Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU  HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Typ: ostatné
VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU  HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU  HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Obec Tachty

vypisuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

T A C H T Y

V súlade s § 18a ods. 2 a ods. 8 písm. c/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Tachty

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Tachty zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď.nižšie)

do  10. júna 2021 do 16,00 hod.

na Obecný úrad  Tachty  v uzavretej obálke označenej

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“, NEOTVÁRAŤ!“

Výberové konanie sa uskutoční   25. júna 2021

 

 

Požiadavky:

-ukončené úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru

-súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve

-úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

-profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

-údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestvo podľa § 10 ods. 4 písm. a) zák. č.

 330/2007 Z.z. o registri trestov

-znalosť základných noriem samosprávy, 5 rokov praxe v oblasti ekonomiky a účtovníctva

 

 

Všeobecné podmienky:

-hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 2x ročne podáva správu o svojej činnosti,

-pracovný pomer hlavného kontrolóra je na kratší pracovný čas  s úväzkom 0,05   /1 deň za mesiac/

-funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitného zákona,

-vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

 

 

 

 

Vykonáva kontrolu:

-plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce.

 

         Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky a nepredložia požadované doklady.

 

 

   Zverejnené na úradnej tabuli obce, na web stránke obce  

 

 

Július   M o l n á r

starosta obce Tachty

 

 

 

 

Tachty, 11.5.2021

 

 


Vytvorené: 24. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 24. 5. 2021 10:47
Autor: Správce Webu