Samospráva

Samospráva

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

 

Samospráva

  

ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA

Obec a   je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov, samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Financovanie vykonáva predovšetkým z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotácií. Obec má právo združovať sa s inými obcami na zabezpečenie vecí spoločného záujmu. Vo veciach územnej samosprávy rozhoduje obec samostatne. Povinnosti a obmedzenia mu možno ukladať len zákonom. Územie obce tvorí jeho katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území, ak sa obec delí na časti, ktoré majú vlastné katastrálne územia. Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (VZN), čo je nariaďovacia právomoc obce.

 

OBYVATEĽ  OBCE
Obyvateľom  obce je občan, ktorý je v ňom prihlásený na trvalý pobyt.
Obyvateľ má právo:

Obyvateľ má povinnosť:


ORGÁNY OBCE 
Orgánmi obce sú:

 

OBECNÝ ÚRAD

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zložený z pracovníkov obce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. V obciach s väčším počtom pracovníkov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu, ktorý organizuje prácu obecného úradu. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva najmä kontrolu úloh obce. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť ako svoj poriadkový útvar obecnú políciu.

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK