Obsah

Obec Tachty-video

https://vimeo.com/308581562

 

 

Aktuality

Správy

prvá
z 4
posledná

Harminc éves a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet

Kétnapos, Csíz fürdőben megtartott szakmai konferenciával ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet igazgatósága. A tájvédelmi körzetet a Kulturális Minisztérium hozta létre 1989. október 10-én.

A konferenciát a Cseres-hegység legszebb fája című verseny kiértékelése zárta. Ennek győztese a Tajti községben található fehér fűzfa lett, a romhányi hársfa és détéri nyári tölgyfa előtt. celý text

ostatné | 15. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Deň dôchodcov- Idősek napja

11.10.2019 celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Értesítés celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

ROZHODNUTIE

Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy predaj hnuteľného majetku Obce Tachty – zverejnenie zámeru predaja

Obec Tachty so sídlom Tachty č. 152, 980 34 Nová Bašta , IČO 00649732, zastúpená starostom Júliusom Molnárom, v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zásad o nakladaní s majetkom obce a na základe Uznesenia č. II/2019 bod A/1 zo dňa 24.5.2019 zverejňuje svoj zámer predať nadbytočný hnuteľný majetok.
Predmet predaja: osobné motorové vozidlo
Typ vozidla: Škoda Octavia 1U EVČ: RS 250 AO
Farba: šedá metalíza
Výr.číslo podvozku /VIN/: TMBDX41U242839776
Rok výroby: 2003
Počet najazdených km: 351 500
Predajná cena : 1 500,00 €

Doručovanie ponúk:
Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 17.6.2019 do 16.00 hod. na Obecný úrad Tachty v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka na odkúpenie osobného motorového vozidla – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa.
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 18.06.2016 o 14.00 hod. v kancelárii starostu obce Tachty. V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky. Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Tachty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Bližšie informácie ohľadom ponuky a osobnej obhliadky poskytne záujemcom informácie osobne v kancelárii obecného úradu starosta obce.

V Tachtách, dňa 27.5.2019

Dátum zverejnenia: 29.05.2019
Dátum zvesenia:
Miesto zverejnenia: webová stránka obce: obectachty.eu
celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Értesítés celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Deň Zeme- A Föld napja 2019

Deň Zeme- A Föld napja 2019 celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Výpočet miery triedenia 2018

Výpočet miery triedenia 2018 celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Štandardy

Štandardy celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie/Értesítés

Július M o l n á r
starosta obce Tachty
V Tachtách dňa 21.2.2019


Pozvánka


V zmysle zákona č.369/1990 Zb. z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 1.marca 2019 (piatok) o 18.30 hod. v zasadačke obecného úradu


Program:


1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o hospodárení obce Tachty za rok 2018
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
5. Správa starostu obce
6. Diskusia –aktuálne otázky
7. Záver


S pozdravom
Július M o l n á r v.r.
Starosta obce Tachty

celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Prezentačná fotokniha s DVD/ Bemutató fotókönyv DVD-vel

Egyedi fotókönyv Tajti község természeti szépségeiről, a falu nevezetességeiről. Megvásárolható a községi hivatalban. Ára 30€ celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Adventi délután 2018.12.21.

Adventi délután

2018.12.21. celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie/Értesítés

Július M o l n á r
starosta obce Tachty
V Tachtách dňa 26.11.2018

Pozvánka


V zmysle zákona č.369/1990 Zb. z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2018 (piatok) o 18.30 hod. v zasadačke obecného úradu


Program:


1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Výsledky volieb do samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
6. Schválenie programu zasadnutia
7. Vymenovanie zástupcu starostu
8. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
9. Určenie platu starostu
10. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
11. Diskusia –aktuálne otázky
12. Záver


S pozdravom
Július M o l n á r v.r.
Starosta obce Tachty
celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie/Értesítés

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 26. októbra 2018 t.j. piatok o 18.30 hod. sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tachty v kancelárii starostu obce.
.......................................................................................................
A községi hivatal értesíti a lakosságot, hogy október 26-án, pénteken 18.30 órai kezdettel önkormányzati gyűlés lesz a polgármester irodájában. celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

OPRAVA VOZOVIEK MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI TACHTY

OPRAVA VOZOVIEK MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI TACHTY celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie/Értesítés

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 27. júla 2018 t.j. piatok o 18.30 hod. sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tachty v kancelárii starostu obce.
.......................................................................................................
A községi hivatal értesíti a lakosságot, hogy július 27-én, pénteken 18.30 órai kezdettel önkormányzati gyűlés lesz a polgármester irodájában. celý text

ostatné | 23. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Názov projektu: OPRAVA VOZOVIEK MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI TACHTY

