestskom úrade.

3. Každý občan môže ústne alebo písomne podať mestu cestou obecného úradu námietky,

ktorými žiada o doplnenie, prípadne vykonanie zmien v zozname oprávnených občanov.

4. Obec je povinné bezodkladne, najneskôr do 3 dní rozhodnúť o podaných námietkach

a vykonať opravu v zozname oprávnených občanov alebo písomne oznámiť, z akých

dôvodov sa oprava nevykonala.

5. Obecný úrad a v deň konania miestneho referenda príslušná okrsková komisia do zoznamu

oprávnených občanov dodatočne zapíše, alebo z neho vyčiarkne osoby, ktoré po jeho

zostavení nadobudnú alebo stratia právo hlasovať v miestnom referende.

6. Dva rovnopisy zoznamu oprávnených občanov odovzdá obecný úrad jednotlivým

okrskovým komisiám najneskôr 2 hodiny pred začiatkom hlasovania.

7. Hlasovacie preukazy sa pri miestnom referende nevydávajú.

8. Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými pri

výkone svoje funkcie pracujú.

 

§ 12

Informovanie oprávnených občanov o konaní miestneho referenda

1. Obecný úrad najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie

o mieste a čase konania miestneho referenda na úradnej tabuli obce, ako aj spôsobom

v obci obvyklým a to zverejnením na webovom sídle obce.

2. V oznámení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie:

a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda;

v prípade, že sa miestne referendum koná na základe petície občanov, uvedie sa aj dátum

doručenia petície.

b) otázku, alebo otázky, ktoré sa oprávneným občanom predkladajú na rozhodnutie

c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda

d) poučenie o povinnosti preukázať sa pred hlasovaním členom okrskovej komisie

občianskym preukazom

e) poučenie o spôsobe hlasovania spôsob úpravy hlasovacieho lístka

 

§ 13

Hlasovací lístok

1. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené:

a) deň konania miestneho referenda

b) otázka, alebo otázky, ak ich je viac, označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke sa

vyznačia dva rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom „ÁNO“ a druhý slovom

„NIE“ .

c) poučenie o spôsobe úpravy hlasovacieho lístka

2. Každý hlasovací lístok musí byť opatrený úradnou pečiatkou obce.

3. Obec zabezpečí vyhotovenie, tlač hlasovacích lístkov a ich doručenie v deň konania

miestneho referenda každej okrskovej komisii pre miestne referendum.

4. Oprávnený občan dostane hlasovací lístok v hlasovacej miestnosti.

 

 

§ 14

Prípravy v miestnosti na hlasovanie

Obecný úrad najneskôr 2 hodiny pred začiatkom hlasovania zabezpečí, aby každá miestnosť

na hlasovanie bola vybavená schránkou na odovzdávanie hlasovacích lístkov, prenosnou schránkou na odovzdávanie hlasovacích lístkov, priestorom na úpravu hlasovacích lístkov, dvomi rovnopismi

zoznamu oprávnených občanov, potrebným počtom hlasovacích lístkov, tlačivami zápisníc

o výsledku hlasovania v okrsku, písacími a kancelárskymi potrebami a ďalším vybavením

potrebným pre dôstojný a plynulý priebeh hlasovania.

 

 

§ 15

Kampaň pred referendom

1. Kampaň ako presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v miestnom referende slovom,

písmom, zvukom a obrazom najmä v informačných prostriedkoch začína dňom vyhlásenia

miestneho referenda a končí 48 hodín pred konaním miestneho referenda.

2. Členovia komisií pre miestne referendum nesmú poskytovať informácie o čiastkových

výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.

 

Šiesta časť

Hlasovanie

§ 16

Spôsob hlasovania

1. Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.

2. Oprávnený občan po príchode do hlasovacej miestnosti preukáže okrskovej komisii svoju

totožnosť občianskym preukazom a po zázname v zozname oprávnených občanov mu

komisia vydá hlasovací lístok.

3. Po prevzatí hlasovacieho lístka oprávnený občan vstúpi do priestoru na úpravu hlasovacích

lístkov.

4. Oprávnený občan na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na

otázku odpovedá „ÁNO“ alebo „NIE“. Ak sa v miestnom referende rozhoduje o viacerých

otázkach, platí uvedený spôsob označovania odpovede pre každú z otázok samostatne.

5. Upravený hlasovací lístok vloží oprávnený občan do schránky na hlasovanie tak, aby nebol

viditeľný spôsob jeho úpravy (napr. prehnutý na polovicu) .

6. Na požiadanie oprávneného občana mu okrsková komisia za nesprávne upravený hlasovací

lístok vydá nový a túto skutočnosť vyznačí v zozname oprávnených občanov v poznámke .

7. Oprávnený občan môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov požiadať okrskovú

komisiu o umožnenie hlasovania mimo volebnej hlasovacej miestnosti v územnom obvode

okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená. V takom prípade okrsková komisia vyšle

k oprávnenému občanovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou na

hlasovanie a hlasovacími lístkami. Oprávnený občan aj mimo hlasovacej miestnosti hlasuje

tak, aby bola dodržaná tajnosť hlasovania.

 

 

§ 17

Prerušenie hlasovania

1. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie v stanovenom čase (živelná

pohroma, výpadok elektrického prúdu, požiar a pod.), pokračovať v ňom, alebo ho ukončiť,

môže okrsková komisia pre miestne referendum odročiť začatie hlasovania na neskoršiu

hodinu, alebo predĺžiť čas hlasovania tak, aby celkový čas hlasovania nebol skrátený.

Okrsková volebná komisia o takomto opatrení vyrozumie oprávnených občanov spôsobom

v obci obvyklým.

2. V prípade, že hlasovanie je prerušené, okrsková komisia zapečatí Zoznamy oprávnených

občanov, nepoužité hlasovacie lístky, volebnú schránku na hlasovanie a prenosnú volebnú

schránku na hlasovanie. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda okrskovej komisie za

prítomnosti členov okrskovej komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici

o hlasovaní.

 

§ 18

Ukončenie hlasovania

Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí, ktorí sú

v hlasovacej miestnosti, alebo pred ňou. Potom sa hlasovacia miestnosť uzavrie a predseda

okrskovej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.

 

Siedma časť

Zisťovanie výsledkov hlasovania

§ 19

Sčítanie hlasov okrskovou komisiou

1. Po ukončení hlasovania okrsková komisia zapečatí nepoužité hlasovacie lístky a otvorí

volebnú schránku na hlasovanie aj prenosnú volebnú schránku na hlasovanie. Obsah

obidvoch schránok komisia zmieša.

2. Okrsková komisia po zmiešaní obsahu schránok:

a) zistí celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov a porovná ich so záznamom

v zozname oprávnených občanov

b) počet neplatných hlasovacích lístkov

c) počet platných hlasovacích lístkov

d) počet hlasov „ÁNO“ a počet hlasov „NIE“ ku každej otázke

§ 20

Posudzovanie platnosti hlasov

1. Hlasovací lístok je neplatný ak:

a) nezodpovedá tlačivu hlasovacieho lístka vyhotoveného obecným úradom

b) nie je opatrený úradnou pečiatkou obce

c) je pretrhnutý na dve alebo viac častí

d) je upravený iným spôsobom ako sa uvádza v § 16 ods. 4 tohto nariadenia

e) ak nie je upravený vôbec

f) ak na jednu otázku sú označené obidve odpovede

2. O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje

okrsková komisia pre miestne referendum.

 

§ 21

Zápisnica o výsledku hlasovania v okrsku

1. Okrsková komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu výsledku hlasovania

v okrsku, ktorú podpíše predseda, podpredseda aj ostatní členovia komisie a zapisovateľ

komisie. Ak niektorý z členov odmietne zápisnicu podpísať, dôvody sa uvedú v zápisnici.

2. Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku obsahuje:

a) čas začiatku a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia

b) počet oprávnených občanov zapísaných v zozname oprávnených občanov v príslušnom

okrsku

c) počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky

d) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov

e) počet platných hlasovacích lístkov

f) počet neplatných hlasovacích lístkov

g) počet hlasov „ÁNO“ a počet hlasov „NIE“ ku každej otázke

3. Prílohou zápisnice sú prípadné sťažností, ktoré boli okrskovej komisie podané a uznesenia,

ktoré k nim komisia prijala.

 

§ 22

Ukončenie činnosti okrskovej komisie

1. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice predseda okrskovej komisie bezodkladne jedno

vyhotovenie zápisnice odovzdá miestsnej komisii pre miestne referendum.

2. Okrsková komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky platné i neplatné, zoznamy

oprávnených občanov a ďalšiu dokumentáciu z hlasovania a odovzdá ich do úschovy obce

3. Okrsková komisia ukončí svoju činnosť na základe pokynu mestskej komisie pre miestne

referendum. Tento pokyn vydá obecná komisia po prevzatí správne vyhotovenej zápisnice

z priebehu a výsledku hlasovania v okrsku.

 

§ 23

Zápisnica o výsledku hlasovania v miestnom referende

1. Obecná komisia pre miestne referendum (ďalej len obecná komisia) preskúma zápisnice

okrskových komisií a na ich základe zisťuje výsledky hlasovania v miestnom referende.

2. Obecná komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania

v miestnom referende, ktorú podpíše predseda, podpredseda aj ostatní členovia komisie

a zapisovateľ komisie. Ak niektorý z členov odmietne zápisnicu podpísať, dôvody sa uvedú

v zápisnici.

3. V zápisnici obecná komisia uvedie:

a) celkový počet okrskov vytvorených na hlasovanie v miestnom referende

b) počet okrskových komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania

v okrsku

c) celkový počet oprávnených občanov na hlasovanie zapísaných v zoznamoch oprávnených

občanov na hlasovanie v miestnom referende

d) celkový počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky

e) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov

f) celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

g) celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

h) celkový počet hlasov „ÁNO“ a celkový počet hlasov „NIE“ ku každej otázke

4. Prílohou zápisnice sú prípadné sťažností, ktoré boli okrskovej komisie podané a uznesenia,

ktoré k nim komisia prijala. V ďalšej prílohe zápisnice sa uvedú aj prípadné porušenia

právnych predpisov, ktoré komisia zistila pri príprave a v priebehu konania miestneho

referenda.

5. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende

odovzdá predseda mestskej komisie najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po jej

podpísaní jeden rovnopis zápisnice obecnému zastupiteľstvu prostredníctvom podateľne

obecného úradu.

6. Dokumentáciu o činnosti mestskej komisie vrátane jedného rovnopisu zápisnice odovzdá jej predseda do úschovy obce.

7. Obecná komisia ukončí svoju činnosť vyhlásením výsledkov miestneho referenda

obecným zastupiteľstvom.

 

Ôsma časť

§ 24

Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda

1. Miestne referendum je platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených občanov na hlasovanie v miestnom referende a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania miestneho referenda.

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda nasledujúci deň po doručení

zápisnice o výsledkoch hlasovania v miestnom referende oznámením na úradnej tabuli

obce a webovom sídle obce spôsobom v obci obvyklým.

3. Za účelom vyhlásenia výsledkov miestneho referenda zvolá starosta obce zasadnutie

obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo v lehote podľa ods. 2 tohto paragrafu. .

4. Ak starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva nezvolá vôbec, alebo ho nezvolá

v takom termíne, aby bola dodržaná lehota stanovená na vyhlásenie výsledkov miestneho

referenda, zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá zástupca starostaa obce. V prípade

jeho neprítomnosti zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá a vedie poslanec určený

obecným zastupiteľstvom.

5. Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda obsahuje:

a) deň konania referenda

b) celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v miestnom

referende

c) celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

d) celkový počet platných hlasov

e) celkový počet neplatných hlasov

f) celkový počet hlasov „ÁNO“ a celkový počet hlasov „NIE“ ku každej otázke

g) konštatovanie, či ide o platné referendum a ktorý návrh, alebo návrhy boli v referende

prijaté

 

Deviata časť

§ 25

Opatrenia na zabezpečenie miestneho referenda

1. Organizačno – technické zabezpečenie miestneho referenda –miestnosti na hlasovanie,

potreby na vykonanie hlasovania pre komisie a ďalšie pomocné prostriedky zabezpečí

obecný úrad; verejný poriadok a ochranu majetku a osôb zabezpečí obecná polícia

v spolupráci s orgánmi Policajného zboru SR.

2. Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu obce.

3. O nárokoch členov komisie a zapisovateľov platia primerane ustanovenia osobitného

právneho predpisu – § 36 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Desiata časť

§ 26

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia primerane ustanovenia ostatných všeobecne

záväzných právnych predpisov a to najmä zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou

hlasov prítomných poslancov.

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené uznesením obecného

zastupiteľstva č............... zo dňa  ......................... a nadobúda účinnosť ......................

zverejnenia na úradnej tabuli obce.

 

V Tachtách dňa 20.04.2022

 

                                                                      .............................................

                                                              Július Molnár,starosta obce