Obsah

NÁVRH

Všeobecne záväzného  nariadenia

č. 1/2022

o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

 

Návrh VZN vyvesené dňa: 22.04.2022

Návrh zverejnené na webovom sídle obce dňa: 22.04.2022

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN : ..........................

VZN  schválené OZ dňa: ........................

VZN  vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na webovom sídle obce dňa: .....................................

VZN  nadobúda účinnosť dňa: ............................

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Tachty v zmysle §4 ods.5, § 6, § 11 ods. 4 písm. g)   zákona č. 369/1990 Z. z.o obecnom zriadení a v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z.,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

 

Vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev (ďalej len ako„VZN“)

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

(1) Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“ alebo „VZN“) je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev na celom území obce Tachty. Označenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev slúži obci a ostatným subjektom na získanie prehľadu o umiestnení stavieb a súčasne prispeje k lepšej orientácií obyvateľov, turistov a návštevníkov obce.

(2) Evidenciu určených názvov a prípadných zmien názvov ulíc a iných verejných priestranstiev vedie

Obec Tachty – Obecný úrad Tachty

 

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

 

(1) Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými územným plánom na zastavanie.

(2) Iné verejné priestranstvá sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti obce, verejne prístupných obyvateľstvu a určené na verejné účely.

(3) Stavba pre účely tohto nariadenia je každá samostatná stavba, ležiaca na území obce spojená so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod.

(4) Súpisné číslo je číslo, ktoré sa prideľuje každej budove v poradí podľa osobitnej evidencie.

(5) Orientačné číslo je číslo pre lepšiu orientáciu na ulici.

 

 

 

Článok 3

Názvy ulíc a verejných priestranstiev

 

(1) Názvy ulíc a verejných priestranstiev sa prijímajú schválením VZN.

(2) Každá ulica má svoj vlastný názov, alebo označenie druhu iného verejného priestranstva.

(3) Zmenu názvu ulice a názov novej ulice predkladá obecný úrad.

 

Článok 4

Zoznam ulíc obce a zásady ich používania

 

(1) V prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia sú podľa abecedného zoznamu určené názvy ulíc spolu.

(2) V prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia je zobrazená situácia označenia ulíc v obci.

(3) Názov ulice sa píše v znení ako je uvedené v tomto nariadení.

(4) Pri písaní plnej adresy sa zvykne správne používať názov ulice v spojení so súpisným číslom lomené orientačným číslom stavby.

 

Článok 5

Označovanie ulíc

 

(1) Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu v zmysle vyhlášky MV SR č.31/2003 Z. z. v znení neskorších noviel, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavby.

(2) Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu (ďalej len „budova“), ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu obce a na budovu, ktorou sa ulica končí.

(3) Na orientačnej tabuli s názvom ulice sa používa neskrátený názov tak, ako je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

(4) Názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku.

     Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev v jazyku národnostnej menšiny upravuje

osobitný zákon1.

/1 zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov/

(5) Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady.

(6) Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.

 (7) Vlastník budovy2c) je povinný strpieť označenie budovy názvom ulice alebo iného verejného priestranstva.

 

 

Článok 6

Označovanie ulíc inými orientačnými údajmi

 

(1) Obec môže označiť ulice okrem orientačných tabúľ s názvami ulíc aj ďalšími orientačnými údajmi na samostatných informačných tabuliach rovnakého typu. Ďalšími orientačnými údajmi môžu byť označenia smeru ulice, umiestnenie významných inštitúcií, budov.

(2) Informačné tabule na označenie ulice ďalšími orientačnými údajmi sa umiestňujú spravidla na križovatke ulíc tak, aby neprekážali viditeľnosti dopravných značiek. Osadzujú sa na samostatných stojanoch zapustených do zeme, výnimočne sa môžu umiestniť aj na budovy alebo iné vhodné miesta.

 

 

Článok 7

Zásady označovania nových ulíc a ich zmeny

 

(1) Obec určuje názvy ulíc a ich zmeny na základe požiadaviek.

(2) Názvy ulíc a verejných priestranstiev možno určovať a meniť len po dôkladnom prerokovaní obecným zastupiteľstvom a iba schválením VZN alebo dodatkom k už schválenému VZN.

 

Článok 8

Vymedzovanie pojmu „ číslovanie stavieb“

 

(1) Číslovaním stavieb sa rozumie:

a) rozhodovanie obce o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe,

b) pridelenie určeného súpisného čísla a orientačného čísla konkrétnej stavbe, zápis do registra adries o pridelení čísla a vydanie tabuľky s prideleným číslom,

c) vedenie evidencie súpisných čísiel a orientačných čísiel obcou a udržiavanie evidencií v súlade so skutočným stavom.

 

Článok 9

Druhy číslovania

 

(1) Stavby sa číslujú súpisnými číslami a orientačnými číslami.