OPRAVA VOZOVIEK MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI TACHTY celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Pošta Nová Bašta

Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

A Föld Napja/Deň Zeme 27.4.2018

A Föld Napja/Deň Zeme 27.4.2018 celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie/Értesítés

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 27. apríla 2018 t.j. piatok o 15.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tachty v kancelárii starostu obce.
.......................................................................................................
A községi hivatal értesíti a lakosságot, hogy április 27-én, pénteken 15.00 órai kezdettel önkormányzati gyűlés lesz a polgármester irodájában. celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o vykonaní valného zhromaždenia

Oznámenie o vykonaní valného zhromaždenia celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie/Értesítés

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 2. marca 2018 t.j. piatok o 18.30 hod. sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tachty v kancelárii starostu obce.
.......................................................................................................
A községi hivatal értesíti a lakosságot, hogy március 2-án, pénteken 18:30 órai kezdettel önkormányzati gyűlés lesz a polgármester irodájában. celý text

ostatné | 22. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Miestna občianska poriadková služba v Tachtách/Pogárőrség Tajtin

Miestna občianska poriadková služba v Tachtách/Pogárőrség Tajtin celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Miestna občianska poriadková služba v Tachtách

Miestna občianska poriadková služba v Tachtách

Základné informácie

Operačný program:
Operačný program Ľudské zdroje

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: OBEC TACHTY
Sídlo prijímateľa: Tachty 152, 980 34 Nová Bašta

Názov prioritnej osi: Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita: 5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v Tachtách
Kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1
Kód projektu: 312051J879
Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Miesto realizácie: Tachty
Začiatok realizácie: december 2017
Ukončenie: november 2020
Celkové náklady: 100 805,40 €
Výška NFP: 95 765,13 €
Opis projektu
Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov na území mesta. Dlhodobo nezamestnaní občania v evidencii UoZ tvoria najpočetnejšiu skupinu znevýhodnených. Patria sem ťažko umiestniteľné osoby s nízkou vzdelanostnou úrovňou, bez kvalifikácie, čo negatívne ovplyvňuje postoj k výkonu zamestnania. Nedostatkom je aj nízka úroveň pracovných zručností. Typ aktivity - Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti. Obec má záujem zabezpečiť v oblastiach s prítomnosťou MRK poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb prostredníctvom činností MOPS v súčinnosti s Policajným zborom SR, najmä: ochranu verejného poriadku v súčinnosti s PZ SR, predchádzaním vzniku konfliktov a prevenciu protiprávneho správania sa vo vylúčenej lokalite, ochranu súkromného a verejného majetku, predchádzanie poškodzovania majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce a verejného majetku, ochranu životného prostredia, ohlasovanie požiarov, prevenciu protiprávneho správania pri nakladaní s odpadmi, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikáciách
Aktivity projektu sú v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie a to prostredníctvom zabezpečenia poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v oblastiach s prítomnosťou MRK prostredníctvom činností MOPS. Obec chce pomocou realizácie projektu zabezpečiť súlad s princípmi 3D, aby nedochádzalo k prehlbovaniu chudoby a diskriminácie. Aktivity projektu budú realizované prostredníctvom 4 členov MOPS, ktorí budú dôkladne poznať prostredie a budú disponovať u komunity dostatočnou autoritou. Podporné aktivity sú súčasťou hlavnej aktivity projektu.

Aktivity projektu
Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK
Výstupy projektu
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčne služby – 4
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Odkazy na webové sídla
www.employment.gov.sk
www.esf.gov.sk
www.minv.gov.sk
www.ludskezdroje.gov.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk
celý text

ostatné | 30. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Adventi délután 2017.12.22.

Adventi délután 2017.12.22. celý text

ostatné | 4. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Modernizácia ZŠ a MŠ/ Az alapiskola és óvoda felújítása

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11686/140405#222 celý text

ostatné | 7. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

OBEC TACHTY

vyhlasuje výberové konanie na

 jedno pracovné miesto koordinátora členov miestnej občianskej poriadkovej služby

 tri pracovných miest na členov miestnej občianskej poriadkovej služby

Výberové konanie sa uskutoční dňa 8.11.2017 (streda) o 09.00. hod.

v priestoroch zasadačky obecného úradu
celý text

ostatné | 18. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby VÚC 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Voľby do VÚC 2017: Kandidáti na predsedu

Kandidáti na predsedu celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 4
posledná