Obsah

NÁVRH

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 5 / 2022

o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Tachty

 

Návrh VZN vyvesené na úradnej tabuli, zverejnené na webovom sídle obce dňa: 22.04.2022

Návrh VZN zvesené z úradnej tabule dňa: ................................

Vyhodnotenie  pripomienok: ...............................

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č................... dňa : .......................

VZN vyvesené na úradnej tabuli,zverejnené na webovom sídle obce dňa ........................

Účinnosť nadobúda dňa: ...................

Obec Tachty v súlade s § 6 ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

1. Účelom tohto VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Tachty („ďalej len VZN“) je stanoviť pravidlá a vymedziť časové obdobie pre používanie pyrotechnických výrobkov na území obce a zabezpečiť verejný poriadok a ochranu zdravých podmienok občanov pred ich možným narušením spôsobeným hlukom z používania zábavnej pyrotechniky.

2. Toto VZN je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce , pre vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností a iných objektov umiestnených na území obce.

3. Z dôvodu ochrany verejného poriadku obec Tachty upravuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1, T1 na území obce.1

Čl. 2

Vymedzenie pojmov

1. Pyrotechnický výrobok je akýkoľvek výrobok obsahujúci výbušné látky, alebo zmes výbušných látok, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu, alebo dymu, alebo na kombinácie týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických reakcií.2

2. Zábavnou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely.3

3. Územie obce na účely tohto VZN sa rozumie katastrálne územie obce Tachty.

Čl. 3

Kategórie pyrotechnických výrobkov

 

Pyrotechnické výrobky sú výrobcom zaraďované podľa spôsobu ich použitia alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku do kategórií:

 

a)  zábavná pyrotechnika

1. kategórie F1 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorú možno používať v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať vo vnútri obytných budov,

2.kategórie F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,

1)§ 53 zák. č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2)§ 2 písm. a) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov na trhu

3)§ 2 písm. b) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov na trhu

 

3. kategórie F3 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,

4. kategórie F4 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať len odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,

b)  scénická pyrotechnika

1.kategórie T1 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke nebezpečenstvo,

2.kategórie T2 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu používať len odborne spôsobilé osoby,

c)  iné pyrotechnické výrobky

1.kategórie P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,

2.kategórie P2 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne spôsobilými osobami.

Podľa § 8 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu je daná povinnosť výrobcu zabezpečiť, aby pyrotechnický výrobok bol označený a označenie pyrotechnického výrobku obsahuje aj kategóriu pyrotechnického výrobku.

Čl. 4

Používanie pyrotechnických výrobkov

1. Z dôvodu ochrany verejného poriadku obec Tachty zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1, T1 na území obce :

a) okrem 31.12. bežného roka v čase od 20,00 hod do 1.1. bezprostredne nasledujúceho roka v čase do 03,00 hod.

b) okrem podujatí povolených a organizovaných obcou, alebo organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, kde je používanie pyrotechnických výrobkov súčasťou podujatia

c) okrem obcou povolených podujatí organizovaných fyzickými a právnickými osobami pri príležitostí výročí, svadieb, jubileí a osláv

2.Pokiaľ sa jedná o podujatie podľa čl. 4. ods. 1. písm. b, c, tohto VZN vyžaduje sa:

a) písomný súhlas obce na základe písomnej žiadostí žiadateľa o použitie pyrotechnických výrobkov

b)  max. časový úsek použitia pyrotechnických výrobkov v rámci povolenia je 15 min, pričom tieto možno použiť v časovom rozmedzí od 20,00 hod. – 22,00 hod.

c)  použitie pyrotechnických výrobkov musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 58/2014 Z.Z. Zákon o výbušninách , výbušných predmetoch a munícií ako aj v súlade s ostatnými dotknutými predpismi najmä v oblasti BOZP a PO

d)  používateľ pyrotechnických výrobkov zodpovedá za dodržiavanie ostatných platných VZN obce Tachty,

napr. VZN obce Tachty  o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene.

e)  používateľ pyrotechnických výrobkov zodpovedá za bezpečnosť a prípadné škody spôsobené použitím pyrotechnických výrobkov.

3. Obec nie je povinná vydať písomný súhlas žiadateľovi o použitie pyrotechnických výrobkov, ak podaná žiadosť nespĺňa podmienky tohoto VZN.

4. Pyrotechnické výrobky triedy F4, P2, T2 môžu používať len odborne spôsobilé osoby podľa osobitného predpisu.4

2

4) § 54 zák. č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 5

Kontrola dodržiavania VZN a sankcie

1.Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obce

 

2.Sankcie za nedodržanie ustanovení tohto VZN upravujú osobitné predpisy.

5) zákon 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Čl. 6

Spoločné ustanovenia

1. Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely všetkých kategórií sa nesmú používať takým spôsobom, ktorý by spôsobil ujmu na zdraví, škodu na majetku a životnom prostredí.

V prípade, že používateľ pyrotechnických výrobkov, alebo osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonali, neodstráni znečistenie, vykoná vyčistenie verejného priestranstva obec na náklady vyššie uvedenej osoby, ktoré je oprávnená od tejto osoby vymáhať.

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Tachty schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa ..................... uznesením Obecného zastupiteľstva č................... a nadobúda účinnosť dňom 01.06.2022 po vyvesení na úradnej tabuli obce.

V obci Tachty, dňa  20.04.2022  

                                                                                                     

                                                               Július Molnár

                                                                       Starosta obce Tachty