 

Článok 10

Určovanie súpisných čísiel

 

(1) Súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú priestorovo sústredené, zastrešené, stavebnotechnicky vhodné, určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí, prístupné z cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie a sú začlenené do územia obce v súlade s urbanistickými a environmentálnymi zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi z územného plánu obce, zóny alebo regiónu.

(2) Samostatné súpisné číslo nemožno prideliť :

a) nadstavbám, ktorými sa zvyšujú existujúce budovy,

b) prístavbám, ktorými sa pôvodné budovy pôdorysne rozširujú, ale ktoré sú prevádzkovo spojené s týmito budovami,

c) tzv. „vstavbám“, ktoré vznikli takou stavebnou úpravou budovy, pri ktorej sa zachováva

vonkajšie pôdorysné a výškové ohraničenie budovy,

d) drobným stavbám, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú budovu (§ 139 b ods. 5 a 6

stavebného zákona),

e) príslušenstvu budovy (teda veciam, ktoré určil vlastník stavby, aby sa s ňou spoločne užívali napr. letná kuchyňa, kôlňa, udiareň a pod.),

f) časti budovy (t. j. objektom, ktoré podľa povahy a účelu ku konkrétnej stavbe patria a nemôžu byť oddelené bez toho, aby sa neznehodnotili samé, alebo aby sa ich oddelením neznehodnotila celá budova, napr. strechy, vchody, priečelia, schodištia, spoločné terasy, kotolne, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a iné prípojky, a to aj vtedy, ak sú umiestnené mimo budovy).

(3) V prípade tzv. zoskupených stavieb sa súpisné číslo pridelí budove, ktorá má vlastný vchod do areálu. Musí to byť však taký vchod, ktorý umožňuje samostatný prístup do budovy z verejnej komunikácie, ulice alebo iného verejného priestranstva. Na určenie súpisného čísla nestačí, že budova má dvere, bránu alebo iný otvor priamo v stene do dvora alebo poľa.

(4) Na účely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenia stavby môže obec určiť stavebníkovi súpisné a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

 

Článok 11

Určovanie orientačných čísiel

 

(1) Číslovanie orientačnými číslami je pomocným druhom číslovania, ktoré slúži na orientáciu v obci a na konkrétnej ulici je určené v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

(2) Orientačné číslovanie vychádza z číslovania budov súpisnými číslami a úzko naň nadväzuje.

(3) Orientačné číslovanie je pre každú ulicu samostatné a začína číslom 1.

(4) Začiatok ulice sa obvykle určuje bližšou polohou k jednému, presne určenému bodu v obci.

(5) Umožňuje sa prideľovať orientačné čísla aj tzv. „prielukám“ určeným na zastavanie, teda stavebným pozemkom, na ktorých ešte nie je postavená „samostatná stavba“, a to v nadväznosti na územný plán obce a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, pričom je nutné dodržať číslovanie orientačnými číslami podľa odseku 2) a 3) tohto článku.

 

Článok 12

Evidencia číslovania stavieb

 

(1) Súpisné a orientačné čísla sa vedú v evidencii súpisných čísel a v počítačovom médiu.

(2) Evidencia súpisných čísiel obsahuje údaje uvedené v zápise do registra adries o určení súpisného čísla a údaje o bytoch a nebytových priestoroch v jednotlivých domoch.

(3) Evidencia orientačných čísiel obsahuje údaje uvedené v zápise do registra adries o určení súpisných čísiel. Vedie sa na osobitnom liste pre každý vchod do budovy označený orientačným číslom, a to aj vtedy, keď vchody vyúsťujú do rôznych ulíc. Listy sa zakladajú podľa názvov ulíc usporiadaných podľa abecedného poradia a ukladajú sa podľa aritmetického poradia čísiel.

(4) Obec poskytuje podľa § 5 ods.8 zákona o obecnom zriadení z obidvoch evidencií orgánom štátu údaje potrebné na úradné konanie alebo na vedenie ich evidencií a registrov.

 

Článok 13

Označovanie stavieb číslami

 

(1) Tabuľky so súpisnými číslami a prípadne aj tabuľky s orientačnými číslami rovnakého vzoru, obvykle dáva vyhotoviť obec.

(2) Tabuľky so súpisným číslom sa vyhotovujú na náklady obce a stavebník ich získa bez náhrady.

(3) Vyhotovenie tabuľky s orientačným číslom uhrádza stavebník.

(4) Stavebníkovi obec doručí zápis do registra adries o určení čísla stavby.

(5) Pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a orientačným číslom zabezpečuje stavebník na vlastné náklady.

(6) Tabuľky sa umiestňujú spravidla vedľa seba, napravo od vchodu tak, aby boli dobre viditeľné z najbližšej komunikácie a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy a jej okolia.

 

Článok 14

Záverečné ustanovenia

 

(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 07.05.2022.

(2) Zmeny a doplnky tohto VZN sa môžu vykonať len všeobecne záväzným nariadením.

(3) Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva

      č. .........................., dňa ..................

 

V obci Tachty, dňa  20.4.2022

 

 

 

                                                                   .....................................................................

                                                                                    Július Molnár

                                                                                     starosta obce