Obsah

NÁVRH

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Tachty

č. 3/2022

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa  22.4.2022

Návrh VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa 22.04.2022

Vyhodnotenie pripomienkovanie  ............................

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva. ..........................

VZN vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na webovom sídle obce dňa .......................

Účinnosť nadobúda dňa  ............................

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Tachty sa uznieslo v zmysle § 4 ods.5 písm. a), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o obecnom zriadení“ ) v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade so zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN alebo nariadenie).

 

§1

Základné ustanovenia

(1)Toto VZN Obce Tachty určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce, povinnosti prevádzkovateľov obchodov a služieb pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarniach, kontrolu a sankcie za porušenie tohto VZN.

(2)Toto VZN sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré prevádzkujú na území obce Tachty prevádzkarne obchodu a služieb.

(3)Toto VZN sa nevzťahuje na podnikateľskú činnosť vykonávanú na trhovisku obce Tachty, ktorú upravuje VZN  o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste na území Obce Tachty.

(4)Pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb obec Tachty vychádza z maximálne pružnej doby tak, aby boli uspokojené potreby občanov obce a požiadavky podnikateľov.

 

§2

Základne pojmy

1. Prevádzkareň je priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť, na ktorú bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatne rozhodnutie o udelení užívania na obchod a služby.

2. Podnikateľom je osoba, ktorá podniká na základe živnostenského zákona, zapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

3. Podnikateľom je fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

4. Prevádzkovateľ prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.

5. Prevádzkový čas je čas predaja a čas poskytovania služieb v prevádzkarni.

6. Nočný pokoj je čas od 22,00 h do 06,00 h. Ide o časový úsek vyhradený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného nočného pokoja a odpočinku obyvateľov obce.

7. Rušenie nočného pokoja je šírenie nadmerného hluku a vibrácii v nočnom čase.

8. Za nočný čas sa pre účely tohto VZN považuje čas medzi 22,00 hod. a 06,00 hod.

9. Za šírenie nadmerného hluku sa pre účely tohto VZN považuje porušenie povinnosti a limitov stanovených osobitným predpisom¹.

10. Hudobná produkcia je hudba, určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živa hudba alebo koncertné vystúpenie, spev a pod.

11. Spoločenské podujatieuzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje v prevádzke na základe pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnene] osoby (podnikateľ, prevádzkovateľ, poverená osoba), pričom nejde o verejne prístupnú akciu (napr. svadba, promócia, ples, školská zábava, zábava, kar, posedenia pri iných rôznych príležitostiach).

1/ Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.549/2007 Z.z.

§ 3

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

1.V rámci podmienok zabezpečenia zásobovania a poskytovania služieb obyvateľom obce Konrádovce sa určuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb nasledovne:

a) Prevádzkarniam s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod.

b) Prevádzkarniam poskytujúcim služby v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 22,00 hod.

c) Prevádzkarniam poskytujúcim pohostinné služby na území obce v časovom rozmedzí od

06.00 hod. do 22.00 hod.

d) Cez víkend – v piatok a v sobotu v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 22,00 hod.

e) V deň konania akcie s uzavretou spoločnosťou od 06,00 hod. do 24,00 hod.

2. Prevádzkový čas všetkých prevádzkarni, obchodu a služieb na území obce Tachty zo dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka a počas miestnych hodových slávností v obci je neobmedzený.

3. V prípade konania hudobnej produkcie, spoločenského podujatia je prevádzkovateľ povinný písomne najneskôr 7 dní pred konaním podujatia požiadať o povolenie prostredníctvom podateľne Obecného úradu v obci Tachty. V žiadosti uvedie miesto, dátum, čas a formu konania hudobnej produkcie, spoločenského podujatia resp. kontaktnú osobu, ktorá je zodpovedná za organizáciu podujatia jej adresu a telefónne číslo. (viď príloha č.1)

4. Výnimky sa stanovujú individuálne na základe písomnej žiadosti, stanovujú sa zásadne vždy samostatne na jednotlivé akcie. Starosta obce je oprávnený udeliť výnimky.

 

§ 4

Povinnosti prevádzkovateľa obchodu a služieb

1. Fyzické osoby oprávnene na podnikanie a právnické osoby (ďalej aj ako "podnikateľ") si sami určia čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN obce Tachty a takto určený čas sú povinné dodržiavať.

2. V záujme náležitej všeobecnej informovanosti a evidenčného prehľadu podnikateľov na území obce, čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne oznámiť obci prostredníctvom Obecného úradu v obci Tachty najneskôr v deň začatia činnosti prevádzkarne, ktorý musí byť rozvrhnutý v súlade s § 3 tohto VZN. Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:

a) Obchodné meno, presne označenie podnikateľa,

b) IČO

c) Sídlo (právnická osoba), bydlisko (fyzická osoba oprávnená na podnikanie)

d) Názov a adresu prevádzkarne,

e) Čas predaja alebo prevádzkový čas, s vyznačením prestávok,

f) Predmet podnikateľskej činnosti a sortimentne zameranie v prevádzkarni

g) Fotokópiu osvedčenia o podnikaní, fotokópiu listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy.

3. Ak je oznámenie prevádzkového času prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN, obec Tachty túto skutočnosť písomne oznámi prevádzkovateľovi.

4. Ak oznámenie prevádzkového času prevádzkarne nespĺňa ustanovenia tohto VZN, obec Tachty písomne upozorní prevádzkovateľa, že pre jeho prevádzku je určený čas VZN, iný. Pričom nesúlad ním určeného prevádzkového času je obec oprávnená riešiť v správnom konaní . Zároveň ho obec oboznámi s podmienkami, ktoré musí nevyhnutne splniť pre určenie prevádzkového času podľa tohto VZN.

 

5. Podnikateľ je povinný označiť svoju prevádzkareň na vhodnom a trvale viditeľnom mieste údajmi a to :

a) obchodné meno a sídlo

b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne

c) prevádzková dobu určená pre spotrebiteľa

d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide a ubytovacie zariadenie

6. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ povinný, na mieste kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.

7. Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ, predajca povinný písomne informovať najneskôr sedem dní pre zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu a dátum zrušenia prevádzkarne. Predajca o tom zároveň písomne informuje Obec Tachty prostredníctvom obecného úradu najneskôr 15 pracovných dní od jej zrušenia. Obec Tachty je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.

§ 5

Dočasná úprava prevádzkovej doby z dôvodu konania v rozpore s VZN

1. V prípade nahláseného, alebo zisteného narušovania tohto VZN z dôvodu nedodržiavania určenej prevádzkovej dobyvykonajú kontrolné orgány obce náležité šetrenie, o čom vyhotovia úradný záznam, ktorý bez zbytočného odkladu predložia na vedomie Obecnému zastupiteľstvu.

2. Kontrolné orgány obce v prípade zistenia porušenia tohto VZN vyzvú podnikateľa, prevádzkovateľa, alebo inú zodpovednú osobu za prevádzku prevádzkarne na vykonanie nápravy. V prípade opakovaného porušenia VZN nedodržaním určenej prevádzkovej doby prejedná obec priestupok voči osobe zodpovednej za prevádzku v danom čase ako osoby zodpovednej na vykonanie nápravy. Týmto nie je dotknuté oprávnenie obce na uloženie sankcie v zmysle § 6 odsek 3 tohto VZN.

3. V prípade opakovaného nedodržania prevádzkovej doby, môže Obec Tachty v záujme zachovania verejného poriadku na území obce Tachty vydať v súlade s § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oznámenie o dočasnej úprave prevádzkovej doby takejto prevádzkarne na dobu určitú, ktorá nebude dlhšia ako 2 mesiace.

4. V čase platnosti vydaného oznámenia o dočasnej úprave prevádzkovej doby prevádzkarne nie je vylúčené v prípade opodstatnenosti vydanie nového oznámenia.

 

§ 6

Kontrola a sankcie

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:

a) starosta obce

b) poslanci obecného zastupiteľstva obce

 

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom podľa §46 zákona č.372/1990 Z.z.o priestupkoch v znení neskorších predpisov.Za zistený priestupok je oprávnená Obec Tachty ukladať a vyberať pokuty vo výške 33 € v blokovom konaní.

 3. Porušenie povinností, okrem § 4 ods. 5, 6 a 7 ustanoveného týmto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa právnych predpisov uložiť pokutu. Pokuta je príjmom obce.

4. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

5. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

§ 7

Záverečné ustanovenia

1.   Obecné zastupiteľstvo v obci  Tachty sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa .................. , uznesením č. ................. a toto VZN nadobúda účinnosť ................................

2.   Toto VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade v obci Tachty a na internetovej stránke obce.

 

 

 

V obci Tachty dňa 20.04.2022

                                                                                         .....................................................

                                                                                                    Július Molnár

                                                                                                     starosta obce